Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [111/154]
111
bg
Внимавайте за скрити под повърхността електрически
проводници, газопроводни и водопроводни тръби.
Преди да започнете работа проверявайте работната
зона, напр. с металотърсач.
Работете с лични предпазни средства. В зависимост от
приложението работете с цяла маска за лице, защита
за очите или предпазни очила. Ако е необходимо,
работете с дихателна маска, шумозаглушители
(антифони), работни обувки или специализирана
престилка, която Ви предпазва от малки откъртени
при работата частички. Очите Ви трябва да са защи-
тени от летящите в зоната на работа частички.
Противопраховата или дихателната маска
филтрират възникващия при работа прах. Ако
продължително време сте изложени на силен шум,
това може да доведе до загуба на слух.
Осигурявайте добре обработвания детайл. Детайл,
захванат с подходящо приспособление, се държи
по-сигурно и безопасно, отколкото, ако го държите
с ръка.
Дръжте електроинструмента здраво. Съществува
опасност от внезапното възникване на силни
краткотрайни реакционни моменти.
Не обработвайте съдържащ азбест материал.
Азбестът се счита за канцерогенен.
Забранява се захващането към корпуса на
електроинструмента на табелки или знаци с винтове
или нитове. Повредена изолация не осигурява защита
от токов удар. Използвайте самозалепващи се
табелки.
Не използвайте допълнителни приспособления, които
не са изрично проектирани или допуснати за употреба
от производителя на електроинструмента. Фактът, че
дадено приспособление може да бъде монтирано
към електроинструмента, не означава, че ползването
му е безопасно.
Редовно почиствайте вентилационните отвори на
електроинструмента с неметални инструменти.
Турбинката на електродвигателя засмуква прах в
корпуса. При прекомерна запрашеност с метален
прах това може да увреди електроизолацията на
електроинструмента.
Никога не поглеждайте от малко разстояние срещу
светещата лампа на електроинструмента. Никога не
насочвайте светлинната струя към очите на други
лица, които се намират в близост. Лъчите, излъчвани
от лампата, могат да увредят очите.
Не насочвайте електроинструмента към себе си, към
други лица или животни. Съществува опасност от
нараняване с нагорещени работни инструменти или
работни инструменти с остри ръбове.
Работа с и ползване на акумулаторни батерии.
За да избягвате опасности като изгаряния, пожар,
експлозия, кожни рани и други наранявания при
работа с акумулаторни батерии, спазвайте следните
указания:
Не се допуска отварянето, разглобяването или
разчупването на акумулаторните батерии. Не
излагайте акумулаторните батерии на силни
механични въздействия. При повреждане и
неправилна експлоатация на акумулаторните
батерии могат да се отделят вредни пари и течности.
Парите могат да раздразнят дихателните пътища.
Изтичащ от акумулаторната батерия електролит
може да предизвика зачервяване на кожата или
изгаряния.
Ако изтичащият от повредена акумулаторна батерия
електролит е намокрил съседни елементи, ги
прегледайте внимателно, почистете ги, а при
необходимост ги заменете.
Не излагайте акумулаторната батерия на прякото
въздействие на отоплителни тела или огън. Не я
оставяйте на директна слънчева светлина.
Изваждайте акумулаторната батерия от оригиналната
й опаковка едва когато трябва да я използвате.
Преди да извършвате каквито и да е дейности по
електроинструмента, изваждайте акумулаторната
батерия. Ако включите неволно
електроинструмента, съществува опасност от
нараняване.
Изваждайте акумулаторната батерия само когато
електроинструментът е изключен.
Дръжте акумулаторната батерия далеч за деца.
Поддържайте акумулаторната батерия чиста и я
предпазвайте от овлажняване. Почиствайте
замърсени контакти на акумулаторната батерия и на
електроинструмента с чиста суха кърпа.
Използвайте само изправни акумулаторни батерии на
FEIN, които са предназначени за електроинструмента.
При работа с и при зареждане на акумулаторни
батерии, които са неподходящи, повредени, били са
ремонтирани или са т.нар. «съвместими» и чуждо
производство съществува опасност от пожар и/или
експлозия.
Спазвайте указанията в ръководството за
експлоатация на акумулаторната батерия.
Предавани на ръцете вибрации
Посоченото в това ръководство за експлоатация
равнище на вибрациите е определено съгласно
процедура, посочена в стандарта EN 60745, и може
да бъде използвана за сравняване на различни
електроинструменти. То е подходящо също и за
груба предварителна оценка на натоварването от
вибрации.
Посоченото равнище на вибрациите е
представително за най-често срещаните
приложения на електроинструмента. Ако обаче
електроинструментът се използва при други
работни условия и за други приложения, с различни
работни инструменти или ако не бъде поддържан в
изрядно състояние, равнището на вибрациите може
да се отличава съществено от посоченото. Това би
могло значително да увеличи натоварването от
вибрации за целия производствен цикъл.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 111 Friday, April 26, 2013 9:24 AM