Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [120/154]
120
lt
Tvirtai laikykite elektrinį įrankį. Galimas trumpalaikis
didelis reakcijos jėgų momentas.
Neapdorokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto.
Asbestas yra vėžį sukelianti medžiaga.
Draudžiama prie elektrinio įrankio prisukti ar prikniedyti
lenteles ar ženklus. Pažeista izoliacija neapsaugo nuo
elektros smūgio. Naudokite klijuojamuosius ženklus.
Nenaudokite jokios papildomos įrangos, kurios specialiai
nesukūrė arba neaprobavo elektrinio įrankio gamintojas.
Tai, kad papildomą įrangą galima pritvirtinti prie įrankio,
nereiškia, kad bus saugu naudoti.
Nemetaliniais įrankiais reguliariai valykite elektrinio
įrankio ventiliacines angas. Variklio ventiliatorius į
korpusą traukia dulkes. Jei metalo dulkių prisirenka per
daug, iškyla elektros smūgio pavojus.
Niekada iš arti nežiūrėkite į elektrinio įrankio lempos
šviesą. Lempos šviesos niekada nenukreipkite į kitų
netoli esančių žmonių akis. Apšvietimo priemonės
sukurta spinduliuotė gali būti kenksminga akims.
Nenukreipkite elektrinio įrankio į save, kitus asmenis,
gyvūnus. Aštrūs ir įkaitę darbo įrankiai kelia sužalojimo
pavojų.
Akumuliatoriaus (akumuliatorių bloko)
naudojimas.
Kad dirbdami su akumuliatoriais išvengtumėte
nudegimo, gaisro, sprogimo, odos sužalojimo ir kitokių
pavojų, laikykitės šių nuorodų:
Akumuliatorius išardyti, atidaryti ar pjaustyti
draudžiama. Saugokite akumuliatorius nuo mechaninių
smūgių. Pažeidus akumuliatorių ar netinkamai jį
naudojant, gali susidaryti kenksmingi garai ir ištekėti
skystis. Garai gali sudirginti kvėpavimo takus. Ištekėjęs
akumuliatoriaus skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
Jei iš pažeisto akumuliatoriaus ištekėjęs skystis apliejo
šalia esančius daiktus, užterštas dalis patikrinkite,
nuvalykite arba, jei reikia, pakeiskite.
Saugokite akumuliatorių nuo karščio ir ugnies.
Nelaikykite akumuliatoriaus tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
Akumuliatorių iš originalios pakuotės išimkite tik tada,
kai jį reikia naudoti.
Prieš pradėdami elektrinio įrankio priežiūros ar remonto
darbus, išimkite iš jo akumuliatorių. Netikėtai įsijungus
elektriniam įrankiui, iškyla sužalojimo pavojus.
Akumuliatorių išimkite tik tada, kai elektrinis įrankis
išjungtas.
Akumuliatorius saugokite nuo vaikų.
Akumuliatorių laikykite švarų ir apsaugotą nuo drėgmės
bei vandens. Užterštas akumuliatoriaus ir elektrinio
įrankio jungtis nuvalykite sausu, švariu skudurėliu.
Naudokite tik nepažeistus originalius FEIN
akumuliatorius, skirtus jūsų elektriniam įrankiui. Dirbant
su netinkamais, pažeistais, remontuotais, perdarytais,
falsifikuotais ar kitų gamintojų akumuliatoriais arba tokius
akumuliatorius kraunant, iškyla gaisro ir (arba) sprogimo
pavojus.
Laikykitės akumuliatoriaus kroviklio naudojimo
instrukcijoje pateiktų saugos nuorodų.
Plaštakas ir rankas veikianti vibracija
Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo
išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą
matavimo metodą, ir lyginant elektrinius įrankius jį galima
naudoti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.
Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio
įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis
naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais
arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas,
vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis
per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.
Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį, reikia atsižvelgti
ir į laiką, per kurį prietaisas buvo išjungtas arba, nors ir
veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos
poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės.
Dirbančiajam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite
papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo
įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos
organizavimą.
Kaip elgtis su kenksmingomis dulkėmis
Šiuo įrankiu apdorojant medžiagas susidaro dulkės.
Pavojingos gali būti dulkės, pvz., asbesto ir medžiagų,
kurių sudėtyje yra asbesto, dažų, kurių sudėtyje yra švino,
metalų, kai kurių rūšių medienos, mineralų, medžiagų,
kurių sudėtyje yra uolienų, silikato dalelių, dažų tirpiklių,
medienos apsaugos priemonių, neapaugančių dažų.
Įkvėpus tokių dulkių ir nuo sąlyčio su tokiomis dulkėmis
gali kilti alerginės reakcijos, kvėpavimo takų ligos, vėžiniai
susirgimai ir vaisingumo sutrikimai. Rizika, kylanti įkvėpus
dulkių, priklauso nuo dulkių koncentracijos darbo
vietoje. Naudokite esamoje situacijoje tinkamą įrangą
susidarančioms dulkėms nusiurbti bei asmenines
apsaugos priemones ir pasirūpinkite geru vėdinimu darbo
vietoje. Medžiagas, kurių sud
ėtyje yra asbesto, apdoroti
patikėkite specialistams.
Medienos ir lengvųjų metalų dulkės, karšti šlifavimo
dulkių ir cheminių medžiagų mišiniai, esant nepalankioms
sąlygoms, gali savaime užsidegti ar sukelti sprogimą.
Saugokite, kad kibirkščių srautas nebūtų nukreiptas į
dulkių surinkimo dėžutę, kad elektrinis įrankis ir
šlifuojamas ruošinys neįkaistų; laiku ištuštinkite dulkių
surinkimo dėžutę, laikykitės ruošinio gamintojo pateiktų
apdorojimo nuorodų bei jūsų šalyje galiojančių
atitinkamų medžiagų apdorojimo taisyklių.
Valdymo nuorodos.
Sukimosi krypties perjungiklį ir greičių perjungiklį
perjunkite tik tada, kai variklis neveikia.
Greičių perjungiklį visada stumkite iki atramos. Priešingu
atveju galite pažeisti elektrinį įrankį.
Apie šiluminę perkrovą praneša mirksintys šviesadiodžiai
indikatoriai elektrinio įrankio rankenoje.
Jei perkraunamas, elektrinis įrankis išsijungia savaime.
Sukimosi krypties perjungiklį nustatykite į vidurinę
padėtį, kad, pvz., transportuodami, išvengtumėte
netikėto įjungimo.
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 120 Friday, April 26, 2013 9:24 AM