Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [48/154]
48
da
For din egen sikkerheds skyld.
Læs alle sikkerhedsråd og instruk-
ser. I tilfælde af manglende overhol-
delse af sikkerhedsråd og instrukser er der risiko for
elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsråd og instrukser til senere brug.
Anvend ikke dette el-værktøj, før du har læst nær-
værende brugsanvisning samt vedlagte „Alminde-
lige sikkerhedsråd“ (skriftnummer
3 41 30 054 06 1) nøje igennem og forstået det hele.
Opbevar nævnte materiale til senere brug og giv det
videre til en evt. ny ejer.
Læs og overhold ligeledes de gældende nationale arbejds-
beskyttende bestemmelser.
El-værktøjets formål:
Håndført boreskruemaskine til iskruning og uddrejning af
skruer og møtrikker og til skruning i metal, træ, kunststof
og keramik samt til gevindskæring med det af FEIN tilladte
tilbehør uden vandtilførsel i vejrbeskyttede omgivelser.
Specielle sikkerhedsforskrifter.
Brug de ekstrahåndtag, der følger med værktøjet. Tab af
kontrollen kan føre til kvæstelser.
Hold værktøjet i de isolerede gribeflader, når arbejde
udføres, hvor tilbehøret kan ramme skjulte strømlednin-
ger. Kontakten med en spændingsførende ledning kan
også sætte metalholdige værktøjsdele under spænding,
hvilket kan føre til elektrisk stød.
Hold øje med skjult liggende elektriske ledninger, gas- og
vandrør. Kontrollér arbejdsområdet (f.eks. med en metal-
pejler), før arbejdet påbegyndes.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til
ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt af
det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art støv-
maske, høreværn, beskyttelseshandsker eller specialfor-
klæde, der beskytter dig mod små slibe- og
materialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod frem-
mede genstande, der flyver rundt i luften og som opstår i
forbindelse med forskelligt arbejde. Støv- eller ånde-
drætsmaske skal filtrere det støv, der opstår under arbej-
det. Udsættes du for høj støj i længere tid, kan du lide
høretab.
Sikre emnet. Et emne, der holdes med en spændeanord-
ning, holdes mere sikkert end i hånden.
Hold godt fast i el-værktøjet. Der kan opstå høje reakti-
onsmomenter for en kort tid.
Sav ikke i asbestholdigt materiale. Asbest er registreret
som kræftfremkaldende.
Det er forbudt at skrue eller nitte skilte og tegn på el-
værktøjet. En beskadiget isolering beskytter ikke mod
elektrisk stød. Anvend klæbeetiketter.
Anvend ikke tilbehør, hvis det ikke er udviklet eller frigi-
vet specielt af el-værktøjets fabrikant. Sikker drift er ikke
kun givet ved, at tilbehøret passer til dit el-værktøj.
Stort omdrejningstal
Drejningsmoment reduceres
Drejningsmoment øges
Tegn Enhed international Enhed national Forklaring
U V V Elektrisk jævnspænding
f Hz Hz Frekvens
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min /min Omdrejningstal i tomgang (med helt ladet akku)
n
S
/min, min
-1
/min Slagtal
M...
Nm Nm Drejningsmoment (hårdt/blødt skruearbejde)
Ø mm mm Diameter på en rund del
L
pA
dB dB Lydtrykniveau
L
wA
dB dB Lydeffektniveau
L
pCpeak
dB dB Top lydtrykniveau
K...
Usikkerhed
m/s
2
m/s
2
Svingningsemissionsværdi iht. EN 60745
(vektorsum for tre retninger)
h,D
m/s
2
m/s
2
gennemsn. svingningsværdi for boring i metal
h,ID
m/s
2
m/s
2
gennemsn. svingningsværdi for slagboring i beton
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Basisenheder og afledte enheder fra det internatio-
nale enhedssystem SI.
Symbol, tegn Forklaring
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 48 Friday, April 26, 2013 9:24 AM