Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [50/154]
50
da
Akkuens ægte procentuelle ladetilstand vises kun, når el-
værktøjets motor er stoppet.
Ved en forestående dyb afladning af akkuen stopper elek-
tronikken automatisk motoren.
Vedligeholdelse og kundeservice.
Under ekstreme brugsbetingelser kan bear-
bejdning af metal føre til aflejring af ledende
støv inde i el-værktøjet. Blæs hyppigt den ind-
vendige del af el-værktøjet med tør og oliefri trykluft gen-
nem ventilationsåbningerne.
Den aktuelle reservedelsliste til dette el-værktøj findes på
internettet under www.fein.com.
Følgende dele kan du selv udskifte efter behov:
tilbehør, akku
Mangelsansvar/reklamationsret og
garanti.
Mangelsansvaret/reklamationsretten er fastlagt i de lovbe-
stemmelser, der gælder i det land, hvor maskinen mar-
kedsføres. Derudover yder FEIN garanti iht. FEIN
fabrikantens garantierklæring.
Det kan være, at el-værktøjet kun leveres med en del af
det tilbehør, der beskrives eller illustreres i brugsanvis-
ning.
Overensstemmelseserklæring.
Firmaet FEIN erklærer på eget ansvar, at dette produkt er
i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, der
findes på den sidste side i denne brugsanvisning.
Teknisk materiale hos: C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Miljøbeskyttelse, bortskaffelse.
Emballage, udtjent el-værktøj og tilbehør bedes afleveret
til miljøvenlig genbrug.
Akkuer skal være afladet, før de bortskaffes.
Ved ikke fuldstændigt afladede akkuer isoleres stikforbin-
delsen med tape for at beskytte mod kortslutning.
LED-lampe Betydning Aktion
1–4 grøn
LED-lampe
Procentuel
ladetilstand
Drift
rødt kon-
stant lys
Akku er
næsten tom
Akku lades
rødt blin-
kende lys
Akku er ikke
klar til drift
Akku stilles i akku-
drifts-
temperaturområde, her-
efter lades den
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 50 Friday, April 26, 2013 9:24 AM