Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [52/154]
52
no
For din egen sikkerhet.
Les gjennom alle advarslene og
anvisningene. Unnlatelse av å over-
holde advarslene og nedenstående anvisninger kan med-
føre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Ikke bruk dette elektroverktøyet før du har lest og
forstått denne driftsinstruksen og de vedlagte
“Generelle sikkerhetsinformasjonene” (doku-
mentnummer 3 41 30 054 06 1). Oppbevar de angitte
papirene til senere bruk og overrekk disse sammen med
elektroverktøyet hvis det lånes bort eller selges videre.
Følg også de vanlige nasjonale arbeidsmiljøbestemmelse-
ne.
Elektroverktøyets formål:
håndført borskrutrekker for å skru skruer og mutrer inn
og ut og for boring i metall, tre, kunststoff og keramikk
samt for gjengeskjæring med innsatsverktøy og tilbehør
godkjent av FEIN uten vanntilførsel i værbeskyttede
omgivelser.
Spesielle sikkerhetsinformasjoner.
Bruk ekstrahåndtakene som leveres sammen med elek-
troverktøyet. Hvis du mister kontrollen, kan dette føre til
skader.
Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis du
utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på skjulte
strømledninger. Kontakt med en spenningsførende led-
ning kan også sette elektroverktøyets metalldeler under
spenning og føre til elektriske støt.
Pass på skjulte elektriske ledninger, gass- og vannrør.
Kontroller arbeidsområdet f. eks. med et metallsøkeap-
parat før arbeidet påbegynnes.
Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhengig av typen
bruk må du bruke visir, øyebeskyttelse eller vernebriller.
Om nødvendig må du bruke støvmaske, hørselvern, ver-
nehansker eller spesialforkle som holder små slipe- og
materialpartikler unna kroppen din. Øynene bør beskyt-
tes mot fremmedlegemer som kan fly rundt ved visse
typer bruk. Støv- eller pustevernmasker må filtrere den
typen støv som oppstår ved den aktuelle bruken. Hvis du
er utsatt for sterk støy over lengre tid, kan det medføre
skader på hørselen.
Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger, holdes sikrere enn med hånden.
Hold elektroverktøyet godt fast. Det kan oppstå høye
reaksjonsmomenter i korte perioder.
Ikke bearbeid asbestholdig material. Asbest kan frem-
kalle kreft.
Det er forbudt å skru eller nagle skilt eller tegn på elek-
troverktøyet. En skadet isolasjon gir ingen beskyttelse
mot elektriske støt. Bruk klebeskilt.
Høyt turtall
Reduksjon av dreiemomentet
Øking av dreiemomentet
Tegn Enhet internasjonalt Enhet nasjonalt Forklaring
U V V elektrisk likespenning
f Hz Hz Frekvens
n
0
/min, min
-1
, rpm, r/min min
-1
Tomgangsturtall (ved fullt oppladet batteri)
n
S
/min, min
-1
/min Slagtall
M...
Nm Nm Dreiemoment (hard/myk skruing)
Ø mm mm Diameter til en rund del
L
pA
dB dB Lydtrykknivå
L
wA
dB dB Lydeffektnivå
L
pCpeak
dB dB Maksimalt lydtrykknivå
K...
Usikkerhet
m/s
2
m/s
2
Svingningsemisjonsverdi iht. EN 60745
(vektorsum fra tre retninger)
h,D
m/s
2
m/s
2
gjennomsnittlig svingningsverdi for boring i metall
h,ID
m/s
2
m/s
2
gjennomsnittlig svingningsverdi for slagboring i
betong
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
m, s, kg, A, mm, V,
W, Hz, N, °C, dB,
min, m/s
2
Basis- og avledede enheter fra det internasjonale
enhetssystemet SI.
Symbol, tegn Forklaring
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 52 Friday, April 26, 2013 9:24 AM