Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [55/154]
55
sv
sv
Bruksanvisning i original.
Använda symboler, förkortningar och begrepp.
Symbol, tecken Förklaring
Berör inte elverktygets roterande delar.
Bifogad dokumentation som t.ex. bruksanvisningen och Allmänna säkerhetsanvisningarna
ska ovillkorligen läsas.
Följ anvisningarna i texten eller grafiken!
Före detta arbetsmoment ska batteriet tas ur elverktyget. I annat fall finns risk för att
elverktyget vid oavsiktlig start orsakar kroppsskada.
Vid arbetet ska ögonskydd användas.
Vid arbetet ska hörselskydd användas.
Vid arbetet ska handskydd användas.
Ladda inte batterier av främmande fabrikat.
Utsätt inte batteriet för eld. Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. långtids solbestrål-
ning.
Beakta anvisningarna i intilliggande text!
Tilläggsinformation.
Greppområde
Försäkrar om att elverktyget överensstämmer med Europeiska gemenskapens direktiv.
Denna symbol bekräftar produktens certifiering i USA och Canada.
Denna anvisning hänvisar till en eventuellt farlig situation som kan leda till allvarliga per-
sonskador eller till död.
Återvinningsmärke: märket anger att materialet är återanvändbart
Kasserade elverktyg och andra elektrotekniska och elektriska produkter ska omhändertas
och hanteras på miljövänligt sätt.
Batterityp
1:a växeln/2:a växeln/3:e växeln/4:e växeln
Borrdiameter stål
Borrdiameter trä
Borrdiameter sten
Borrchuckens inspänningsområde
Skruvdiameter
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003
* Vikt med snabbytesbithållare och batteri
Lågt varvtal
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 55 Friday, April 26, 2013 9:24 AM