Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [90/154]
90
sl
Pri preobremenitvi se električno orodje izklopi.
Nastavite preklopno stikalo smeri vrtenja v srednji
položaj in s tem zavarujte pred nenamernim vklopom,
npr. med transportom.
Elektronski odklop vrtilnega momenta (glejte
strani 8 9).
Vrtilni moment smete nastaviti izključno takrat, ko motor
miruje.
Motor se pri dosegu nastavljenega vrtilnega momenta
izklopi in pri tem zaslišite zvočni signal. Po izklopu
spustite vklopno/izklopno stikalo in ga ponovno
pritisnite pri naslednji vijačni zvezi.
Zvočni signal lahko vlopite in izklopite.
Pri delu s stopnjo vrtilnega momenta „ “ funkcija
elektronskega izklopa ne deluje.
Pritisnite elektronsko orodje dovolj močno proti vijaku,
da bi tako dobili dobre delovne rezultate.
Rokovanje z akumulatorsko baterijo.
Uporabljajte in polnite akumulatorsko baterijo izključno
v območju delovne temperature 0 °C 45 °C (32 °F
113 °F). Temperatura akumulatorske baterije se mora na
začetku polnilnega postopka nahajati v območju delovne
temperature.
Le ko je motor električnega orodja ustavljen, se bo
prikazal pravilni delež napolnjenosti akum. baterije v
odstodkih.
Ko se bliža globinska izpraznitev akumulatorske baterije,
elektronika avtomatsko ustavi motor.
Vzdrževanje in servis.
Pri ekstremnih pogojih uporabe se lahko
prevodni prah, ki nastane pri obdelavi kovin,
usede v notranjosti električnega orodja. Iz
notranjosti električnega orodja pogosto izpihavajte
prezračevalne zareze s suhim in neoljnatim stisnjenim
zrakom.
Aktualni seznam nadomestnih delov se nahaja na spletni
strani pod www.fein.com.
Naslednje dele lahko po potrebi samostojno zamenjajte:
vstavna orodja, akumulatorska baterija
Jamstvo in garancija.
Jamstvo za izdelek velja v skladu z zakonskimi pravili v
državi, kjer se je izdelek dal v promet. Poleg tega vam daje
FEIN garancijo v skladu z izjavo proizvajalca FEIN.
V obsegu dobave električnega orodja se lahko nahaja tudi
le del pribora, ki je opisan ali naslikan v tem navodilu za
obratovanje.
Izjava o skladnosti.
Podjetje FEIN izjavlja pod izključno odgovornostjo, da ta
izdelek ustreza navedenim zadevnim določilom, ki so
opisana na zadnji strani tega navodila za obratovanje.
Tehnična dokumentacija se nahaja pri:
C. & E. FEIN GmbH, C-DB_IA,
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Varstvo okolja, odstranitev odpadkov.
Embalaže, odpadna električnega orodja in pribor morate
reciklirati v skladu z varstvom okolja.
Akumulatorske baterije smete samo v praznem stanju
odvreči med recikliran odpad.
Pri nepopolno izpraznjenih akumulatorskih baterijah
zaradi preprečevanja kratkega stika izolirajte povezovalni
vtič z lepilnim trakom.
LED-prikaz Pomen Akcija
1–4 zelena
LED
Stanje
napolnjenosti v
odstotkih
Delovanje
Rdeča trajna
luč
Akumulatorsk
a baterija je
skoraj prazna
Napolnite
akumulatorsko
baterijo
Rdeča
utripajoča luč
Akumulatorsk
a baterija ni
pripravljeno za
uporabo
Akumulatorska
baterija se mora
nahajati v območju
delovne temperature,
nato jo napolnite
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 90 Friday, April 26, 2013 9:24 AM