Fein ASCM 18 Инструкция по эксплуатации онлайн [95/154]
95
hr
hr
Originalne upute za rad.
Korišteni simboli, kratice i pojmovi.
Simbol, znak Objašnjenje
Ne dodirivati rotirajuće dijelove električnog alata.
Neizostavno treba pročitati priložene dokumente, kao što su upute za rukovanje i opće
napomene za sigurnost.
Treba se pridržavati uputa u tekstu ili na slikama!
Prije ove radne operacije aku-bateriju treba izvaditi iz električnog alata. Inače postoji
opasnost od ozljeda zbog nehotičnog pokretanja električnog alata.
Kod rada treba nositi zaštitne naočale.
Kod rada treba nositi štitnik za sluh.
Pri radovima treba koristiti zaštitne rukavice.
Ne punite oštećenu aku-bateriju.
Aku-bateriju ne bacajte u vatre. Aku-bateriju zaštitite od djelovanja topline, npr. i od
stalnog Sunčevog zračenja.
Treba se pridržavati uputa u tekstu!
Dodatna informacija.
Površina zahvata
Potvrđuje usklađenost električnog alata sa smjernicama Europske unije.
Ovim se simbolom potvrđuje certifikacija ovih proizvoda u SAD i Kanadi.
Ove upute pokazuju moguće opasne situacije koje mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda ili
do smrtnog slučaja.
Znak reciklaže: označava materijale koji se mogu reciklirati
Neuporabive električne alate i ostale elektrotehničke i električne proizvode treba
odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.
Tip aku-baterije
1. brzina/2. brzina/3. brzina/4. brzina
Promjer bušenja čelika
Promjer bušenja drva
Promjer bušenja kamena
Područje stezanja stezne glave
Promjer vijaka
Težina prema EPTA postupku 01/2003
* Težina s brzo izmjenjivim držačem nastavka i aku-baterijom
Mali broj okretaja
3. 4.
Fe
OBJ_BUCH-0000000114-001.book Page 95 Friday, April 26, 2013 9:24 AM