Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [16/48]
16
Läs bruksanvisningen och spara den. Om du lämnar ifrån dig apparaten, låt bruksanvisningen
följa med. Ta bort allt förpackningsmaterial, men spara det tills du har kontrollerat att apparaten
fungerar.
viktiga skyddsåtgärder
Följ allmänna säkerhetsföreskrifter, däribland följande:
1 Denna apparat får bara användas av ansvarig vuxen person eller under överinseende av
ansvarig vuxen person. Håll apparaten utom räckhåll för barn.
2 gg inte ned apparaten i vätska, använd den inte i badrum, nära vatten eller
utomhus.
3 När bara ett rostningsfack används ska det andra facket vara helt tomt, annars aktiveras båda
facken när spaken sänks.
4 Placera brödrosten upprätt på en stadig, jämn och värmeisolerad yta.
5 Ställ den inte nära någonting som skulle kunna skadas även vid låg värme.
6 Bröd kan brinna. Använd därr inte apparaten nära eller under gardiner eller andra
brännbara material och håll den under uppsikt så länge den är varm.
7 Området runt rostningsfacken blir mycket varmt – rör det inte!
8 Se till att sladden inte hänger ned så att man kan snubbla på den eller snärja in sig i den.
9 Täck inte över apparaten och lägg inte heller något ovanpå den.
10 Dra ur sladden om brödet fastnar, låt apparaten kallna och ta sedan försiktigt bort brödet.
Använd inget vasst redskap, det kan förstöra värmeelementen.
11 Rosta ingenting med smör på – det kan börja brinna.
12 Använd inte bröd som är förstört på något sätt, delat eller sönderrivet eftersom det kan
blockera brödrosten.
13 Dra ur sladden till apparaten när den inte används, innan den flyttas och före rengöring. Låt
apparaten kallna fullständigt innan den rengörs och ställs undan.
14 Rensa ofta bort smulor från brödrosten, annars ansamlas smulor i den – det är ohygieniskt
och kan orsaka brand.
15 Använd inte brödrosten om inte smulbrickan är på plats och stängd.
16 Använd inte apparaten för några andra ändamål än sådana som beskrivs i denna
bruksanvisning.
17 Apparaten får inte användas med hjälp av en extern timer eller något ärrkontrollsystem.