17
bruksanvisning
18 Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt.
19 Om sladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, serviceombud eller någon med
liknande kompetens för att undvika skaderisker.
endast för hushållsbruk
före första användningen
1 Ställ in maximal rostningsgrad (6).
2 Använd apparaten utan bröd för att härda de nya värmeelementen.
3 Det luktar kanske lite, men det betyder ingenting. Se bara till att rummet är väl ventilerat.
rosta bröd
4 Sätt stickproppen i vägguttaget.
5 Vrid rostningsreglaget till önskat läge (1 = lättrostat, 6 = mörkrostat).
6 gg bröd i rostningsfacken (brödets tjocklek ska vara högst 25 mm).
7 Tryck ned spaken fullständigt.
, Den kommer inte att stanna nere om inte brödrosten är ansluten till elnätet.
8 När brödskivorna är färdigrostade kommer de att lyftas upp och värmeelementen stängs av.
utmatning 5
9 Tryck på knappen 5 för att stoppa rostningen. Brödskivan lyfts upp och värmeelementen
stängs av.
extra lyft
10 När man har rostat små bröd (småfranska, tekakor, osv.) kan spaken lyftas ännu en bit upp så
att det blir lättare att ta ut brödet.
djupfryst bröd f
11 Ställ in rostningsreglaget på önskat läge, lägg i det frysta brödet, sänk spaken och tryck
sedan på knappen f.
12 Signallampan lyser och rostningstiden ändras automatiskt så att man får samma
rostningsgrad som gäller för bröd som inte är fryst.
återvärma rostat bröd
13 Använd den lägsta inställningen. Återvärm bara bröd utan pålägg eller smör.
bullvärmare
14 Använd inte bullvärmaren till att värma bullar som är djupfrysta, har smör eller något annat
pålägg eller är fyllda med något pålägg.
15 Placera bullvärmaren ovanpå brödrosten med stöden inne i rostningsfacken.
16 Placera bullarna uppe på bullvärmaren.
17 Ställ in rostningsgrad 1 och sänk sedan spaken.
18 När spaken lyfts upp kan man ta bullarna.
19 r inte metalltrådarna på bullvärmaren – de kan vara heta.
20 Ta bort bullvärmaren innan brödrosten används på vanligt sätt.
skötsel och underhåll
21 Dra ur sladden till brödrosten och låt den kallna.
22 Torka av yttersidorna med en fuktig trasa.
23 Tag ut och töm smulbrickan. Rengör med en fuktig trasa, torka torrt och ställ sedan tillbaka
brödrosten.
24 Lägg inte heller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
25 Använd inga koncentrerade eller slipverkande rengöringsmedel eller lösningsmedel.