24
Prectete si pokyny a bezpecne je uskladnete. Pokud spotřebič předáte dále, předejte jej i s
pokyny. Sejměte všechny obaly, ale uschovejte je, dokud nebudete mít jistotu, že spotřebič
funguje.
důležitá bezpečnostní opatření
Dodržujte základní bezpečnostní pokyny, jako jsou:
1 Tento spotrebic smí používat jen odpovědná dospělá osoba nebo musí být používán pod
jejím dozorem. Spotřebič používejte a uskladněte mimo dosah dětí.
2 Neumisťujte spotřebič do kapaliny, nepoužívejte jej v koupelně, u vody ani venku.
3 Pokud používáte pouze jeden opékací otvor, nedávejte nic do druhého otvoru,
poněvadž oba otvory budou aktivní , když bude držadlo dole.
4 Umístěte topinkovač na pevnou, rovnou plochu odolnou vůči teplu.
5 Nestavte jej na cokoli, co by mohlo mírné teplo poškodit.
6 Chléb hoří. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti záclon či pod nimi nebo pod jiným hořlavým
materiálem a sledujte jej, když je horký.
7 Oblast v okolí opékacích otvorů se velmi zahřeje – nedokat se!
8 Kabel veďte tak, aby nevisel dolů a nebylo možno přes něj chodit nebo jej zachytit.
9 Nezakrývejte spotřebič a nic na něj nestavte.
10 Pokud se chléb zasekne, odpojte topinkovač, nechte jej vychladnout a opatrně chléb vyjměte.
Nepoužívejte ostré předměty, poškodíte prvky.
11 Neopékejte krajíce s máslem, mohly by se vznítit.
12 Nepoužívejte potrhaný, zkroucený nebo poškozený chléb, mohl by se v topinkovači
zaseknout.
13 Když spotřebič nepoužíváte, před přesunem a čištěním jej odpojte. Nechte jej vychladnout,
než jej vyčistíte a uložíte.
14 Vyčistěte drobky z topinkovače často, aby nedošlo k jejich nahromadění. Je to nehygienické a
může se zvýšit riziko vznícení.
15 Nepoužívejte topinkovač, pokud není přihrádka na drobky nasazená a uzavřená.
16 Nepoužívejte spotřebič pro jiný účel, než je uvedeno v těchto pokynech.
17 Tento spotřebič nesmí být ovládán externím časovačem nebo systémem dálkového ovládání.
18 Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen nebo se objevují poruchy.
19 Pokud je poškozený kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba
podobně kvalifikovaná, aby nedošlo k riziku.
jen pro domácí použití