26
Prečítajte inštrukcie a zabezpečte ich dodržiavanie. Keď ste si prešli spotrebič, prejdite si aj
inštrukcie. Odstráňte všetky obaly, ale uschovajte ich dovtedy, kým nespoznáte ako spotrebič
funguje.
dôležité bezpečnostné opatrenia
Dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane:
1 Tento spotrebič musí byť používaný len pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby. Tento
spotrebič používajte a skladujte mimo dosahu detí.
2 Nevkladajte spotrebič do kvapaliny, nepoužívajte ho v kúpelni, blízko vody alebo
vonku.
3 Ak používate len jednu toastovaciu štrbinu, dajte pozor, aby sa nič nedostalo do tej druhej,
keďže po zatlačení páčky držiaka chleba budú hriať obidve štrbiny.
4 Postavte hriankovač kolmo na pev, vodorovný, tepelne odolný povrch.
5 Nedávajte ho na alebo do blízkosti čohokoľvek, čo by mohlo byť poškodené, hoci len
miernym teplom.
6 Chlieb sa môže vznietiť. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti alebo pod záclonami alebo v
blízkosti iných horľavých materiálov a sledujte či nie je príliš horúci.
7 Okolie toastovacích štrbín je veľmi horúce – nedotýkajte sa ho!
8 Prívodný kábel veďte tak, aby neprevísal, aby sa nemohlo oň zakopnúť alebo zachytiť.
9 Spotrebič neprikrývajte ani nedávajte žiadne predmety na jeho vrchnú časť.
10 Ak sa chlieb zasekne, vypnite hriankovač, nechajte ho vychladnúť a chlieb opatrne odstráňte.
Nepoužívajte žiadne ostré predmety, mohli by ste poškodiť základné prvky spotrebiča.
11 Netoastujte “namazané” kúsky chleba, môžu sa vznietiť.
12 Nepoužívajte polámaný, skrútený alebo zdeformovaný chlieb, mohli by ste hriankovač
upchať.
13 Keď spotrebič nepoužívate vytiahnite ho zo zásuvky, takisto pred presunom a pred čistením.
Spotrebič pred čistením a uschovaním nechajte úplne vychladnúť.
14 Hriankovač pravidelne čistite od omrviniek, vyhnete sa tak jeho zanášaniu omrvinkami. Je to
nehygienické a môže to spôsobovať riziko požiaru.
15 Nepoužívajte hriankovač, kým tácka na omrvinky nie je nasadená a uzavretá.
16 Spotrebič nepoužívajte na iný účel než na ten, ktorý je popísaný v týchto inštrukciách.
17 Tento spotrebič nesmie byť prevádzkovaný prostredníctvom externého časového spínača
alebo diaľkového ovládacieho systému.