34
Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλο
χρήστη, δώστε μαζί και τις οδηγίες. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, αλλά διατηρήστε τα
μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί.
σημαντικά μέτρα ασφάλειας
Τηρείτε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:
1 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ή υπό την επίβλεψη υπεύθυνου
ενηλίκου. Να χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
2 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε υγρό, μην τη χρησιμοποιείτε στο μπάνιο, κοντά σε
νερό ή σε εξωτερικό χώρο.
3 Όταν χρησιμοποιείτε μία σχισμή φρυγανίσματος, μην αφήνετε τίποτα να εισέλθει στην άλλη
σχισμή, διότι και οι δύο σχισμές θα είναι ενεργές όταν χαμηλώσει ο μοχλός.
4 Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα όρθια σε σταθερή, πυράντοχη επιφάνεια.
5 Μην την τοποθετείτε σε επιφάνεια ή κοντά σε οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσε να υποστεί
ζημιά ακόμα και από μέτριας έντασης θερμότητα.
6 Το ψωμί ενδέχεται να καεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή κάτω από κουρτίνες ή
άλλα εύφλεκτα υλικά και παρακολουθείτε τη όσο είναι ακόμα θερμή.
7 Η περιοχή γύρω από τις σχισμές φρυγανίσματος αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες – μην
αγγίζετε!
8 Τοποθετήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην κρέμεται και να μην μπορεί να μπερδευτεί ή να
πιαστεί στα πόδια σας.
9 Μην καλύπτετε τη συσκευή ή τοποθετείτε τίποτα πάνω σε αυτή.
10 Εάν το ψωμί σφηνώσει αποσυνδέστε τη φρυγανιέρα από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει
και απομακρύνετε προσεκτικά το ψωμί. Μη χρησιμοποιήσετε κάποιο κοφτερό αντικείμενο,
θα προκαλέσετε ζημιά στα στοιχεία.
11 Μη φρυγανίζετε βουτυρωμένα αντικείμενα, μπορεί να πιάσουν φωτιά.
12 Μη χρησιμοποιείτε κομμένο, καμπυλωμένο ή παραμορφωμένο ψωμί, μπορεί να σφηνώσει
στη φρυγανιέρα.
13 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μετακινήσετε
και πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει τελείως πριν την καθαρίσετε και την
αποθηκεύσετε.
14 Να καθαρίζετε τα ψίχουλα από τη φρυγανιέρα τακτικά ώστε να μη συγκεντρώνονται. Κάτι
τέτοιο είναι ανθυγιεινό και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
15 Μη χρησιμοποιείτε τη φρυγανιέρα εάν ο δίσκος για ψίχουλα δεν είναι τοποθετημένος και
κλειστός.
16 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που περιγράφεται στις
παρούσες οδηγίες.
17 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη ή παρουσιάζει δυσλειτουργίες.