42
Прочетете инструкциите и ги запазете. Ако предадете уреда на друго лице, предайте и
инструкциите. Отстранете опаковката, но я запазете, докато се уверите, че уредът работи.
важни предпазни мерки
Следвайте основните мерки за безопасност, включително:
1 Уредът трябва да се използва само от или под надзора на отговорно пълнолетно
лице. Използвайте и съхранявайте уреда далеч от достъп на деца.
2 Не поставяйте уреда в течност, не го използвайте в баня, в близост до вода или
на открито.
3 Когато използвате единия процеп на тостера, внимавайте в другия да не попадне нищо,
тъй като и двата процепа ще бъдат “под напрежение” след спускане на ръчката.
4 Разположете тостера в изправено положение на твърда, равна, топлоустойчива
повърхност.
5 Не го разполагайте върху или в близост до предмети, които могат да се повредят дори
от умерена топлина.
6 Хлябът може да се запали. Затова не използвайте уреда в близост до или под завеси или
други запалими материали и не го оставяйте без наблюдение, докато е горещ.
7 Зоната около процепите на тостера се нагорещява силно – не ги докосвайте!
8 Разположете кабела така, че да не виси и да няма опасност от заплитане или препъване
в него.
9 Не покривайте уреда и не поставяйте нищо отгоре му.
10 Ако хлябът заседне в уреда, изключете уреда, оставете го да се охлади и внимателно
извадете хляба. Не използвайте остри предмети, тъй като те могат да повредят
нагревателите.
11 Не препичайте продукти, намазани с масло - те могат да се запалят.
12 Не използвайте надробени, извити филии или такива с неправилна форма, тъй като те
могат да заседнат в тостера.
13 Изключете уреда от контакта, когато не го използвате, преди да го преместите, както и
преди почистване.
14 Почиствайте трохите в тостера редовно, за да избегнете натрупването им, което е
нехигиенично и може да породи риск от пожар.
15 Не използвайте тостера, преди тавичката за трохи да е правилно поставена и затворена.
16 Дръжте уреда и кабела на разстояние от котлони, готварски плочи или печки.
17 Не използвайте уреда за други цели, освен тези, описани в настоящите инструкции.
18 Този уред не трябва да се използва с външен таймер или система за дистанционно
управление.
19 Ако кабелът е повреден, той трябва да се подмени от производителя, негов
представител за сервизно обслужване или друго квалифицирано за тази цел лице, за да
се избегне всякакъв риск.