43
20 Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изрядно.
само за домашна употреба
преди първоначално използване
1 Задайте максимална степен на препичане (6).
2 Задействайте уреда празен, за да обработите новите нагреватели.
3 Това може да предизвика миризма, но тя не трябва да Ви безпокои. Уверете се, че
помещението е добре вентилирано.
препичане на хляб
4 Включете щепсела в захранващия контакт.
5 Настройте бутона за препичане на необходимото ниво (1 = слабо, 6 = силно).
6 Поставете филията в процепите на тостера (максимална дебелина 28 mm).
7 Натиснете ръчката надолу до крайна степен.
, Тя ще се застопори в долна позиция, само ако тостерът е включен в електрическата
мрежа.
8 Когато е готова, препечената филийка ще изскочи и нагревателите ще се изключат.
бутон за изваждане 5
9 За да прекъснете препичането, натиснете бутон 5. Препечената филийка ще изскочи и
нагревателите ще се изключат.
допълнително издигане
10 При препичане на продукти с малък размер (гевречета, малки питки и др.) ръчката може
да бъде допълнително издигната, за да могат да се извадят лесно.
замразен хляб f
11 Настройте бутона за препичане на желаното ниво, поставете замразената филия,
спуснете ръчката и докоснете f.
12 Лампичката ще светне и времето за препичане автоматично ще се промени, за да се
получи същата степен на препичане, както с незамразен хляб.
затопляне на вече препечени филии
13 Използвайте найиската степен. Можете да затопляте само чисти, т.е. без масло
препечени филии.
стойка за затопляне на кифлички
14 Не използвайте стойката за кифлички за затопляне на замразени кифлички или такива с
глазура, със захар, намазани с масло или с пълнеж.
15 Поставете стойката за затопляне на кифлички в горната част на тостера, като крачетата
влязат в процепите.
16 Поставете кифличките върху стойката за затопляне.
17 Задайте степен на препичане 1, след което спуснете ръчката.
18 Когато ръчката изскочи нагоре, отстранете затоплените кифлички.
19 Не докосвайте жиците на стойката за затопляне – те са горещи.
20 Преди да преминете към нормална употреба на тостера, отстранете стойката за
затопляне на кифлички.
грижи и поддръжка
21 Изключете тостера от контакта и го оставете да се охлади.
22 Почистете външните повърхности с влажна кърпа. Ако е необходимо, приложете малко
количество течност за миене на съдове.
23 Извадете и изпразнете тавичката за трохи. Почистете я с влажна кърпа, подсушете я и
отново я поставете в тостера.
24 Не поставяйте уреда във вода или в друга течност.
25 Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.
инструкции (Български)