Russell Hobbs 14963-56 Purple Passion Инструкция по эксплуатации онлайн [47/48]
47
søppelkasse symbol
For å forhindre miljømessige og helseproblemer forbundet til farlige stoffer i elektroniske varer,
så må apparateter som er merket med dette symbolet ikke bli kastet på en usortert kommunal
søppelplass, men den må bli tatt fra hverandre, brukt på nytt eller resirkulert.
kierrätyssymboli
Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista aineista
sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee heittää pois
erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja
kierrätettävä.
символ мусорного контейнера
Для того чтобы избежать угроз для здоровья и окружающей среды из-за вредных веществ
в электрических и электронных товарах, приборы, отмеченные данным символом, должны
утилизироваться не как не отсортированные бытовые отходы, а как восстановленные или
повторно использованные.
symbol popelnice
Aby nedošlo k ohrožení zdraví a životního prostředí vlivem nebezpečných látek v elektrických a
elektronických produktech, musejí být symboly označené tímto symbolem likvidovány s
netříděným obecním odpadem, ale je nutno je třídit, znovu použít nebo recyklovat.
symbol odpadkového koša
Aby ste sa vyhli environmentálnym a zdravotným problémom, ktoré sú spôsobené rizikovými
látkami v elektrických a elektronických výrobkoch, spotrebiče označené týmto symbolom
nesmú byť odstraňované spolu s netriedeným komunálnym odpadom, ale majú byť
renovované, znovu použité alebo recyklované.
symbol kubła na śmieci
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w
urządzeniu niebezpieczne składniki elektryczne i elektroniczne mogą być zagrożeniem dla
środowiska. Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi.
simbol precrtane korpe za otpatke
Da bi se izbegle štetne posledice na životnu sredinu i zdravlje zbog opasnih supstanci u
električnim i elektronskim proizvodima, svi aparati obeleženi ovim simbolom ne smeju se
odlagati kao neklasifikovani urbani otpad, već se moraju prikupiti, ponovo upotrebiti ili
reciklovati.
simbol smetnjaka
V izogib onesnaževanju okolja in ogrožanju zdravja zaradi nevarnih snovi v električnih ter
elektronskih napravah naprave s to oznako ni dovoljeno zavreči med nesortirane odpadke.
Namesto tega jih je treba oddati na zbirno mesto, znova uporabiti ali reciklirati.
σύμβολο κυλιόμενου κάδου
Προς αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υγείας λόγω επικίνδυνων
ουσιών από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι συσκευές με αυτό το σύμβολο δεν θα
πρέπει να απορρίπτονται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα, αλλά να ανακτώνται, να
επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται.