Hamax Caress Zenith серо-черный Инструкция по эксплуатации онлайн [51/86]
Das empfohlene Anzugsmoment
beträgt 10 Nm. Es handelt sich
dabei jedoch lediglich um eine
Empfehlung. Wenn sich die Halterung
während der Verwendung bewegt, die
Schrauben so fest anziehen, bis der Sitz
sich nicht mehr bewegen lässt.
Machen Sie es sich zur Regel, die
Halterung vor jeder Fahrradtour zu
überprüfen und die Schrauben ggf.
nachzuziehen.
NO Før bærebøyle-endene (5) ned i
braketten (6a) til du hører et klikk =
låst posisjon.
1. Justér braketten (6a) til riktig høyde,
til det er ca. 10-12 cm mellom
bakhjulet/bagasjebæreren/skjermen
og barnesetet.
2. Stram så de fire skruene (6c) bak på
braketten etter følgende mønster
(stram og stram deretter én gang til):
Anbefalt tiltrekkingsmoment er 10 Nm.
Dette er, imidlertid, kun en
retningslinje. Dersom braketten
begynner å bevege seg i bruk, må den
strammes til den sitter godt fast.
Gjør det til en regel å sjekke, og
hvis nødvendig, etterstramme
brakettskruene før hver sykkeltur.
CZ Zasuňte konce upevňovacího rámu
(5) do třmene (6a) až do kliknutí =
uzavřená pozice.
1. Umístěte třmen (6a) do správné
výšky, až bude mezi zadním kolem/
blatníkem/nosičem a dětskou
cyklosedačkou přibl. 10-12 cm.
2. Potom utáhněte čtyři upevňovací
šrouby (6c) na zadní straně třmenu
následujícím systémem (utáhněte a
poté dotáhněte):
Doporučený moment utažení je 10 Nm.
Tato hodnota je ovšem pouze orientační.
Pokud se třmen začne během používání
pohybovat, dotahujte jej, dokud
nebude pevně držet.
Vždy třmen zkontrolujte a případně
dotáhněte předtím, než na jízdním
kole vyjedete.
DA Før bøjlebeslagets ender (5) ned i
beslaget på stellet (6a), indtil du hører
et klik = låst position.
1. Juster beslaget (6a) til korrekt højde,
indtil der er ca. 10-12 cm mellem
baghjulet/stænkskærmen/
bagagebæreren og barnestolen.
2. Spænd de fire fastgørelsesskruer
(6c) bag på beslaget i følgende
rækkefølge (spænd og efterspænd):
Anbefalet tilspændingskraft er 10 Nm.
Denne er dog kun vejledende. Hvis
beslaget bevæger sig under brug, så
bliv ved med at spænde, indtil det
sidder ordentligt fast.
Gør det til en regel at tjekke og,
hvis nødvendigt, efterspænde
beslaget før hver cykeltur.
ES Introduzca los extremos de la
barra portadora (5) por el soporte (6a)
hasta que haga clic = posición de
bloqueo.
1. Regule el soporte (6a) a la altura
correcta hasta que haya unos 10 o12
cm entre la rueda trasera/el
guardabarros/el portaequipajes y el
asiento infantil de la bicicleta.
2. Apriete luego los cuatro tornillos de
fijación (6c) debajo del soporte
según el siguiente modelo (aprieta y
luego reaprieta):
El par de apriete óptimo es de 10 Nm.
Sin embargo, esto es únicamente una
directriz. Si el soporte empieza a
moverse durante su utilización, siga
apretándolo hasta que quede
totalmente fijo.
Acostúmbrese a verificar y, si es
necesario, reaprieta el soporte cada
vez que monte en bicicleta.
FI Ohjaa telineen kaarien päät (5)
pidikkeen sisään (6a), kunnes kuulet
naksahduksen = lukitusasento.
1. Säädä pidike (6a) oikealle korkeudelle,
kunnes takapyörän/lokasuojan/
tavaratelineen ja lastenistuimen välille
jää noin 10–12 cm tilaa.
2. Kiristä sitten neljä kiinnitysruuvia
(6c) pidikkeen takana seuraavasti
(kiristä ja sitten uudelleenkiristä):
Suositeltu vääntömomentti on 10 Nm.
Tämä on kuitenkin vain ohjeellinen arvo.
Jos pidike liikkuu käytön aikana, jatka
kiristämistä kunnes pidike on kunnolla
kiinni.
Ota tavaksi tarkistaa ja tarvittaessa
uudelleenkiristää pidike ennen
jokaista pyöräilykertaa.
HR Provlačite krajeve stremena
nosača (5) u držač (6a) dok on čujno
ne uskoči i time se blokira.
1. Namještajte držač (6a) na ispravnu
visinu dok između stražnjeg kotača,
blatobrana ili nosača prtljage i dječje
sjedalice ne bude oko 10-12 cm.
2. Zatim zategnite četiri zatezna vijka
(6c) na stražnjoj strani držača
sljedećim redoslijedom (zategnite, a
zatim ponovno zategnite):
Preporučeni je zatezni moment 10 Nm.
No to je samo preporuka. Ako se držač
počne pomicati tijekom uporabe,
zatežite ga dok se ne učvrsti.
Prije svake vožnje biciklom
provjerite i po potrebi ponovno
zategnite držač.
HU Tolja le a tartórúd végeit (5) a
konzolba (6a), amíg egy kattanást nem
hall = lezárt helyzet.
1. Állítsa be a konzolt (6a) a megfelelő
magasságra úgy, hogy kb. 10-12 cm
legyen a hátsó kerék/sárhányó/
csomagtartó és a kerékpáros
gyermekülés között.