Inglesina Trip Fuxia Инструкция по эксплуатации онлайн [57/128]
57
HU

L
A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a
gyermeket a termék kinyitási és összecsukási fázisai
alatt.
AZ ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE
1. ábra
A $VNJTàWFHUBSUØ
B ,BSGB
C 5FUǮIV[BU
D 5FUǮT[FSLF[FU
E 5ÈSPMØLPTÈS
F &TǮWÏEǮha van
A BABAKOCSI KINYITÁSA
2. ábra 'PHKBNFHBGPHBOUZÞLBUÏTPMEKBLJBCBCBLPDTJ
[ÈSÈTÈU CJ[UPTÓUØ LBNQØU A1 " CBCBLPDTJ BVUPNBUJLVTBO
LJOZÓMJL
3. ábra "NǻWFMFUCFGFKF[ÏTÏIF[OZPNKBMFBQFEÈMUA2
BWÓ[T[JOUFTSÚH[ÓUÏTJQP[ÓDJØJH
A HÁTSÓ KEREKEK FÉKJE
4. ábra " GÏL NǻLÚEUFUÏTÏIF[ OZPNKB MFGFMÏ B IÈUTØ
LFSFLFLFOFMIFMZF[LFEǮLBSUA3
FIGYELEM! Amikor megáll, mindig nyomja le a féket.
A HÁTSÓ KEREKEK LEFÉKEZÉSE/KIENGEDÉSE
5. ábra "CBCBLPDTJBGàHHǮMFHFTUFOHFMZLÚSàMFMGPSEVMØ
LFSFLFLLFM SFOEFMLF[JL BNFMZFL FHZT[FSǻFO SÚH[ÓUIFUǮL
WBHZ LJPMEIBUØL B[ FMTǮ LFSFLFLFO FMIFMZF[LFEǮ LBS A4
NǻLÚEUFUÏTÏWFM
AZ ELSŐ KEREKEK EGYSÉGÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA
6. ábra 4[àLTÏH FTFUÏO B[ FMTǮ LFSFLFL FHZTÏHF I
FHZT[FSǻFOFMUÈWPMÓUIBUØ
"[FMUÈWPMÓUÈTIP[FOHFEKFLJBLBSUA4ÏTIBKUTBLJB[BOOBL
BMTØSÏT[ÏOFMIFMZF[LFEǮDTBWBSUA5
7. ábra .JFMǮUUWJTT[BLBT[UBOÈFMMFOǮSJ[[FIPHZBCFMàM
UBMÈMIBUØLJTHVNJBMÈUÏUA6NFHGFMFMǮFOMFHZFOFMIFMZF[WF
SZÁLLÍTÁSRA SZOLGÁLÓ FOGANTYÚ
8. ábra "[ ÚTT[FDTVLPUU CBCBLPDTJ T[ÈMMÓUÈTÈIP[
IBT[OÈMKBB[BEPUUGPHBOUZÞUJ
/FFNFMKFGFMBCBCBLPDTJUNÈTIPMNFHGPHWBB[U
CUMISÜVEGTARTÓ
" CBCBLPDTJ HZÈSJMBH GFMT[FSFMU DVNJTàWFHUBSUØWBM
SFOEFMLF[JLA
9. ábra " DVNJTàWFHUBSUØ CBCBLPDTJSB WBMØ SÚH[ÓUÏTF
ÏSEFLÏCFO IFMZF[[F B LBNQØIP[ A7 ÏT IBUÈSP[PUU
NP[EVMBUUBMIÞ[[BMFGFMÏBUFMKFTSÚH[àMÏTJH
TÁROLÓKOSÁR
" CBCBLPDTJ OBHZ CFGPHBEØLÏQFTTÏHǻ UÈSPMØLPTÈSSBM
SFOEFMLF[JLE
10. ábra 4[àLTÏHFTFUÏOBQBUFOUFLLJPMEÈTÈWBMLÚOOZFO
FMUÈWPMÓUIBUØ
A HÁTTÁMLA BEÁLLÍTÁSA
11. ábra "IÈUUÈNMBLàMÚOCÚ[ǮIFMZ[FUCFÈMMÓUIBUØ
"MFFOHFEÏTÏIF[FNFMKFNFHFHZT[FSSFBLÏULBSUA8BKPCC
JMMFUWFBCBMPMEBMJU
12. ábra " GFMFNFMÏTÏIF[ LÓTÏSKF FHÏT[FO B LÓWÈOU
IFMZ[FUJHBVUPNBUJLVTBOSÚH[àM
KAPASZKODÓ HASZNÁLATA
13. ábra "LBTT[B CFB IV[BUUBMFMMÈUPUULBQBT[LPEØU B
CFJMMFT[UWFBOOBLWÏHFJUB[PMEBMTØDTVLMØLPOMÏWǮNFHGFMFMǮ
OZÓMÈTPLCBA9ÏTUPMKBBEEJHBNÓHOFNIBMMKBBCFBLBT[UÈTU
KFM[Ǯ$-*$,IBOHPU
14. ábra FIGYELEM: a babakocsi beakasztott
kapaszkodóval is összecsukható.
15. ábra "LBSGBLJOZJUIBUØB[FHZJLPMEBMPOWBHZUFMKFTFO
FMUÈWPMÓUIBUØ"LJOZJUÈTIP[IÞ[[BNFHBLBSUA10ÏTWFHZF
LJ B LBSGÈU B[ FMUÈWPMÓUÈTIP[ JTNÏUFMKF NFH B NǻWFMFUFU B
NÈTJLPMEBMPO
A LÁBTARTÓ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA
16. ábra " MÈCUBSUØ MFFOHFEÏTÏIF[ GVUUBTTB WÏHJH A11
BOOBLNJOELÏUPMEBMTØLBSKÈUÏTLÚ[CFOUPMKBMFGFMÏ
17. ábra "MÈCUBSUØFHZT[FSǻFOGFMGFMÏIÞ[WBGFMFNFMIFUǮ
BVUPNBUJLVTBOSÚH[àMBNFHGFMFMǮIFMZ[FUCFO
BIZTONSÁGI ÖVEK
18. ábra &MMFOǮSJ[[F IPHZ B CJ[UPOTÈHJ ÚWFL B WÈMMBL
NBHBTTÈHÈCBO WBHZ LÚ[WFUMFOàM GFMFUUàL MFHZFOFL
CFJMMFT[UWF B LBSJLÈLCB )B OFN NFHGFMFMǮ B IFMZ[FU IÞ[[
BLJB[ÚWFLFUBWÈMMNBHBTTÈHCBOMÏWǮQÈSPT[TJOØSCÞKUBUØO
ÏT IFMZF[[F CF ǮLFU FHZ NÈTJLCB NJOEJH VHZBOPMZBO
NBHBTTÈHCBFMIFMZF[LFEǮ[TJOØSCÞKUBUØLBUIBT[OÈMKPO
19. ábra &MMFOǮSJ[[F IPHZ B WÈMMÚW NFHGFMFMǮFO WBOF
CFJMMFT[UWFBIBTJÚWWÏH[ǮEÏTÏCF
20. ábra 3ÚH[ÓUTFBIBTJÚWWÏHFJUBLÚ[ÏQTǮDTBUCB
21. ábra "IBTJÚWFUUNJOEJHWF[FTTFÈUB[A12PMEBMTØ
HZǻSǻLÚOÏTBNJLPSIBT[OÈMBUCBOWBOàHZFMKFOBHZFSNFL
UFTUÏOBIFMZFTCFÈMMÓUÈTÈSB
"IBTJÚWWFMFHZàUULBQDTPMKBCFNJOEJHBMÈCBLLÚ[ÚUUJÚWFU
JTÏTÈMMÓUTBCFBNFHGFMFMǮNÏSFUSF
FIGYELEM! Ha nem követi ezen biztonsági előírást,
a gyermek kieshet vagy kicsúszhat a kocsiból, és
megsérülhet.
22. ábra A hatályos szabályozásoknak megfelelő, a
jelen termékkel szolgáltatottnál eltérő gyermekrögzítő
rendszereket rögzítse az ülésen lévő oldalsó gyűrűibe
(különösen A12).
TETŐ
23. ábra "UFUǮCBCBLPDTJIP[WBMØSÚH[ÓUÏTÏIF[IFMZF[[F
CF B LÏU DTÞT[ØUBMQBU A13 B[ PMEBMTØ DTÚWFLCF FHÏT[FO
BEEJHBNÓHB[PLCFOFNBLBEOBL
7ÏHàM BLBTT[B CF B HPNCPLBU A14 B CBCBLPDTJ
IÈUUÈNMÈKÈCB
"[FMUÈWPMÓUÈTIP[BGFOUJNǻWFMFUFLFUFMMFOUÏUFTTPSSFOECFO
WÏHF[[FFM
24. ábra " UFUǮ ÚTT[FIBKUÈTÈIP[ FMFHFOEǮ B[U B LÓWÈOU
QP[ÓDJØCBIFMZF[OJ
A TETŐ HUZATÁNAK KARBANTARTÁSA
25. ábra " UFUǮ IV[BUB FMUÈWPMÓUIBUØ B LBSCBOUBSUÈT
DÏMKÈCØM (PNCPMKB LJ B A15 QBUFOUPLBU B UFUǮ NJOELÏU
DTVLMØKÈOÈMA16
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ