Inglesina Trip Fuxia Инструкция по эксплуатации онлайн [59/128]
59
BG
ʚʛʟʧʨʘʖʚʤʤʥʦʛʚʛʡʛʣʞʣʖʠʡʤʣʞ
t ʅʦʞ ʥʖʦʠʞʦʖʣʛ ʧʛʩʘʛʦʛʨʛʭʛʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖʛʥʦʖʘʞʡʣʤ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖʠʖʨʤʝʖʚʘʞʜʞʨʛʥʦʤʚʩʠʨʖʣʖʥʦʛʚʞʣʖʝʖʚ
t ʂʖʠʧʞʢʖʡʣʤʨʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʣʖ ʠʤʮʖ ʝʖ ʗʖʙʖʜ ʛ  LH
ʂʖʠʧʞʢʖʡʣʤʨʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʣʖ ʤʨʚʛʡʛʣʞʛʨʤ ʝʖ ʗʞʗʛʦʤʣ
ʛ  LH ɶʗʧʤʡʴʨʣʤ ʧʛ ʝʖʗʦʖʣʵʘʖ ʣʖʚʘʞʮʖʘʖʣʛ ʣʖ
ʥʦʛʥʤʦʰʭʖʣʤʨʤʢʖʠʧʞʢʖʡʣʤʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʨʰʟ ʠʖʨʤ ʨʤʘʖ
ʢʤʜʛʚʖʚʤʘʛʚʛʚʤʤʥʖʧʣʖʣʛʧʨʖʗʞʡʣʤʧʨ
t ɸʧʵʠʤ ʚʦʩʙʤ ʣʖʨʤʘʖʦʘʖʣʛ ʥʦʞʡʤʜʛʣʤ ʣʖ ʚʦʰʜʠʖʨʖ ʞ
ʞʡʞʤʗʡʛʙʖʡʠʖʨʖʞʞʡʞʧʨʦʖʣʞʭʣʤʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖʢʤʜʛʚʖ
ʣʖʦʩʮʞʧʨʖʗʞʡʣʤʧʨʨʖʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ
t ʃʛ ʧʛ ʞʝʠʖʭʘʖʟʨʛ ʞʡʞ ʧʡʞʝʖʟʨʛ ʥʤ ʧʨʰʡʗʞ ʞʡʞ
ʛʧʠʖʡʖʨʤʦʞʧʚʛʨʛʘʠʤʡʞʭʠʖʨʖ
t ʆʛʚʤʘʣʤ ʥʦʤʘʛʦʵʘʖʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʞ ʭʖʧʨʞʨʛ ʢʩ ʝʖ
ʤʨʠʦʞʘʖʣʛ ʣʖʡʞʭʣʞ ʧʡʛʚʞ ʤʨ ʥʤʘʦʛʚʖ ʞʞʡʞ ʞʝʣʤʧʘʖʣʛ
ʦʖʝʮʞʘʠʞʞʡʞʦʖʝʠʰʧʘʖʣʞʵ
t ʄʧʰʝʣʖʟʨʛ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞʨʛ ʧʘʰʦʝʖʣʞ ʧ ʣʖʡʞʭʞʛ ʣʖ
ʧʘʤʗʤʚʣʞʥʡʖʢʰʬʞʞʡʞʚʦʩʙʞʞʝʨʤʭʣʞʬʞʣʖʨʤʥʡʞʣʖʠʖʨʤ
ʦʖʚʞʖʨʤʦʞʠʖʢʞʣʞʛʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʞʙʖʝʤʘʞʥʛʭʠʞʚʦʩʙʤ
ʣʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʗʡʞʝʤ ʚʤ ʨʖʠʞʘʖ ʞʝʨʤʭʣʞʬʞ ʣʖ
ʨʤʥʡʞʣʖ
t ʅʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ ʘʧʞʭʠʞ ʘʰʝʢʤʜʣʞ ʞʝʨʤʭʣʞʬʞ ʣʖ
ʤʥʖʧʣʤʧʨʣʖʥʦʞʢʛʦʠʖʗʛʡʞ ʛʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʜʞʬʞʚʦʩʙʤ
ʧʖʚʖʡʛʭʛʤʨʚʤʧʨʰʥʖʣʖʚʛʨʛʨʤ
t ʃʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʧ ʚʛʨʛʨʤ ʘʰʨʦʛ ʠʤʙʖʨʤ ʠʤʦʚʞ
ʨʛʣʚʞ ʞʡʞ ʚʦʩʙʤ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖʨ ʤʨ ʚʛʨʛʨʤ ʝʖ
ʞʝʠʖʭʘʖʣʛʞʡʞʚʖʚʤʘʛʚʖʨʚʤʝʖʚʩʮʖʘʖʣʛʞʡʞʩʚʩʮʘʖʣʛ
ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ
t ɸʞʣʖʙʞ ʥʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʛʚʥʖʝʣʞʨʛ ʠʤʡʖʣʞ ʣʖ ʚʛʨʛʨʤ ʞ
ʣʞʠʤʙʖʣʛʙʤʤʧʨʖʘʵʟʨʛʗʛʝʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛ
t ɾʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛʠʤʡʖʣʖʥʦʛʝʠʦʖʭʛʨʖʨʖʝʖʛʚʣʤʧʠʤʦʛʢʣʞʵʨ
ʠʤʡʖʣ
t ɽʖ ʣʛʚʤʥʩʧʠʖʣʛ ʣʖ ʧʛʦʞʤʝʣʞʣʖʦʖʣʵʘʖʣʞʵ ʤʨ ʥʖʚʖʣʞʵ
ʞʞʡʞ ʞʝʥʡʰʝʘʖʣʞʵ ʘʞʣʖʙʞ ʞʝʥʤʡʝʘʖʟʨʛ ʥʦʛʚʥʖʝʣʞʨʛ
ʠʤʡʖʣʞʥʦʖʘʞʡʣʤʝʖʫʘʖʣʖʨʞʞʦʛʙʩʡʞʦʖʣʞ
t ʅʦʖʘʞʡʣʤʨʤʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛʣʖʧʞʧʨʛʢʖʨʖʝʖʤʗʛʝʤʥʖʧʵʘʖʣʛ
ʣʛ ʝʖʢʛʧʨʘʖ ʧʰʤʨʘʛʨʣʞʵ ʣʖʚʝʤʦ ʤʨ ʧʨʦʖʣʖ ʣʖ ʘʰʝʦʖʧʨʛʣ
ʭʤʘʛʠ
t ɾʢʖʟʨʛʥʦʛʚʘʞʚʭʛʤʥʤʦʖʨʖʝʖʦʰʬʛʨʛʣʛʛʛʪʛʠʨʞʘʣʖ
ʧʞʧʨʛʢʖ ʝʖ ʝʖʚʰʦʜʖʣʛ ɸʞʣʖʙʞ ʥʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʥʦʛʚʥʖʝʣʞʨʛ
ʠʤʡʖʣʞ
t ʇʞʧʨʛʢʞ ʝʖ ʥʤʚʚʦʰʜʠʖ ʤʨʙʤʘʖʦʵʯʞ ʣʖ ʚʛʟʧʨʘʖʯʞʨʛ
ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʞʦʖʝʡʞʭʣʞʤʨʨʛʝʞʚʤʧʨʖʘʛʣʞʧʨʤʝʞʥʦʤʚʩʠʨ
ʢʤʙʖʨʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʨʠʖʨʤʧʛʘʣʞʢʖʘʖʝʖʝʖʫʘʖʯʖʣʛʨʤʞʢ
ʝʖʧʨʦʖʣʞʭʣʞʨʛʫʖʡʠʞʣʖʡʞʭʣʞʣʖʧʛʚʖʡʠʖʨʖСх. 21 - част
A12
СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА
t ʃʛ ʥʤʝʘʤʡʵʘʖʟʨʛ ʣʖ ʚʦʩʙʞ ʚʛʬʖ ʞʡʞ ʜʞʘʤʨʣʞ ʚʖ ʧʞ
ʞʙʦʖʵʨʗʛʝʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛʘʗʡʞʝʤʧʨʚʤʥʦʤʚʩʠʨʖʞʡʞʚʖʧʛ
ʠʖʭʘʖʨʘʰʦʫʩʣʛʙʤ
t ʅʦʞʥʤʧʨʖʘʵʣʛʞʡʞ ʞʝʘʖʜʚʖʣʛ ʣʖʚʛʨʛʨʤ ʤʨ ʠʤʡʞʭʠʖʨʖ
ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʣʖ ʧʥʞʦʖʣʞʵ ʠʖʠʨʤ ʞ ʥʦʞ ʢʤʣʨʖʜʚʛʢʤʣʨʖʜ
ʣʖ ʖʠʧʛʧʤʖʦʞʨʛ ʧʛ ʩʘʛʦʵʘʖʟʨʛ ʭʛ ʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʛ ʘʞʣʖʙʞ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ
t ʄʥʛʦʖʬʞʞʨʛʥʤʢʤʣʨʖʜʚʛʢʤʣʨʖʜʞʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛʨʦʵʗʘʖ
ʚʖʧʛʞʝʘʰʦʮʘʖʨʧʖʢʤʤʨʘʰʝʦʖʧʨʣʞʡʞʬʖʅʦʤʘʛʦʛʨʛʚʖʡʞ
ʞʝʥʤʡʝʘʖʯʞʵʨ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʚʛʨʛʙʡʛʚʖʭʠʖ ʗʖʗʞ ʚʦʩʙʞ ʛ
ʝʖʥʤʝʣʖʨʧʥʦʖʘʞʡʣʤʨʤʢʩʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ
t ʅʦʞʤʥʛʦʖʬʞʞʨʛʥʤʦʛʙʩʡʞʦʖʣʛʥʦʤʘʛʦʛʨʛʥʤʚʘʞʜʣʞʨʛ
ʭʖʧʨʞʚʖʣʛʧʛʚʤʠʤʧʘʖʨʚʤʚʛʨʛʨʤʣʖʥʦʞʢʛʦʤʗʡʛʙʖʡʠʖ
ʧʛʣʣʞʠ ʚʦʩʙʤ ʥʦʞ ʘʧʞʭʠʞ ʧʡʩʭʖʞ ʥʦʤʘʛʦʛʨʛ ʚʖʡʞ
ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʣʖ ʨʛʝʞ ʤʥʛʦʖʬʞʞ ʧʥʞʦʖʭʠʖʨʖ ʛ ʥʦʖʘʞʡʣʤ
ʥʤʧʨʖʘʛʣʖ
t ʃʛ ʥʦʛʚʥʦʞʛʢʖʟʨʛ ʞ ʣʛ ʞʝʘʰʦʮʘʖʟʨʛ ʚʛʟʧʨʘʞʵ ʥʤ
ʤʨʘʖʦʵʣʛ ʝʖʨʘʖʦʵʣʛ ʞʡʞ ʚʛʢʤʣʨʖʜ ʣʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʠʤʙʖʨʤ
ʚʛʨʛʨʤʛʣʖʣʛʙʤ
t ʅʦʞʘʧʵʠʤʥʤʡʤʜʛʣʞʛʤʗʰʦʣʛʨʛʙʤʡʵʢʤʘʣʞʢʖʣʞʛʥʦʞ
ʞʝʘʰʦʮʘʖʣʛʣʖʨʛʝʞʤʥʛʦʖʬʞʞʠʤʙʖʨʤʚʛʨʛʨʤʛʣʖʗʡʞʝʤ
t ʅʦʞʨʛʝʞʤʥʛʦʖʬʞʞʧʰʯʛʧʨʘʩʘʖʤʥʖʧʣʤʧʨʤʨʝʖʠʡʛʯʘʖʣʛ
ʞʣʖʦʖʣʵʘʖʣʛʣʖʥʦʰʧʨʞʨʛ
t ʃʛ ʤʧʨʖʘʵʟʨʛ ʚʛʨʛʨʤ ʘ ʠʤʡʞʭʠʖʨʖ ʠʤʙʖʨʤ ʥʰʨʩʘʖʨʛ ʘ
ʚʦʩʙʞ ʥʦʛʘʤʝʣʞ ʧʦʛʚʧʨʘʖ ʣʖʥʦ ʘʡʖʠ ʢʛʨʦʤ ʖʘʨʤʗʩʧ
ʧʖʢʤʡʛʨʞʚʦ
t ʀʤʙʖʨʤ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʧʛ ʥʦʞʗʞʦʖ ʞ ʥʦʞ
ʘʧʞʭʠʞ ʧʡʩʭʖʞ ʧʛ ʚʰʦʜʞ ʚʖʡʛʭ ʤʨ ʚʤʧʨʰʥʖ ʣʖ ʚʛʬʖ
ʅʦʤʚʩʠʨʰʨʣʛʨʦʵʗʘʖʚʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʠʖʨʤʞʙʦʖʭʠʖ
t ʅʦʞ ʥʦʤʚʰʡʜʞʨʛʡʣʤ ʞʝʡʖʙʖʣʛ ʣʖ ʧʡʰʣʬʛ ʞʝʭʖʠʖʟʨʛ
ʥʰʦʘʤʥʦʤʚʩʠʨʖʚʖʞʝʧʨʞʣʛʥʦʛʚʞʥʤʘʨʤʦʣʤʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛ
ДЪЖДОБРАН
ВНИМАНИЕ!
t ɺʖʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʥʤʚʣʖʗʡʴʚʛʣʞʛʨʤʣʖʘʰʝʦʖʧʨʛʣ
t ʅʤʘʦʛʢʛʣʖʞʝʥʤʡʝʘʖʣʛʧʛʩʘʛʦʛʨʛʭʛʚʰʜʚʤʗʦʖʣʰʨʣʛ
ʛʘʠʤʣʨʖʠʨʧʡʞʬʛʨʤʣʖʚʛʨʛʨʤ
t ɺʖ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʚʰʜʚʤʗʦʖʣʰʨ ʗʛʝ ʧʛʣʣʞʠʖ ʠʤʟʨʤ
ʧʡʩʜʞʝʖʤʥʤʦʖ
t ɺʖ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʛʚʞʣʧʨʘʛʣʤ ʧ ʥʤʧʤʭʛʣʞʵ ʥʦʤʚʩʠʨ
*OHMFTJOB
t ɺʖʣʛʧʛʞʝʥʤʡʝʘʖʘʰʦʫʩʥʦʤʚʩʠʨʞʞʝʘʰʣʥʤʧʤʭʛʣʞʨʛʤʨ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʵ
t ɺʖ ʣʛ ʧʛ ʞʝʥʤʡʝʘʖ ʣʖ ʧʡʰʣʬʛ ʞʡʞ ʘ ʝʖʨʘʤʦʛʣʞ
ʥʤʢʛʯʛʣʞʵʝʖʚʖʧʛ ʞʝʗʛʙʣʛ ʦʞʧʠʰʨʤʨ ʝʖʚʩʮʖʘʖʣʛ ʞʡʞ
ʥʦʛʙʦʵʘʖʣʛ
t ɺʖʧʛʥʛʦʛʣʖʦʰʠʖʥʦʞ¡$
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʦʖ ʭʛ ʨʤʝʞ ʥʦʤʚʩʠʨ ʛ
ʥʦʤʛʠʨʞʦʖʣ ʞ ʥʦʤʞʝʘʛʚʛʣ ʘ ʧʥʖʝʘʖʣʛ ʣʖ ʣʤʦʢʞʨʛ
ʦʛʙʡʖʢʛʣʨʞʨʛ ʝʖ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ ʠʖʭʛʧʨʘʤ ʞ ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨ
ʥʤʣʖʧʨʤʵʯʛʢʘʧʞʡʖʘɻʘʦʤʥʛʟʧʠʖʨʖʄʗʯʣʤʧʨʞʘʇʨʦʖʣʞʨʛ
ʠʰʚʛʨʤʧʛʥʦʤʚʖʘʖ
t -*OHMFTJOB #BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʨʖ ʭʛ ʥʤ ʘʦʛʢʛ ʞ ʥʦʞ
ʥʦʞʠʡʴʭʘʖʣʛʣʖʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞʵʨʥʦʤʬʛʧʨʤʝʞʥʦʤʚʩʠʨ
ʛʥʤʚʡʤʜʛʣʣʖʦʖʝʡʞʭʣʞʥʦʤʘʛʦʠʞʝʖʠʖʭʛʧʨʘʤ-*OHMFTJOB
#BCZ 4Q" ʙʖʦʖʣʨʞʦʖ ʭʛ ʨʤʘʖ ʞʝʚʛʡʞʛ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ
ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʤʨʄʨʤʦʞʝʞʦʖʣʞʵʨɺʞʧʨʦʞʗʩʨʤʦʛʗʛʝʚʛʪʛʠʨʞ
ʧʘʰʦʝʖʣʞʧʢʤʣʨʖʜʖʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʨʤ
t ʃʖʧʨʤʵʯʖʨʖ ʙʖʦʖʣʬʞʵ ʣʛ ʤʗʛʝʧʞʡʘʖ ʥʦʖʘʖʨʖ ʣʖ
ʥʤʨʦʛʗʞʨʛʡʵ ʥʦʞʝʣʖʨʞ ʤʨ ʚʛʟʧʨʘʖʯʤʨʤ ʣʖʬʞʤʣʖʡʣʤ
ʝʖʠʤʣʤʚʖʨʛʡʧʨʘʤ ʠʤʛʨʤ ʢʤʜʛ ʚʖ ʧʛ ʦʖʝʡʞʭʖʘʖ ʘ
ʝʖʘʞʧʞʢʤʧʨ ʤʨ ʚʰʦʜʖʘʖʨʖ ʘ ʠʤʵʨʤ ʛ ʝʖʠʩʥʛʣ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ
ʞ ʭʞʞʨʤ ʦʖʝʥʤʦʛʚʗʞ ʘ ʧʡʩʭʖʟ ʣʖ ʥʦʤʨʞʘʤʦʛʭʞʛ ʞʢʖʨ
ʥʦʛʚʞʢʧʨʘʤ ʥʤ ʤʨʣʤʮʛʣʞʛ ʧʰʚʰʦʜʖʣʞʛʨʤ ʣʖ ʨʖʝʞ
ʙʖʦʖʣʬʞʵ
t ɶʠʤ ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʥʤʠʖʝʘʖ ʚʛʪʛʠʨʞ ʘ ʢʖʨʛʦʞʖʡʞʨʛ ʞ
ʞʡʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞ ʚʛʪʛʠʨʞ ʩʧʨʖʣʤʘʛʣʞ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ
ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʞʡʞʘ ʫʤʚʖʣʖ ʣʤʦʢʖʡʣʖʨʖʩʥʤʨʦʛʗʖʠʖʠʨʤʛ
ʤʥʞʧʖʣʤʘʧʰʤʨʘʛʨʣʤʨʤʦʰʠʤʘʤʚʧʨʘʤʝʖʩʥʤʨʦʛʗʖ*OHMFTJOB
#BCZ 4Q" ʥʦʞʝʣʖʘʖ ʘʖʡʞʚʣʤʧʨʨʖ ʣʖ ʙʖʦʖʣʬʞʤʣʣʞʨʛ
ʩʧʡʤʘʞʵʝʖʥʛʦʞʤʚʤʨʥʤʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʣʞʢʛʧʛʬʖʤʨʚʖʨʖʨʖ
ʣʖʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛ
t ɹʖʦʖʣʬʞʵʨʖʛʘʖʡʞʚʣʖʧʖʢʤʘʧʨʦʖʣʖʨʖʠʰʚʛʨʤʛʝʖʠʩʥʛʣ
ʥʦʤʚʩʠʨʰʨ ʞ ʘ ʧʡʩʭʖʟ ʭʛ ʥʤʠʩʥʠʖʨʖ ʛ ʣʖʥʦʖʘʛʣʖ ʭʦʛʝ
ʤʨʤʦʞʝʞʦʖʣʨʰʦʙʤʘʛʬ
t ʅʦʞʝʣʖʨʖʙʖʦʖʣʬʞʵʛʘʖʡʞʚʣʖʝʖʥʰʦʘʞʵʧʤʗʧʨʘʛʣʞʠʣʖ
ʝʖʠʩʥʛʣʤʨʤʞʝʚʛʡʞʛ
t ʅʤʚ ʙʖʦʖʣʬʞʵ ʧʛ ʦʖʝʗʞʦʖ ʗʛʝʥʡʖʨʣʖʨʖ ʝʖʢʵʣʖ ʞʡʞ
ʦʛʢʤʣʨ ʣʖ ʭʖʧʨʞʨʛ ʤʠʖʝʖʡʞ ʧʛ ʚʛʪʛʠʨʣʞ ʥʤʦʖʚʞ
ʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʛʣʞ ʥʦʞʭʞʣʞ ʀʤʢʥʖʣʞʵʨʖ *OHMFTJOB #BCZ
4Q" ʧʞ ʝʖʥʖʝʘʖ ʥʦʖʘʤʨʤ ʚʖ ʦʛʮʖʘʖ ʥʤ ʧʤʗʧʨʘʛʣʖ
ʥʦʛʬʛʣʠʖʚʖʡʞʚʖʥʦʞʡʤʜʞʙʖʦʖʣʬʞʵʨʖʭʦʛʝʦʛʢʤʣʨʞʡʞ
ʝʖʢʵʣʖʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖ
t ɽʖ ʚʖ ʧʛ ʘʰʝʥʤʡʝʘʖʨʛ ʤʨ ʙʖʦʖʣʬʞʵʨʖ ʨʦʵʗʘʖ ʚʖ
ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛ ʧʛʦʞʟʣʞʵ ʣʤʢʛʦ ʣʖ ʥʦʤʚʩʠʨʖ ʞ ʠʤʥʞʛ ʤʨ
ʠʖʧʤʘʖʨʖ ʗʛʡʛʜʠʖ ʞʝʚʖʚʛʣʖ ʘ ʢʤʢʛʣʨʖ ʣʖ ʝʖʠʩʥʩʘʖʣʛʨʤ
ʣʖʥʦʤʚʩʠʨʖʠʖʨʤʧʛʩʘʛʦʞʨʛʭʛʘʰʦʫʩʣʛʵʵʧʣʤʞʭʛʨʡʞʘʤ
ʛʤʨʗʛʡʵʝʖʣʖʚʖʨʖʨʖʣʖʥʤʠʩʥʠʖʨʖ
t ʈʛʝʞʩʧʡʤʘʞʵʣʖʙʖʦʖʣʬʞʵʤʨʥʖʚʖʨʘʧʡʩʭʖʞʠʤʙʖʨʤ