Inglesina Trip Fuxia Инструкция по эксплуатации онлайн [66/128]
66
LV
BRĪDINĀJUMS
PIRMS LIETOŠANAS RŪPĪGI
IZLASIET TĀLĀK SNIEGTOS
NORĀDĪJUMUS UN
GLABĀJIET TOS TURPMĀKAI
ATSAUCEI. JA TĀLĀK SNIEGTIE
/03Ɗ%Ɵ+6.* /&5*,4 *&7ƕ305 7"3
TIKT APDRAUDĒTA JŪSU BĒRNA
DROŠĪBA.
JŪS ESAT ATBILDĪGI PAR SAVA BĒRNA
DROŠĪBU.
BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ NEATSTĀJIET BĒRNU
BEZ UZRAUDZĪBAS: TAS VAR BŪT
BĪSTAMI. IZSTRĀDĀJUMS JĀLIETO AR
VISLIELĀKO RŪPĪBU.
t ÀPJ[TUSNjENjKVNVQBSFE[ǖUTJ[NBOUPU
CǖSOJFN
OP ̓ NǖOFÝV WFDVNB KFC
̓ LH BUCJMTUPÝJ &JSPQBT
4UBOEBSUB̓&/̓QSBTǟCNjN
BRĪDINĀJUMS!
t /&,Ɗ%Ɗ ("%Ɵ+6.Ɗ /&"545Ɗ+*&5
BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS.
t 1*3.4-*&50À"/"41Ɗ3-*&$*/*&5*&4
VAI VISI STIPRINĀJUMA ELEMENTI IR
NOSLĒGTI.
t -"* *;7"*3Ɵ504 /0 53"6.Ɗ.
ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA SALIKŠANAS
UN ATVĒRŠANAS LAIKĀ BĒRNAM
JĀATRODAS DROŠĀ ATTĀLUMĀ.
t /&Ʀ"6+*&5 #ƕ3". 305"ƦƊ5*&4 "3
ŠO IZSTRĀDĀJUMU.
t 3"5*Ƭ* /"7 1"3&%;ƕ5* #ƕ3/*&.
,63**3+"6/Ɗ,*1"3̓.ƕ/&À*&.
t 7*&/.ƕ3 -*&50+*&5
IEROBEŽOTĀJSISTĒMU.
t À0 *;453Ɗ%Ɗ+6.6 /"7
PAREDZĒTS LIETOT SKRIEŠANAS VAI
4,3*56Ʀ0À"/"4-"*,Ɗ
DROŠĪBA
t 1JSNT TBMJLÝBOBT QNjSMJFDJOJFUJFT WBJ QJFHNjEFT MBJLNj
J[TUSNjENjKVNTVOWJTBTUNjEBǦBTOBWUJLVÝJCPKNjUJ+BLPOTUBUǖKBU
KFCLNjEVTCPKNjKVNVTOFMJFUPKJFUJ[TUSNjENjKVNVVOOPWJFUPKJFU
UPCǖSBNOFQJFFKBNNjWJFUNj
t #ǖSOB ESPÝǟCBT OPMǼLNj QJSNT J[TUSNjENjKVNB MJFUPÝBOBT
OPǬFNJFU VO J[NFUJFU WJTVT QMBTUNBTBT NBJTVT VO DJUVT
JFQBLPKVNBFMFNFOUVTUJFKNjOPWJFUP[ǟEBJǬJFNVOCǖSOJFN
OFQJFFKBNNjWJFUNj
t ÀP J[TUSNjENjKVNV QBSFE[ǖUT J[NBOUPU WJFOǟHJ LPOLSǖUBN
CǖSOVTLBJUBN
t ,BUSNjJ[TUSNjENjKVNBTǖEFLMJQBSFE[ǖUTJ[NBOUPUUJLBJWJFOBN
CǖSOBN
t *[TUSNjENjKVNVESǟLTUJ[NBOUPUUJLBJUBELBEWJTBTUNjEBǦBTJS
BUCJMTUPÝJQJFTUJQSJONjUBTVOQJFMNjHPUBT
t /FLNjENj HBEǟKVNNj OFOPWJFUPKJFU J[TUSNjENjKVNV LNjQǬV WBJ
LNjQÝǦVUVWVNNj
t /FJFWJFUPKJFUQJSLTUVTNFINjOJTNPT
t /FBUMBJEJFU SBUJǬV SPLUVSJ KB SBUJǬJ JS OPWJFUPUJ V[ TMǟQBT
WJSTNBTVOUBKPTTǖäCǖSOTQBUKBJSBLUJWJ[ǖUBTCSFN[FT6[
QNjSNǖSǟHJTMǟQBTWJSTNBTCSFNäVWFJLUTQǖKBOBWPQUJNNjMB
t +BSBUJǬJLNjEVMBJLVOFUJLTMJFUPUJQNjSCBVEJFUWBJCSFN[FT
JSBUCJMTUPÝJBLUJWJ[ǖUBTNǖǚJOPUQBTUVNUSBUJǬVTV[QSJFLÝV
BUQBLBǦ
t .BLTJNNjMNj NBOUV HSP[B OFTUTQǖKB JS̓ ̓ LH .BLTJNNjMNj
CBSPÝBOBT QVEFMǟUFT OFTUTQǖKB JS̓ ̓ LH"J[MJFHUT QNjSTOJFHU
NBLTJNNjMNjT OFTUTQǖKBT JFSPCFäPKVNV DJUNjEJ WBS UJLU SBEǟUJ
CǟTUBNBOFTUBCJMJUNjUF
t +FCLNjEJQSJFLÝNFUJLBTUJLT QJFTUJQSJONjUJQJFJ[TUSNjENjKVNB
SPLUVSBBU[WFMUOFTVOWBJTNjOPTWBSBQESBVEǖUJ[TUSNjENjKVNB
TUBCJMJUNjUJ
t +BCǖSOTTǖäSBUPTOFJ[NBOUPKJFUUPTLNjQKPUQBLNjQOǖNWBJ
CSBVDPUFTLBMBUPSNj
t 3FHVMNjSJ QNjSCBVEJFU WBJ J[TUSNjENjKVNBN VO KFCLVSNjN UNj
EBǦNjN OBW SBEVÝJFT CPKNjKVNJ QMǟTVNJ VOWBJ OPMJFUPKVNB
QB[ǟNFTLNjBSǟWBJNBUFSJNjMBÝVWFTOBWBUNjSEǟKVÝNjT
t /FOPWJFUPKJFU J[TUSNjENjKVNV BULMNjUBT MJFTNBT WBJ DJUV
LBSTUVNB BWPUV UVWVNNj QJFNǖSBN SBEJBUPSV LBNǟOB
FMFLUSJTLNjTVOHNj[FTQMǟUTV̓UNM
t /FOPWJFUPKJFU J[TUSNjENjKVNV WJFUNjT LVS CǖSOT WBS QJFLǦǼU
KFCLNjEBN BQESBVEǖKVNBN QJFNǖSBN FMFLUSǟCBT WBEJFN
LBCFǦJFNV̓UNM
t /FLNjENj HBEǟKVNNj OFOPWJFUPKJFU J[TUSNjENjKVNV BS UBKNj
TǖEPÝVCǖSOVWJFUNjTLVSJSWJFHMJTBTOJFE[BNBTWJSWFTBJ[LBSJ
WBJDJUJQSJFLÝNFUJQBLVSJFNCǖSOTWBSSNjQUJFTBVHÝVQWBJBSǟ
LVSJWBSSBEǟUTNBLÝBOBTWBJBJ[SǟÝBONjTBQESBVEǖKVNV
DROŠĪBAS JOSTAS
t 7JFONǖSMJFUPKJFUJFSPCFäPUNjKTJTUǖNVVOOFLNjENjHBEǟKVNNj
OFBUTUNjKJFUCǖSOVCF[V[SBVE[ǟCBT
t 4UBLMFT EBǦBT TJLTOBT WJFONǖS J[NBOUPKJFU LPQNj BS KPTUBT
EBǦBTTJLTONjN
t -BJCǖSOTOFJ[LSJTUVWBJOFJ[TMǟEǖUVOPSBUJǬJFNVOOFHǼUV
OPQJFUOVT TBWBJOPKVNVT ESPÝǟCBT KPTUNjN WJFONǖS KNjCǼU
BUCJMTUPÝJOPTUJQSJONjUNjNBJ[TQSNjE[ǖUNjNVOQJFMNjHPUNjN
t 1BU KB UJFL QBSFJ[J J[NBOUPUB JFSPCFäPUNjKTJTUǖNB CǖSOV
OFESǟLTUBUTUNjUCF[QJFBVHVÝPV[SBVE[ǟCBT
t "J[TBSHSPLUVSJT OBW ESPÝT JFSPCFäPUNjKT 7JFONǖS MJFUPKJFU
JFSPCFäPUNjKTJTUǖNV