Inglesina Trip Fuxia Инструкция по эксплуатации онлайн [69/128]
69
LV
BAROŠANAS PUDELĪTES TURĒTĀJS
3BUJǬJJSBQSǟLPUJBSCBSPÝBOBTQVEFMǟUFTUVSǖUNjKV̓A
9. att -BJ CBSPÝBOBT QVEFMǟUFT UVSǖUNjKV QJFTUJQSJONjUV
QJFSBUJǬJFNOPWJFUPKJFUUPV[BUCJMTUPÝNjNjǣB̓A7VOTUJOHSJ
TQJFEJFUMFKVQMǟE[QVEFMǟUFTUVSǖUNjKTJSQJMOǟCNjV[CǟEǟUTV[NjǣB
MANTU GROZS
3BUJǬJJSBQSǟLPUJBSJFUJMQǟHVNBOUVHSP[V̓E
10. att +B OFQJFDJFÝBNT UP WBS WJFHMJ OPǬFNU BUWFSPU
WJTBTUBNQBSFE[ǖUNjTLOJFEFT
ATZVELTNES SLĪPUMA REGULĒŠANA
11. att "U[WFMUOFJ WBS QJFSFHVMǖU WJFOV OP ǏFUSNjN
TMǟQVNB QP[ǟDJKNjN-BJ UP OPMBJTUV WJFOMBJDǟHJQBDFMJFU BCBT
MBCBKNjVOLSFJTBKNjQVTǖFTPÝNjTTWJSBT̓A8
12. att -BJ UP QBDFMUV CǟEJFU BVHÝVQ MǟE[ WǖMBNBKBJ
QP[ǟDJKBJ5NjUJLTOPCMPǣǖUBBVUPNNjUJTLJ
AIZSARGROKTURA LIETOŠANA
13. att "J[NjǣǖKJFU BJ[TBSHSPLUVSJ̓ B VO QNjSTFE[JFU BS
PEFSǖKVNV OPWJFUPKPU BUCJMTUPÝP BUWǖSVNV HBMVT TNjOV
TBWJFOPKVNB WJFUNj̓ A9 VO CǟEPU MǟE[ BJ[TBSHSPLUVSJT
/0,-*,ÀƣUBNQBSFE[ǖUBKNjWJFUNj
14. att Brīdinājums! Ratiņus var salikt arī tad, ja ir
pievienots aizsargrokturis.
15. att "J[TBSHSPLUVSJWBS BUWǖSU WJFONj TNjONj WBJ QJMOǟCNj
OPǬFNU-BJUPBUWǖSUVOPǬFNJFUTWJSV̓A10-BJUPOPǬFNUV
QSFUǖKNjTFDǟCNjJ[QJMEJFUJFQSJFLÝBQSBLTUǟUNjTEBSCǟCBT
KĀJU BALSTA PLATFORMAS REGULĒŠANA
16. att -BJLNjKVCBMTUBQMBUGPSNVOPMBJTUV[FNNjLCǟEJFU
BCBT CBMTUB TNjOPT FTPÝNjT TWJSBT̓ A11 VO WJFOMBJDǟHJ CǟEJFU
QMBUGPSNVMFKVQ
17. att -BJQMBUGPSNVQBDFMUVWJFOLNjSÝJCǟEJFUUPBVHÝVQ
VOQMBUGPSNBBVUPNNjUJTLJOPöLTǖTJFT
DROŠĪBAS JOSTAS
18. att 1NjSCBVEJFU WBJ KPTUBT JS V[TUNjEǟUBT UNjN
QBSFE[ǖUBKNjTTQSBVHNjTQMFDVMǟNFOJWBJBVHTUNjL+BQP[ǟDJKB
OBW QBSFJ[B OPǬFNJFU KPTUBT VO OP KBVOB QJFWJFOPKJFU UNjT
DJUNjT TQSBVHNjT "CBT KPTUBT WJFONǖS QJFWJFOPKJFU WJFONjEB
BVHTUVNBTQSBVHNjT
19. att 1NjSMJFDJOJFUJFTWBJNVHVSBTEBǦBTMFODFTJSQBSFJ[J
JFWJFUPUBTWJEVLǦBEBǦBTMFOǏVHBMPT
20. att *FWJFUPKJFUMFOǏVHBMVTTQSNjE[ǖ
21. att 7JEVLǦB EBǦBT TJLTONjN WJFONǖS KNjCǼU J[WǖSUNjN
DBVSJ TNjOV DJMQNjN̓ A12 VO KB UJFL J[NBOUPUBT UNjN KNjCǼU
BUCJMTUPÝJOPSFHVMǖUNjNMBJQBSFJ[JBUCBMTUǟUVCǖSOV
4UBLMFTEBǦBTTJLTOBTWJFONǖSJ[NBOUPKJFULPQNjBSKPTUBTEBǦBT
TJLTONjNQBSFJ[JOPSFHVMǖKPUUNjT
UZMANĪBU! Ja iepriekš minētais nosacījums netiks
ievērots, bērns var izkrist vai izslīdēt no ratiņiem un gūt
nopietnus savainojumus.
22. att Bērnu drošības jostas atbilst spēkā esošajiem
noteikumiem. Ja izmantosiet citas drošības jostas
(nevis izstrādājuma komplektā ietvertās), tās noteikti
jāpiestiprina pie sēdekļa sānu gredzeniem (daļas
numursA12).
JUMTS
23. att -BJSBUJǬJFNQJFWJFOPUVKVNUVCǟEJFUEJWBTTNjOV
DBVSVMǖTFTPÝNjTTMJFEFT̓A13MǟE[UNjTUJFLQJMOǟCNjQJFWJFOPUBT
1ǖDUBNOPTUJQSJOJFUQPHV̓A14QJFSBUJǬVBU[WFMUOFT
-BJUPOPǬFNUVJ[QJMEJFUJFQSJFLÝBQSBLTUǟUNjTEBSCǟCBTQSFUǖKNj
TFDǟCNj
24. att -BJ KVNUV TBMPDǟUV WJFOLNjSÝJ OPWJFUPKJFU UP
WǖMBNBKNjQP[ǟDJKNj
JUMTA PĀRSEGA KOPŠANA
25. att +B KVNUB QNjSTFHT KNjOPUǟSB UP WBS OPǬFNU
"UWJFOPKJFUQPHBT̓A15LBTBUSPEBTBCNjTKVNUBTBWJFOPKVNB
WJFUNjT̓A16
26. att 1ǖDUBNBUWJFOPKJFUHBSNjLPQSJFLÝǖKPMFOUJ̓A17
VO ǟTNjLP BJ[NVHVSǖKP MFOUJ̓ A18 OP BCNjN TBWJFOPKVNB
WJFUNjN̓A16VOQJMOǟCNjOPǬFNJFUQNjSTFHV
27. att -BJQNjSTFHV BULBM QJFWJFOPUVJFWJFUPKJFU HBSNjLP
QSJFLÝǖKP MFOUJ̓ A17 VO ǟTNjLP BJ[NVHVSǖKP MFOUJ̓ A18
BUCJMTUPÝBKNjTJFLÝǖKNjPEFSǖKVNBWBEǟLMNjT
28. att 1ǖD UBN CǟEJFU BCBT MFOUFT BUCJMTUPÝBKPT
TBWJFOPKVNB WJFUV JFUWBSPT̓ A16 MǟE[ UNjT UJFL QJMOǟCNj
JFWJFUPUBT1NjSMJFDJOJFUJFTWBJHBSNjLNjMFOUF̓A17JSOPWJFUPUB
QSJFLÝQVTǖTBWVLNjSUǟTNjLNjMFOUF̓A18̓BJ[NVHVSǖ
LIETUS PĀRSEGS (JA IETVERTS KOMPLEKTĀ)
29. att -BJSBUJǬJFNQJFWJFOPUVMJFUVTQNjSTFHV̓FQBSFJ[J
OPWJFUPKJFUUPV[SBUJǬJFNVOQJFTUJQSJOJFUBCBTMFOUFT̓A19
QJFTNjOVDBVSVMǖN
30. att 1ǖD UBN BQMJFDJFU BCBT HVNJKBT MFOUFT̓ A20
BQ QSJFLÝǖKNjN DBVSVMǖN 1NjSMJFDJOJFUJFT WBJ NjǣJ̓ A21 JS
QJFTUJQSJONjUJ[FNQSJFLÝǖKNjTQMBUGPSNBT
RATIŅU SALIKŠANA
31. att 1JSNT SBUJǬV TBMJLÝBOBT TBMPLJFU KVNUV VO
OPSFHVMǖKJFUBU[WFMUOJTUNjWVT
32. att 5VSPUSBUJǬVTBJ[SPLUVSJFNQBDFMJFUQFENjMJ̓A2
33. att #ǟEJFU PUSP BJ[WǖSÝBOBT TWJSV̓ A22 MFKVQ VO BS
LNjKV UVSPU OPTQJFTUV CǟEJFU SBUJǬVT V[ QSJFLÝV MǟE[ TLBJESJ
TBE[JSEBNT,-*,Àƣ*4LBTMJFDJOBQBSNjǣBOPöLTǖÝBOV̓A23
34. att 7JFONǖS QNjSMJFDJOJFUJFT WBJ BJ[WǖSÝBOBT
NjǣJT̓A23JSOPöLTǖUT