Inglesina Trip Fuxia Инструкция по эксплуатации онлайн [94/128]
94
EL
Για την αποφυγή τραυατισών, φροντίστε το παιδί
να βρίσκεται ακριά κατά τη διάρκεια ανοίγατο και
κλεισίατο αυτού του προϊόντο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΝ
Εικ. 1
A ȠɔɃɀɅƇɂɅƇȾɉɗ
B ȨɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔɅƇɒɉȺ
C ȝƇɓɆȽɌɊɀɃɈɌɃɈɘɄȺɑ
D ȜɈɅɔɃɈɌɃɈɘɄȺɑ
E ȢȺɄɒɁɂȼɂȺȽɂɒɍɈɉȺȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺ
F ȨɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗɃɒɄɌɅɅȺȼɂȺɋɀȻɉɈɎɔαν διατίθεται
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
Εικ. 2 ȢɉȺɋɔɊɋȾ ɋɂɑ ɎȾɂɉɈɄȺȻɓɑ ɅȾɋȺɍɈɉɒɑ ɃȺɂ
ȾɄȾɌɁȾɉɚɊɋȾɋɈɒȼɃɂɊɋɉɈA1ƇɈɌȺɊɍȺɄɕȿȾɂɋɈɃȺɉɗɋɊɂɊȾ
ɃɄȾɂɊɋɔɁɓɊɀȫɈɃȺɉɗɋɊɂɁȺȺɆɈɕɇȾɂȺɌɋɗɅȺɋȺ
Εικ. 3 țɂȺɆȺɈɄɈɃɄɀɉɚɊȾɋȾɋɀȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺƇȺɋɔɊɋȾɋɈ
ƇȾɆɋɒɄA2ɅɓɎɉɂɋɀɁɓɊɀɈɉɂȿɗɆɋɂȺɑȺɊɍɒɄɂɊɀɑ
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ
Εικ
. 4 țɂȺɆȺȾɆȾɉȼɈƇɈɂɔɊȾɋȾɋɈɍɉɓɆɈɊƇɉɚɇɋȾƇɉɈɑ
ɋȺɃɒɋɐɋɈɅɈɎɄɗA3ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈɌɑƇɕɊɐɋɉɈɎɈɘɑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάζετε πάντα το φρένο κατά τη διάρκεια των
στάσεων.
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ/ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΠΙΣ ΤΡΟΧΝ
Εικ. 5 ȫɈ ɃȺɉɗɋɊɂ ɊȺɑ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ƇȾɉɂɊɋɉȾɍɗɅȾɆɈɌɑ
ɋɉɈɎɈɘɑ ƇɈɌ ɅƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ȺɊɍȺɄɕɊȾɋȾ ɔ ɆȺ ȺƇȺɊɍȺɄɕɊȾɋȾ
ƇɂɓȿɈɆɋȺɑ ȺƇɄɚɑ ɋɈ ɅɈɎɄɗ A4 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊɋɈɌɑ
ɅƇɉɈɊɋɂɆɈɘɑɋɉɈɎɈɘɑ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΝ ΤΡΟΧΝ
Εικ. 6 ȪȾ ƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɆɒȼɃɀɑ ɅƇɈɉȾɕɋȾ ȾɘɃɈɄȺ ɆȺ
ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾɋɈɌɑɅƇɉɈɊɋɂɆɈɘɑɋɉɈɎɈɘɑI
țɂȺɆȺɋɈɌɑȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾȾɄȾɌɁȾɉɚɊɋȾɋɈɅɈɎɄɗƇȾɉɂɊɋɉɈɍɔɑ
A4 ɃȺɂ ɇȾȻɂȽɚɊɋȾ ɋɀ ȻɕȽȺ A5 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊɋɈ Ƀɒɋɐ
ɅɓɉɈɑɋɈɌ
Εικ. 7 ȨɉɂɆ ɋɀ ɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ɇȺɆɒ ȻȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɀ
ɅɂɃɉɔɄȺɊɋɂɎɓɆɂȺɉɈȽɓɄȺA6ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈȾɊɐɋȾɉɂɃɗ
ɓɎȾɂɋɈƇɈɁȾɋɀɁȾɕɊɐɊɋɒ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Εικ. 8 țɂȺ ɆȺ ɅȾɋȺɍɓɉȾɋȾ ɋɈ ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ɃɄȾɂɊɋɗ
ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂɔɊɋȾɋɀɆȾɂȽɂɃɔɎȾɂɉɈɄȺȻɔJ
ȤɀɊɀɃɚɆȾɋȾɋɈɃȺɉɈɋɊɒɃɂɃɉȺɋɚɆɋȺɑɋɈȺƇɗȺɄɄɈɘ
ΘΗΚΗ ΜΠΙΜΠΕΡΟ
ȫɈ ɃȺɉɗɋɊɂ ȾɕɆȺɂ ȾɇɈƇɄɂɊɅɓɆɈ ɅȾ ɁɔɃɀ ȼɂȺ ɅƇɂɅƇȾɉɗ ɊɋɈɆ
ɊɋɒɆɋȺɉȾɇɈƇɄɂɊɅɗA
Εικ. 9 țɂȺ ɆȺ ɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ɋɀ ɁɔɃɀ ɅƇɂɅƇȾɉɗ ɊɋɈ
ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ȻɒɄɋȾ ɋɀɆ ƇȺɉɒɄɄɀɄȺ ɅȾ ɋɈ ɒȼɃɂɊɋɉɈ A7 ɃȺɂ
ɋɉȺȻɔɇɋȾ ɊɋȺɁȾɉɒ ƇɉɈɑ ɋȺ Ƀɒɋɐ ɅɓɎɉɂ ɆȺ ȺȼɃɂɊɋɉɐɁȾɕ
ƇɄɔɉɐɑ
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ȫɈ ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ɓɆȺ ȾɌɉɘɎɐɉɈ ɃȺɄɒɁɂ ȼɂȺ ȽɂɒɍɈɉȺ
ȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺE
Εικ. 10 ȪȾƇȾɉɕƇɋɐɊɀ ȺɆɒȼɃɀɑɅƇɈɉȾɕɋȾȾɘɃɈɄȺɆȺɋɈ
ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾȺƇȺȼɃɂɊɋɉɚɆɈɆɋȺɑɗɄȾɑɋɂɑɊɈɘɊɋȾɑɋɈɌ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
Εικ. 11 ȤƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀɆ ƇɄɒɋɀ ɊȾ 
ȽɂȺɍɈɉȾɋɂɃɓɑɁɓɊȾɂɑ
țɂȺ ɆȺɋɀɎȺɅɀɄɚɊȾɋȾȺɆȾȻɒɊɋȾɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺɋɈɆȺɉɂɊɋȾɉɗ
ɃȺɂɋɈȽȾɇɂɗɅɈɎɄɗA8
Εικ. 12 țɂȺɆȺɋɀɊɀɃɚɊȾɋȾɊƇɉɚɇɋȾɋɀɅɓɎɉɂɋɀɁɓɊɀ
ƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾȠȺɅƇɄɈɃɒɉȾɂȺɌɋɗɅȺɋȺ
ΑΓΚΙΣΤΡΣΗ ΤHΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
Εικ. 13 ȪɋȾɉȾɚɊɋȾ ɋɀɆ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔ ɅƇɒɉȺ B
ȾɂɊɒȼɈɆɋȺɑɋȺɒɃɉȺɅɓɊȺ ɊɋȺȺɆɋɕɊɋɈɂɎȺȺɆɈɕȼɅȺɋȺȾƇɒɆɐ
Ɋɋɂɑ ƇɄȾɌɉɂɃɓɑ ȺɉɁɉɚɊȾɂɑ A9 ɃȺɂ ɊƇɉɚɇɋȾ ɅɓɎɉɂ ɆȺ
ȺɃɈɌɊɋȾɕɊɋɈȢȣȡȢɋɀɑȺȼɃɕɊɋɉɐɊɀɑ
Εικ. 14 ΠΡΟΣΟΧΗ: το καροτσάκι πορεί να κλείσει
ακόη και ε
την προστατευτική πάρα συνδεδεένη.
Εικ. 15 ȟƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔɅƇɒɉȺɅƇɈɉȾɕɆȺȺɆɈɕɇȾɂȺƇɗ
ɋɀɅɕȺƇɄȾɌɉɒɔɆȺȺɍȺɂɉȾɁȾɕȾɆɋȾɄɚɑțɂȺɆȺɋɀɆȺɆɈɕɇȾɋȾ
ƇɂɓɊɋȾ ȾƇɕ ɋɈɌ ɅɈɎɄɈɘ A10 ɃȺɂ ȺɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɀ țɂȺ ɆȺ ɋɀ
ȻȼɒɄȾɋȾȾƇȺɆȺɄɒȻȾɋȾɋɀɆȾɉȼȺɊɕȺɃȺɂɊɋɀɆɒɄɄɀƇɄȾɌɉɒ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΙΝ
Εικ. 16 țɂȺ ɆȺ ɃȺɋȾȻɒɊȾɋȾ ɋɈ ɌƇɈƇɗȽɂɈ ɊɘɉȾɋȾ ɃȺɂ
ɋɈɌɑȽɘɈɅɈɎɄɈɘɑA11ƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɊɋȺƇɄɒȼɂȺɋɈɌɃȺɂ
ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺɊƇɉɚɇɋȾɋɈƇɉɈɑɋȺɃɒɋɐ
Εικ. 17 țɂȺɆȺȺɆȺɊɀɃɚɊȾɋȾɇȺɆɒɋɈɌƇɈƇɗȽɂɈȺɉɃȾɕɆȺ
ɋɈɋɉȺȻɔɇȾɋȾƇɉɈɑɋȺƇɒɆɐɅƇɄɈɃɒɉȾɂȺɌɋɗɅȺɋȺ
ΖΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εικ. 18 ȝɄɓȼɇɋȾ ȺɆ Ɉɂ ȿɚɆȾɑ ɓɎɈɌɆ ɋɈƇɈɁȾɋɀɁȾɕ
ɅɓɊȺ Ɋɋɂɑ ɋɉɘƇȾɑ ɊɋɈ ɘɏɈɑ ɋɀɑ ɐɅɈƇɄɒɋɀɑ ɔ ȺɅɓɊɐɑ ƇɂɈ
ƇɒɆɐșɆɀɁɓɊɀȽȾɆȾɕɆȺɂɊɐɊɋɔȻȼɒɄɋȾɋɂɑ ȿɚɆȾɑȺƇɗɋɈ
ȿȾɌȼɒɉɂɋɐɆɋɉɌƇɚɆɃȺɂɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾɋɂɑɇȺɆɒɊȾɅɕȺɒɄɄɀ
ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ƇɒɆɋȺ ɋɂɑ ɋɉɘƇȾɑ ƇɈɌ ȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂ ɊɋɈ ɕȽɂɈ
ɘɏɈɑ
Εικ. 19 ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂɀȿɚɆɀɋɀɑƇɄɒɋɀɑɓɎȾɂȾɂɊȺɎɁȾɕ
ɊɐɊɋɒɊɋɂɑɒɃɉȾɑɋɀɑȿɚɆɀɑɋɀɑɅɓɊɀɑ
Εικ. 20 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɂɑ ɒɃɉȾɑ ɋɀɑ ȿɚɆɀɑ ɋɀɑ ɅɓɊɀɑ
ɊɋɀɆɃȾɆɋɉɂɃɔȺȼɃɉɒɍȺ
Εικ. 21 ȟȿɚɆɀɋɀɑɅɓɊɀɑƇɉɓƇȾɂɆȺƇȾɉɆɒƇɒɆɋȺȺƇɗ
ɋɈɌɑ ƇɄȺɖɆɈɘɑ ɃɉɕɃɈɌɑ A12 ɃȺɂ ɗɋȺɆ ɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂ
ƇɉɓƇȾɂɆȺɉɌɁɅɕȿȾɋȺɂɓɋɊɂɚɊɋȾɆȺɊɍɕȼȼȾɂɊɐɊɋɒɋɈƇȺɂȽɕ
ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾƇɒɆɋȺɋɀȿɚɆɀƇɈɌ ƇȾɉɆɒȺɆɒɅȾɊȺȺƇɗɋȺ
ƇɗȽɂȺ ɊȾ ɊɌɆȽɌȺɊɅɗ ɅȾ ȺɌɋɔ ɋɀɑ ɅɓɊɀɑ ɉɌɁɅɕȿɈɆɋɒɑ ɋȾɑ
ɊɐɊɋɒ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν τηρήσετε αυτή την προφύλαξη, το
παιδί πορεί
να πέσει ή να γλιστρήσει και πιθανόν να
τραυατιστεί.
Εικ. 22 Συστήατα συγκράτηση, ιάντε και
παρόοια είδη για τα παιδιά, που συορφώνονται ε
του κανονισού, εκτό από από αυτά που παρέχονται
αζί ε το προϊόν, πορούν να χρησιοποιηθούν
φροντίζοντα να στερεωθούν στου πλευρικού
δακτυλίου που βρίσκονται επάνω στο κάθισα
(εξάρτηα A12).
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Εικ. 23 țɂȺɆȺɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾɋɀɆɃɈɌɃɈɘɄȺɊɋɈɃȺɉɈɋɊɒɃɂ
ȻɒɄɋȾɋɈɌɑȽɌɈɈɄɂɊɁɀɋɔɉȾɑA13ɊɋɈɌɑƇɄȺɖɆɈɘɑɊɐɄɔɆȾɑ
ΟΗΓΙΕΣ
ȫ
ɋ
ɋ
T
T