34
RU
ДО НАЧАЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ИНСТРУКЦИЕЙ. БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ
ЕЁ ДЛЯ БУДУЩИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ.
ЕСЛИ ВЫ ПРОИГНОРИРУЕТЕ ЭТИ
ɾʃʇʈʆʉʀʌɾɾ ʅʄɺ ʉɹʆʄɽʄɿ ʂʄɼɻʈ
ОКАЗАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО
РЕБЁНКА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МАЛЫША - ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫША БЕЗ
ʅʆɾʇʂʄʈʆɶ ʈɶʀ ʀɶʀ ʓʈʄ
МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО. БУДЬТЕ
ПРЕДЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗДЕЛИЯ.
Это изделие подходит для использования детьми от
рождения до 15 кг.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ʍʨʤʗʱ ʥʦʛʚʤʨʘʦʖʨʞʨʲ ʣʛʧʭʖʧʨʣʱʛ ʧʡʩʭʖʞ ʤʨʠʦʱʘʖʟʨʛ ʞ
ʝʖʠʦʱʘʖʟʨʛ ʠʤʡʵʧʠʩ ʠʤʙʚʖ ʦʛʗʛʣʤʠ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʘʚʖʡʞ ʤʨ
вас.
ʅʛʦʛʚ ʨʛʢ ʠʖʠ ʢʤʣʨʞʦʤʘʖʨʲ ʞʝʚʛʡʞʛ ʥʦʤʘʛʦʲʨʛ ʭʨʤ
ни один из его компонентов не был поврежден во
ʘʦʛʢʵ ʨʦʖʣʧʥʤʦʨʞʦʤʘʠʞ ɸ ʥʦʤʨʞʘʣʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʞʝʚʛʡʞʛ
ʣʛ ʥʤʚʡʛʜʞʨ ʳʠʧʥʡʩʖʨʖʬʞʞ ʞ ʛʙʤ ʣʩʜʣʤ ʩʗʦʖʨʲ ʘ
ʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʛʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʤ
Ради безопасности вашего ребёнка снимите и удалите все
полиэтиленовые мешки и другие элементы упаковки или
ʜʛ ʩʗʛʦʞʨʛ ʞʫ ʘ ʣʛʚʤʧʵʙʖʛʢʤʛ ʚʡʵ ʚʛʨʛʟ ʢʛʧʨʤ ʈʤʡʲʠʤ
после этого можно начать пользоваться изделием.
Изделие должно быть использовано тем количеством
ʚʛʨʛʟʣʖʠʤʨʤʦʤʛʤʣʤʗʱʡʤʦʖʧʧʭʞʨʖʣʤ
На одном сидении можно перевозить только одного
ребёнка.
ʅʛʦʛʚʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʛʢʞʝʚʛʡʞʵʥʦʖʘʞʡʲʣʤʝʖʠʦʛʥʞʨʛʞ
ʤʨʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛʘʧʛʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱ
Никогда не ставьте изделие вблизи лестниц или ступенек.
ʃʛʝʖʧʤʘʱʘʖʟʨʛʥʖʡʲʬʱʣʞʘʠʖʠʞʛʢʛʫʖʣʞʝʢʱʞʝʚʛʡʞʵ
ɾʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʞʧʠʡʴʭʞʨʛʡʲʣʤ ʣʖ ʦʤʘʣʤʟ
ʩʧʨʤʟʭʞʘʤʟʞʧʩʫʤʟʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ
ʃʖ ʣʖʠʡʤʣʣʤʟ ʥʤʘʛʦʫʣʤʧʨʞ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʤʧʨʲ ʨʤʦʢʤʝʖ
ʤʙʦʖʣʞʭʛʣʖ ɸ ʧʘʵʝʞ ʧ ʳʨʞʢ ʣʞʠʤʙʚʖ ʣʛ ʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛ
ʠʤʡʵʧʠʩ ʛʧʡʞ ʘ ʣʛʟ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʢʖʡʱʮ ʚʖʜʛ ʠʤʙʚʖ ʤʣʖ
стоит на тормозе.
ʀʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʣʞʴʞʝʚʛʡʞʵʥʦʞʧʨʩʥʖʟʨʛʨʤʡʲʠʤʥʤʧʡʛʨʤʙʤ
ʠʖʠ ʤʣʤ ʗʱʡʤ ʥʤʡʣʤʧʨʲʴ ʤʨʠʦʱʨʤ ʖ ʘʧʛ ʗʡʤʠʞʦʩʴʯʞʛ
и предохранительные приспособления правильно
установлены.
ʁʴʗʖʵ ʞʝʡʞʮʣʵʵ ʣʖʙʦʩʝʠʖ ʣʖ ʞʝʚʛʡʞʛ ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ
к потере его стабильного положения. Корзинка для
ʥʦʤʚʩʠʨʤʘʦʖʧʧʭʞʨʖʣʖʣʖʠʙʀʖʨʛʙʤʦʞʭʛʧʠʞʝʖʥʦʛʯʖʛʨʧʵ
превышать этот предел.
ʁʴʗʖʵ ʣʖʙʦʩʝʠʖ ʣʖ ʦʩʭʠʩ ʢʤʜʛʨ ʥʦʞʘʛʧʨʞ ʠ ʥʤʨʛʦʞ
ʩʦʖʘʣʤʘʛʮʛʣʣʤʙʤʧʤʧʨʤʵʣʞʵʡʴʡʲʠʞʠʤʡʵʧʠʞ
ʃʛʡʲʝʵ ʗʛʙʖʨʲ ʞ ʠʖʨʖʨʲʧʵ ʣʖ ʠʤʣʲʠʖʫ ʧ ʠʤʡʵʧʠʤʟ ʚʡʵ
ʣʤʘʤʦʤʜʚʛʣʣʱʫʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʟʠʤʡʵʧʠʤʟ
ʅʤʚʣʞʢʖʟʨʛʧʲʞʧʥʩʧʠʖʟʨʛʧʲʥʤʡʛʧʨʣʞʬʛʞʡʞʳʧʠʖʡʖʨʤʦʩ
ʧ ʦʛʗʶʣʠʤʢ ʣʖ ʦʩʠʖʫ ʖ ʣʛ ʘ ʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʟ ʠʤʡʵʧʠʛ
ʖʘʨʤʠʦʛʧʡʛʡʴʡʲʠʛ
ʅʛʦʞʤʚʞʭʛʧʠʞ ʠʤʣʨʦʤʡʞʦʩʟʨʛ ʡʴʡʲʠʩ ʞ ʛʶ ʠʤʢʥʤʣʛʣʨʱ
ʣʖʤʨʧʩʨʧʨʘʞʛʧʡʛʚʤʘʥʤʘʦʛʜʚʛʣʞʟʞʞʝʣʤʧʖʦʖʧʥʤʦʤʨʱʫ
ʮʘʤʘʞʦʖʝʦʱʘʤʘɸʭʖʧʨʣʤʧʨʞʥʦʤʘʛʦʲʨʛʪʞʝʞʭʛʧʠʩʴʞ
ʧʨʦʩʠʨʩʦʣʩʴ ʬʛʡʤʧʨʣʤʧʨʲ ʦʩʭʛʠʦʩʭʠʞ ʚʡʵ ʥʛʦʛʣʤʧʖ ʞ
ʣʞʜʣʛʟʭʖʧʨʞʡʴʡʲʠʞ
ʃʛ ʝʖʗʱʘʖʟʨʛ ʤ ʨʤʢ ʭʨʤ ʤʨʠʦʱʨʤʛ ʥʡʖʢʵ ʞ ʚʦʩʙʞʛ
ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʨʛʥʡʖ ʠʖʠ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʦʖʚʞʖʨʤʦʱ ʠʖʢʞʣʱ
ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ ʞ ʙʖʝʤʘʱʛ ʥʛʭʞ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨ ʧʤʗʤʟ
ʞʧʨʤʭʣʞʠ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʃʛ ʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛ ʞʝʚʛʡʞʛ ʦʵʚʤʢ ʧ
ними.
ʉʗʛʚʞʨʛʧʲ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ ʘʤʝʢʤʜʣʱʛ ʞʧʨʤʭʣʞʠʞ ʤʥʖʧʣʤʧʨʞ
ʠʖʗʛʡʞ ʳʡʛʠʨʦʞʭʛʧʠʞʛ ʥʦʤʘʤʚʖ ʞ ʨʥ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘʣʛ
недосягаемости ребёнка.
ʃʛʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛʢʖʡʱʮʖʗʛʝʥʦʞʧʢʤʨʦʖʘʠʤʡʵʧʠʛʡʴʡʲʠʛ
ʛʧʡʞ ʥʤʗʡʞʝʤʧʨʞ ʣʖʫʤʚʵʨʧʵ ʘʛʦʶʘʠʞ ʮʣʩʦʱ ʮʨʤʦʱ
и тому подобное. Ребёнок может дотянуться до них и
ʝʖʥʩʨʖʨʲʧʵʭʨʤʢʤʜʛʨʧʨʖʨʲʥʦʞʭʞʣʤʟʩʚʩʮʲʵ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ɸʧʛʙʚʖʥʦʞʧʨʛʙʞʘʖʟʨʛʦʛʗʛʣʠʖʦʛʢʣʵʢʞʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞʞ
ʣʞʠʤʙʚʖʣʛʤʧʨʖʘʡʵʟʨʛʛʙʤʗʛʝʥʦʞʧʢʤʨʦʖ
Пристегивание ребенка ремнями безопасности
ʧʨʖʣʤʘʞʨʧʵʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʱʢʠʖʠʨʤʡʲʠʤʤʣʣʖʩʭʞʨʧʵʧʞʚʛʨʲ
самостоятельно.
ɸʧʛʙʚʖʞʧʥʤʡʲʝʩʟʨʛʥʤʵʧʣʤʟʦʛʢʛʣʲʘʢʛʧʨʛʧʦʛʢʣʶʢʥʤ
центру.
ɸʧʛʙʚʖ ʥʦʖʘʞʡʲʣʤ ʪʞʠʧʞʦʩʟʨʛ ʞ ʦʛʙʩʡʞʦʩʟʨʛ ʦʛʢʣʞ
ʗʛʝʤʥʖʧʣʤʧʨʞ ʭʨʤʗʱ ʢʖʡʱʮ ʣʛ ʢʤʙ ʧʤʧʠʤʡʲʝʣʩʨʲ ʞʡʞ
ʩʥʖʧʨʲDʞʝʚʛʡʞʵ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ʃʛ ʥʤʝʘʤʡʵʟʨʛ ʚʦʩʙʞʢ ʚʛʨʵʢ ʞʡʞ ʜʞʘʤʨʣʱʢ ʞʙʦʖʨʲ ʗʛʝ
присмотра около изделия или взбираться на него.
ʀʤʙʚʖʘʱʗʛʦʶʨʛʣʖʦʩʠʞʢʖʡʱʮʖʞʝʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʙʤʗʡʤʠʖ
ʡʴʡʲʠʞ ʣʖʥʦʞʢʛʦ ʘʤ ʘʦʛʢʵ ʤʧʨʖʣʤʘʤʠ ʞʡʞ ʘ ʧʡʩʭʖʛ
ʢʤʣʨʖʜʖʚʛʢʤʣʨʖʜʖ ʖʠʧʛʧʧʩʖʦʤʘ ʩʗʛʚʞʨʛʧʲ ʘ ʨʤʢ ʭʨʤ
изделие стоит на тормозе.
ʈʤʡʲʠʤʘʝʦʤʧʡʱʛʢʤʙʩʨʘʱʥʤʡʣʵʨʲʤʥʛʦʖʬʞʞʥʤʢʤʣʨʖʜʩ
ʚʛʢʤʣʨʖʜʩʞʡʞʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʛʉʗʛʚʞʨʛʧʲʘʨʤʢʭʨʤʘʧʛʨʛ
ʠʨʤʥʤʡʲʝʩʛʨʧʵʞʝʚʛʡʞʛʢʣʵʣʲʠʞʗʖʗʩʮʠʞʚʛʚʩʮʠʞʞʨʚ
ʝʣʖʴʨʠʖʠʥʦʖʘʞʡʲʣʤʧʣʞʢʤʗʦʖʯʖʨʲʧʵ
ɸʱʥʤʡʣʵʵ ʦʛʙʩʡʞʦʤʘʠʞ ʧʡʛʚʞʨʛ ʝʖ ʨʛʢ ʭʨʤʗʱ ʦʛʗʶʣʤʠ
ʣʛʢʤʙʚʤʧʨʖʨʲʚʤʥʤʚʘʞʜʣʱʫʭʖʧʨʛʟʞʝʚʛʡʞʵʣʖʥʦʞʢʛʦ
ʧʥʞʣʠʞ ʠʖʥʴʮʤʣʖ ʞ ʨ ʚ ɸ ʡʴʗʤʢ ʧʡʩʭʖʛ ʘʤ ʘʦʛʢʵ
ʳʨʞʫ ʤʥʛʦʖʬʞʟ ʞʝʚʛʡʞʛ ʚʤʡʜʣʤ ʤʗʵʝʖʨʛʡʲʣʤ ʧʨʤʵʨʲ ʣʖ
тормозе.
ʃʛ ʦʖʧʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ ʣʛ ʧʠʡʖʚʱʘʖʟʨʛ ʞ ʣʛ ʚʛʢʤʣʨʞʦʩʟʨʛ
ʞʝʚʛʡʞʛʛʧʡʞʘʣʶʢʣʖʫʤʚʞʨʧʵʢʖʡʱʮ
ʈʛʢ ʣʛʢʛʣʛʛ ʗʩʚʲʨʛʥʦʛʚʛʡʲʣʤʘʣʞʢʖʨʛʡʲʣʱʛʧʡʞ ʥʦʞ
ʘʱʥʤʡʣʛʣʞʞ ʳʨʞʫ ʚʛʟʧʨʘʞʟ ʦʛʗʶʣʤʠ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʦʵʚʤʢ ʧ
вами.
ɸʤʝʲʢʞʨʛʦʛʗʶʣʠʖʣʖʦʩʠʞʛʧʡʞʘʱʛʚʛʨʛʧʥʦʤʙʩʡʤʭʣʤʟ
ʠʤʡʵʧʠʤʟʖʘʨʤʠʦʛʧʡʤʢʡʴʡʲʠʤʟʣʖʚʦʩʙʤʢʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʤʢ
средстве.
ɻʧʡʞʘʱʣʛʞʧʥʤʡʲʝʩʛʨʛʞʝʚʛʡʞʛʧʡʤʜʞʨʛʛʙʤʞʥʤʧʨʖʘʲʨʛ
ʘʣʛʚʤʧʨʩʥʣʤʛʚʡʵʚʛʨʛʟʢʛʧʨʤʓʨʤʞʝʚʛʡʞʛʣʛʞʙʦʩʮʠʖ
Не разрешать ребенку играть с этим изделием.
ʇʝʖʚʞ ʠʤʡʵʧʠʞ ʣʖʫʤʚʞʨʧʵ ʥʤʚʣʤʜʠʖ ʥʤʢʤʙʖʴʯʖʵ
ʧ ʗʤʡʲʮʛʟ ʡʛʙʠʤʧʨʲʴ ʥʤʚʣʞʢʖʨʲʧʵ ʣʖ ʗʤʦʚʴʦʱ ʞ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ