52
EL
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Εικ. 1
E1 Κουκούλα
E2 Επένδυση καροτσιού
E3 Προστατευτική μπάρα
E4 ȢȺɄɒɁɂȼɂȺȽɂɒɍɈɉȺȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺ
E5 Ποδόσακος
E6 ȨɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗɃɒɄɌɅɅȺȼɂȺɋɀȻɉɈɎɔ
P1 ȨɄȺɖɆɒɃɈɌɅƇɂɒɎȾɂɉɈɄȺȻɔɑ
P2 Κόκκινος μοχλός ασφαλείας
P3 Μοχλοί μπλοκαρίσματος
P4 Πίσω μπάρα
P5 Μοχλός πίσω φρένου
P6 ȤɈɎɄɗɑƇȾɉɂɊɋɉɈɍɔɑɅƇɉɈɊɋɂɆɚɆɋɉɈɎɚɆ
R1 Πίσω τροχοί
R2 Μπροστινοί τροχοί
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ
Εικ. 2 ȨȺɋɔɊɋȾ ɋɈ ɃɈɌɅƇɕ R3 ɃȺɂ ɊɋɈɌɑ ȽɌɈ ƇɄȺɖɆɈɘɑ
ɊɐɄɔɆȾɑɃȺɂȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɋɈɌɑƇɕɊɐɋɉɈɎɈɘɑR1ɅɓɎɉɂɆȺ
ακούσετε το ΚΛΙΚ της αγκίστρωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί
έχουν αγκιστρωθεί σωστά.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Εικ. 3 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɋɈɌɑɅƇɉɈɊɋɂɆɈɘɑɋɉɈɎɈɘɑR2ɅɓɎɉɂ
να ακούσετε και τα δυο ΚΛΙΚ της αγκίστρωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί
έχουν αγκιστρωθεί σωστά.
Εικ. 4 țɂȺɆȺȺƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊȾɋȾɋɈɌɑɅƇɉɈɊɋɂɆɈɘɑɋɉɈɎɈɘɑ
ƇȺɋɔɊɋȾɋɈȾɄȺɋɔɉɂɈR4ȾɆɚɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺɋɈɌɑȺɍȺɂɉȾɕɋȾ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
Εικ. 5 ȨɂɓɊɋȾ ɋȺ ƇɄȺɖɆɒ ɃɈɌɅƇɂɒ P1 ȼɂȺ ɆȺ ɍɓɉȾɋȾ ɋɀ
ɎȾɂɉɈɄȺȻɔɊȾɃɒɁȾɋɀɁɓɊɀ
Εικ. 6 ȝɄȾɌɁȾɉɚɊɋȾ ɋɈɆ ɃɗɃɃɂɆɈ ɅɈɎɄɗ ȺɊɍȺɄȾɕȺɑ P2
ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈȽȾɇɕɅɓɉɈɑɋɈɌɃȺɉɈɋɊɂɈɘ
Εικ. 7 șɆȺɊɀɃɚɊɋȾ ɃȺɂ ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ɊƇɉɚɇɋȾ ɋɂɑ ȽɌɈ
ɒɃɉȾɑɋɈɌɃȺɉɈɋɊɂɈɘɅɓɎɉɂɆȺȺɃɈɘɊȾɋȾɃȺɁȺɉɒɋȺȢȣȡȢɋɀɑ
αγκίστρωσης και από τις δυο πλευρές.
Εικ. 8 ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι
όλοι οι μηχανισμοί για το κλείσιμο του πλαισίου έχουν
αγκιστρωθεί σωστά και στις δυο πλευρές.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
Εικ. 9 ȨɂɓȿɈɆɋȺɑ ɊɌȼɎɉɗɆɐɑ ɃȺɂ ɋɈɌɑ ȽɌɈɅɈɎɄɈɘɑ P3
ξεμπλοκάρετε το καροτσάκι και φέρτε το μπροστά.
Εικ. 10 ȨȺɋɔɊɋȾɋɀɆƇɕɊɐɅƇɒɉȺP4ɃȺɂɈɄɈɃɄɀɉɚɊɋȾɋɈ
ɃɄȾɕɊɂɅɈɅɓɎɉɂɆȺȺɃɈɘɊȾɋȾɃȺɁȺɉɒɋɈȢȣȡȢɋɀɑȺȼɃɕɊɋɉɐɊɀɑ
ɋɈɌɃɗɃɃɂɆɈɌɅɈɎɄɈɘP2ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋȺȽȾɇɂɒ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
Εικ. 11 ȫɈ ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ɅɂȺ ȾɆɂȺɕȺ ɉɌɁɅɂȿɗɅȾɆɀ
ɎȾɂɉɈɄȺȻɔ țɂȺ ɆȺ ɋɀ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ƇȺɋɔɊɋȾ ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ɋȺ
ƇɄȺɖɆɒɃɈɌɅƇɂɒP1ɃȺɂɍɓɉɋȾɋɀɊɋɀɁɓɊɀƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ
ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ
Εικ. 12 țɂȺɆȺȾɆȾɉȼɈƇɈɂɔɊȾɋȾɋɈɍɉɓɆɈɊƇɉɚɇɋȾƇɉɈɑɋȺ
ɃɒɋɐɋɈɅɈɎɄɗP5ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈɌɑƇɕɊɐɋɉɈɎɈɘɑ
Βάζετε πάντα το φρένο κατά τη διάρκεια των στάσεων.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Εικ. 13 ȫɈ ɃȺɉɗɋɊɂ ɊȺɑ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ƇȾɉɂɊɋɉȾɍɗɅȾɆɈɌɑ
τροχούς που μπορείτε να ασφαλίσετε ή να απασφαλίσετε
ƇɂɓȿɈɆɋȺɑ ȺƇɄɚɑ ɋɈ ɅɈɎɄɗ P6 ƇɈɌ ȻɉɕɊɃȾɋȺɂ ɊɋɈɌɑ
μπροστινούς τροχούς.
ΠΙΣΩ ΜΠΑΡΑ
Εικ. 14 ȨȺɋɔɊɋȾɅȾɋɈƇɗȽɂɊɋɀɆƇɕɊɐɅƇɒɉȺP4ȼɂȺɆȺ
ξεπεράσετε τα εμπόδια.
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ȫɈ ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ȽɂȺɁɓɋȾɂ ɓɆȺ ȾɌɉɘɎɐɉɈ ɃȺɄɒɁɂ ȼɂȺ ȽɂɒɍɈɉȺ
ȺɆɋɂɃȾɕɅȾɆȺE4
Εικ. 15 țɂȺ ɆȺ ɋɈ ȺȼɃɂɊɋɉɚɊȾɋȾ ɃɈɌɅƇɚɊɋȾ ɗɄȾɑ ɋɂɑ
ɊɈɘɊɋȾɑɋɈɌɅȾɋɒƇȾɉɒɊɋȾɋɂɑȽɌɈɈƇɓɑΒ1ɊɋȺɃȺɋɒɄɄɀɄȺ
ɅƇɉɈɊɋɂɆɒɒȼɃɂɊɋɉȺΒ2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
Εικ. 16 ȤƇɈɉȾɕɋȾ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀɆ ƇɄɒɋɀ ɊȾ  ɁɓɊȾɂɑ
ȨɂɓɊɋȾ ɋɈɆ ɃȾɆɋɉɂɃɗ ɅɀɎȺɆɂɊɅɗ P7 ɃȺɂ ɊƇɉɚɇɋȾ ɅɓɎɉɂ ɋɀ
ɁɓɊɀƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ
Εικ. 17 ȟ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔ ɅƇɒɉȺ E3 ɅƇɈɉȾɕ ɆȺ ȺɆɈɕɇȾɂ
ȺƇɗ ɋɀ ɅɕȺ ƇɄȾɌɉɒ ɔ ɆȺ ȺɍȺɂɉȾɁȾɕ ȾɆɋȾɄɚɑ țɂȺ ɆȺ ɋɀɆ
ȺɆɈɕɇȾɋȾƇȺɋɔɊɋȾɋɈɃɗɃɃɂɆɈɃɈɌɅƇɕP8ƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈ
ȾɊɐɋȾɉɂɃɗɅɓɉɈɑɃȺɂȺɆȺɊɀɃɚɊɋȾɋɀțɂȺɆȺɋɀɆȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾ
ȾƇȺɆȺɄɒȻȾɋȾɋɀȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺɃȺɂɊɋɀɆɒɄɄɀƇɄȾɌɉɒ
Εικ. 18 țɂȺ ɆȺ ȺȼɃɂɊɋɉɚɊȾɋȾ ɇȺɆɒ ɋɀɆ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɔ
ɅƇɒɉȺɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾɋɀɊȾȺɆɋɂɊɋɈɂɎɕȺɅȾɋɈɌɑƇȾɕɉɈɌɑP9
και πιέστε την προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε και τα δυο
ΚΛΙΚ της αγκίστρωσης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ
Εικ. 19 țɂȺ ɆȺ ɎȺɅɀɄɚɊȾɋȾ ɋɈ ɌƇɈƇɗȽɂɈ ƇɂɓɊɋȾ ɃȺɂ ɋɈɌɑ
ȽɌɈɅɈɎɄɈɘɑP10ƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɊɋɈɃɒɋɐɅɓɉɈɑɋɈɌȾɆɚ
ɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺɋɈɊƇɉɚɎɆȾɋȾƇɉɈɑɋȺɃɒɋɐ
țɂȺɆȺȺɆȺɊɀɃɚɊȾɋȾɇȺɆɒɋɈɌƇɈƇɗȽɂɈȺɉɃȾɕɆȺɋɈɋɉȺȻɔɇȾɋȾ
προς τα πάνω: μπλοκάρει αυτόματα.
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾɗɋɂɈɂȿɚɆȾɑɓɎɈɌɆȾɂɊȺɎɁȾɕɊɋɂɑɈƇɓɑɊɋɈɘɏɈɑ
ɋɐɆɚɅɐɆɔȺɅɓɊɐɑƇɂɈƇɒɆɐ
Εικ. 20 șɆȽȾɆɓɎɈɌɆɋɈƇɈɁȾɋɀɁȾɕɊɋɀɊɐɊɋɔɁɓɊɀȻȼɒɄɋȾ
ɋɂɑȿɚɆȾɑȺƇɗɋɂɑɈƇɓɑƇɈɌȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂɊɋɈƇɕɊɐɅɓɉɈɑɋɀɑ
ƇɄɒɋɀɑ P11 ɃȺɂ ƇȾɉɒɊɋȾ ɋɂɑ ɇȺɆɒ ɊɋɈ ȽȾɘɋȾɉɈ ȿȾɌȼɒɉɂ
ɈƇɚɆ ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾ ƇɒɆɋȺ ɋɂɑ ɈƇɓɑ ƇɈɌ ȻɉɕɊɃɈɆɋȺɂ ɊɋɈ
ɕȽɂɈɘɏɈɑ
Εικ. 21 ȚȾȻȺɂɐɁȾɕɋȾ ɗɋɂ ɀ ȿɚɆɀ ɋɀɑ ƇɄɒɋɀɑ ɓɎȾɂ ȾɂɊȺɎɁȾɕ
ɊɐɊɋɒɊɋɂɑɒɃɉȾɑɋɀɑȿɚɆɀɑɋɀɑɅɓɊɀɑ
Εικ. 22 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɋɂɑ ɒɃɉȾɑ ɋɀɑ ȿɚɆɀɑ ɅɓɊɀɑ ɊɋɀɆ
κεντρική αγκράφα.
Εικ. 23 ȟ ȿɚɆɀ ɅɓɊɀɑ ƇɉɓƇȾɂ ɆȺ ƇȾɉɆɒ ƇɒɆɋȺ ȺƇɗ ɋɈɌɑ
ƇɄȺɖɆɈɘɑɃɉɕɃɈɌɑP12ɃȺɂɗɋȺɆɎɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȺɂƇɉɓƇȾɂɆȺ
ɉɌɁɅɕȿȾɋȺɂɓɋɊɂɚɊɋȾɆȺɊɍɕȼȼȾɂɊɐɊɋɒɋɈƇȺɂȽɕ
Εικ. 24 ȮɉɀɊɂɅɈƇɈɂȾɕɋȾƇɒɆɋȺɋɀȿɚɆɀƇɈɌƇȾɉɆɒȺɆɒɅȾɊȺ
ȺƇɗɋȺƇɗȽɂȺɊȾɊɌɆȽɌȺɊɅɗɅȾȺɌɋɔɋɀɑɅɓɊɀɑɉɌɁɅɕȿɈɆɋɒɑ
τις σωστά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν τηρήσετε αυτή την προφύλαξη, το
παιδί μπορεί να πέσει ή να γλιστρήσει και πιθανόν να
τραυματιστεί.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Σας συνιστούμε να αφαιρείτε περιοδικά την επένδυση για τη
σωστή συντήρησή της.
Εικ. 25 Αφαιρέστε το υποπόδιο από τα αντίστοιχα
ɊɋɀɉɕȼɅȺɋȺP14
Εικ. 26 șƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɋȺɅƇɉɈɊɋɂɆɒɄɒɊɋɂɎȺP15ȺƇɗ
ɋɀɊɋɔɉɂɇɀɋɈɌɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ
Εικ. 27 șɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɀ ȿɚɆɀ ƇɈɌ ƇȾɉɆɒ ȺɆɒɅȾɊȺ ȺƇɗ
ɋȺ ƇɗȽɂȺ ƇɉɚɋȺ ȺƇɗ ɋɈ ɊɋɔɉɂȼɅȺ ɋɈɌ ɃȺɁɕɊɅȺɋɈɑ ɃȺɂ
Ɋɋɀ ɊɌɆɓɎȾɂȺ ȺƇɗ ɋɀɆ ȾƇɓɆȽɌɊɀ ƇȾɉɆɚɆɋȺɑ ɋɀɆ ȺƇɗ ɋɂɑ
αντίστοιχες οπές.
ΟΔΗΓΙΕΣ