53
EL
Εικ. 28 șɍȺɂɉɓɊɋȾ ɋɀ ȿɚɆɀ ɅɓɊɀɑ ȺƇɗ ɋɈɌɑ ƇɄȺɖɆɈɘɑ
ɃɉɕɃɈɌɑ P12 ɍɉɈɆɋɕȿɈɆɋȺɑ ɆȺ ƇȾɉɒɊȾɋȾ ɋɈ ƇɉɚɋɈ ȽɗɆɋɂ
της κεντρικής αγκράφας μέσα από τον πλαϊνό κρίκο πριν την
ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾȾɆɋȾɄɚɑ
Εικ. 29 ȦȾɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋȺɃɈɌɅƇɂɒɊɋɈɃɒɁɂɊɅȺ
Εικ. 30 ȪƇɉɚɇɋȾƇɉɈɑɋȺȾƇɒɆɐ ɃȺɂɋȺɌɋɗɎɉɈɆȺ ƇɉɈɑ ɋȺ
ɅɓɊȺɋɀɆɃɗɃɃɂɆɀɋȺɂɆɕȺƇɈɌȻɉɕɊɃȾɋȺɂɊɋɈƇɄɒɂɅɓɎɉɂɆȺɋɀɆ
ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾȺƇɗɋɀȻɒɊɀɊɋɈɅƇɉɒɋɊɈ
Εικ. 31 șƇȺȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾ ɗɄȺ ɋȺ ɃɈɌɅƇɂɒ ɃȺɂ ɊɋɈɌɑ ȽɌɈ
πλαϊνούς σωλήνες.
Εικ. 32 ȦȾɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋȺɃɈɌɅƇɂɒȺƇɗɋȺƇɄȺɖɆɒƇɋȾɉɘȼɂȺ
P16ɃȺɂȺƇɗɋɈƇɕɊɐɅɓɉɈɑɋɀɑƇɄɒɋɀɑP17
Εικ. 33 ȫɓɄɈɑ ȺɍȺɂɉɓɊɋȾ ɗɄɀ ɋɀɆ ȾƇɓɆȽɌɊɀ E2
ɍɉɈɆɋɕȿɈɆɋȺɑ ɆȺ ƇȾɉɒɊȾɋȾ ɋɂɑ ȿɚɆȾɑ ɋɀɑ ƇɄɒɋɀɑ ȺƇɗ ɋɂɑ
αντίστοιχες οπές στην πλάτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει σωστά την επένδυση.
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
Εικ. 34 țɂȺ ɆȺ ɊɋȾɉȾɚɊȾɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ E1 ɊɋɈ
ɃȺɉɈɋɊɒɃɂ ɋɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɀɆ ƇȺɉɒɄɄɀɄȺ ɅȾ ɋɂɑ  ƇɄȺɖɆɓɑ
ȻɒɊȾɂɑC1ƇȾɉɒɊɋȾɋɂɑȺȼɃɉɒɍȾɑC2ɃȺɂƇɂɓɊɋȾɅɓɎɉɂɆȺ
ακούσετε και τα δυο ΚΛΙΚ της αγκίστρωσης.
Εικ. 35 ȢɄȾɕɊɋȾɋȺƇɄȺɖɆɒɍȾɉɅɈɌɒɉC3ɃȺɂɃɈɌɅƇɚɊɋȾ
ɋɀɊɈɘɊɋȺɊɋɈɃɓɆɋɉɈɋɀɑƇɄɒɋɀɑC4
Εικ. 36 țɂȺ ɆȺ ɉɌɁɅɕɊȾɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ ȺɉɃȾɕ ɆȺ ɋɀ
ɊƇɉɚɇȾɋȾɅȾɋɈɎɓɉɂɅɓɎɉɂɋɀɁɓɊɀƇɈɌȾƇɂɁɌɅȾɕɋȾ
Εικ. 37 țɂȺ ɆȺ ȺɍȺɂɉɓɊȾɋȾ ɋɀɆ ɃɈɌɃɈɘɄȺ Ε1 ȺƇɗ ɋɈ
ɃȺɉɈɋɊɒɃɂɇȾɃɈɌɅƇɚɊɋȾɋɈɃȾɆɋɉɂɃɗɃɈɌɅƇɕC4ɃȺɂȺɆɈɕɇɋȾ
ɃȺɂɋȺȽɌɈƇɄȺɖɆɒɍȾɉɅɈɌɒɉC3
Εικ. 38 Πιέστε στη συνέχεια τους μικρούς κόκκινους
ɅɈɎɄɈɘɑC5ɃȺɂɊɋɂɑȽɌɈƇɄȾɌɉɓɑɃȺɂȺɍȺɂɉɓɊɋȾɋɀɆ
ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ (ΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
Εικ. 39 ȫɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈɆ ƇɈȽɗɊȺɃɈ E5 ƇȾɉɆɚɆɋȺɑ
τον κάτω από την προστατευτική μπάρα. Μπλοκάρετε
ɋɂɑ  ƇɄȺɖɆɓɑ ɋȺɂɆɕȾɑ S2 ȼɘɉɐ ȺƇɗ ɋȺ ƇɄȺɖɆɒ ȾɄɒɊɅȺɋȺ
ɃɈɌɅƇɚɆɈɆɋȺɑɋɂɑȺɆɋɕɊɋɈɂɎȾɑɊɈɘɊɋȾɑ
Εικ. 40 șȼɃɂɊɋɉɚɊɋȾɋɓɄɈɑɋɀɆɃȾɆɋɉɂɃɔȺȼɃɉɒɍȺS3
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ (ΑΝ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)
Εικ. 41 ȫɈƇɈɁȾɋɔɊɋȾ ɋɈ ƇɉɈɊɋȺɋȾɌɋɂɃɗ ɃɒɄɌɅɅȺ ȼɂȺ ɋɀ
ȻɉɈɎɔΕ6ɊɐɊɋɒƇɒɆɐɊɋɈɃȺɉɗɋɊɂ
Εικ. 42 ȢɈɌɅƇɚɊɋȾɋɂɑɊɈɘɊɋȾɑD1ɅȾɋɂɑȺɆɋɕɊɋɈɂɎɓɑɋɈɌɑ
ɊɋɂɑȺɉɁɉɚɊȾɂɑɋɀɑɃɈɌɃɈɘɄȺɑC6
Εικ. 43 șɍɈɘ ƇȾɉɒɊȾɋȾ ɋȺ ɄɒɊɋɂɎȺ D2ɃɒɋɐȺƇɗɋɈ
ɅƇɉɈɊɋɂɆɗɌƇɈƇɗȽɂɈɋɈɌɃȺɉɈɋɊɂɈɘƇɂɒɊɋȾɋȺɅȺȿɕ
ΟΔΗΓΙΕΣ