Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [18/100]
co robiã
18
Przed zainstalowaniem Waszego fotelika w samochodzie
przeczytaã uwaýnie niniejsze instrukcje.
Pamiætaã, ýe niepoprawna instalacja moýe spowodowaã
niebezpieczeñstwo.
Przechowywaã niniejszà instrukcjæ w bezpiecznym miejscu,
najlepiej razem z fotelikiem lub w samochodzie, tak aby w
razie koniecznoúci móc jà znaleýã.
Po zainstalowaniu fotelika w samochodzie upewniã siæ, czy
ýadna czeúã pasów fotelika lub pasów samochodowych nie
wplàtaùa siæ w czæúci ruchome siedzenia lub w drzwi
samochodu.
Kontrolowaã za kaýdym razem, gdy zostaje uýyty fotelik,
czy pas samochodowy nie stanowi dla niego przeszkody i
czy fotelik jest silnie umocowany w pozycji.
Kontrolowaã, za kaýdym razem gdy fotelik zostaje zainsta-
lowany, czy pasy samochodowe nie sà skræcone.
Sprawdzaã, za kaýdym razem, gdy dziecko zostanie
posadzone w foteliku, czy pas bezpieczeñstwa jest wyregu-
lowany poprawnie i czy klamra jest poprawnie zamkniæta.
Wnætrze samochodu staje siæ bardzo goràce, jeýeli
naraýone na bezpoúrednie úwiatùo sùoneczne. Dlatego teý
zaleca siæ zakryã fotelik pùótnem, ræcznikiem lub czymú
podobnym. Uniemoýliwi to rozgrzanie siæ elementów
fotelika zapobiegajàc poparzeniu dziecka.