Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [19/100]
19
Regularnie kontrolowaã, czy fotelik nie wykazuje oznaków
zuýycia, szczególnie pokrowiec, zespóù pasów i klamra.
Jeýeli fotelik wykazuje oznaki zuýycia zwróciã siæ do
serwisu po-sprzedaýy producenta, telefonujàc na numer
+39 (0)444 392 200, gdzie znajdziecie osoby bædàce w
stanie udzieliã Wam pomocy.
Sprawdziã, czy bagaýe i wszelkie przedmioty wewnàtrz
samochodu sà dobrze zabezpieczone. Przedmioty nie
zabezpieczone w razie wypadku mogùyby spowodowaã
obraýenia ciaùa.
Gdy podróýuje siæ z innymi pasaýerami, z powodów
bezpieczeñstwa, lepiej posadziã osoby lýejsze na siedze-
niach tylnych, a ciæýsze na siedzeniach przednich pojazdu.
Fotelik zawsze powinien byã umocowany samochodowymi
pasami bezpieczeñstwa nawet wtedy, kiedy nie przewozi-
my w nim dziecka, aby zpobiec spowodowania uderzenia
lub zranienie pasaýerów w razie wypadku.