Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [25/100]
25
czego nie robiã
Nie uýywaã nigdy fotelika, jeýeli nie jest on poprawnie
umocowany wewnàtrz samochodu i jeýeli nie sà uýyte pasy
bezpieczeñstwa opisane w niniejszej instrukcji.
Unikaã wkùadania jakiejkolwiek wyúcióùki miædzy bazà
fotelika i siedzeniem samochodu. Mogùoby to naruszyã
bezpieczeñstwo fotelika.
Nie modyfikowaã lub nie wprowadzaã do fotelika
jakiegokolwiek rodzaju dodatków.
Nie uýywaã czæúci wymiennych, które nie sà zalecane lub
dostarczone przez Producenta.
Nie pozostawiaã nigdy dzieci bez opieki w foteliku lub w
samochodzie.
Nie pozwoliã dzieciom bawiã siæ fotelikiem
samochodowym.
Fotelik nie moýe nigdy byã uýywany bez pokrowca.
Pokrowiec nie moýe byã wymieniony na jakikolwiek inny,
lecz tylko na taki, który jest zalecany przez Producenta,
poniewaý pokrowiec jest czæúcià integralnà systemu
przytrzymujàcego.
Unikaã stykania siæ fotelika z substancjami korozyjnymi,
takimi jak kwasy, rozpuszczalniki, itp
Nie uýywaã fotelika po wypadku lub gdy jest on
nadmiernie zniszczony przez zuýycie.