Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [30/100]
w razie wypadku
30
W razie wypadku Wasze dziecko moýe byã szybko wysad-
zone przyciskajàc czerwony guzik znajdujàcy siæ na pasach
fotelika (patrz uýywanie pasów na stronach 48-51).
Oznacza to, ýe klamra fotelika nie jest kompletnie
wytrzymaùa na próby naruszania i dlatego teý naleýy
przekonaã dziecko, ýeby siæ nià nie bawiùo.
Jeýeli Wasz fotelik braù udziaù w wypadku, MUSICIE
wymieniã go na nowy.
Nawet jeýli fotelik nie ma oznak uszkodzenia, moýe mieã
ukryte osùabienia trudne do wykrycia. Jeýeli fotelik miaùby
braã udziaù w innym wypadku, moýe nie byã w stanie
chroniã dziecka.
Z tego teý powodu zalecamy nie stosowaã go, a takýe nie
uýywaã fotelika nabytego z drugiej ræki.