Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [37/100]
37
Êîíòðîëü ïîçèöèè çàñòåæêè ðåìíåé àâòîìîáèëÿ
Ïîçèöèÿ çàñòåæêè ðåìíÿ àâòîìîáèëÿ ìîæåò îòðèöàòåëüíî
ïîâëèÿòü íà ñòàáèëüíîñòü êðåñëà. Åñëè çàñòåæêà
ðàñïîëîæåíà, êàê óêàçàíî íà ðèñóíêå ñïðàâà, òàêîå êðåñëî
íåïðèãîäíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ýòèì ðåìíåì è â äàííîì
àâòîìîáèëå
Sprawdzanie pozycji klamry pasów samochodowych
Pozycja klamry pasa samochodowego moýe naruszyã
stabilnoúã fotelika. Jeýeli klamra zostanie umieszczona tak jak
przedstawione na rysunku z prawej strony, ten fotelik nie
nadaje siæ do uýycia z tym pasem i w tym pojeýdzie.