Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [39/100]
39
STOSOWANIE Z
PASAMI FOTELIKA
SAMOCHODOWEGO
Od 9 do 18 Kg
Od 9 miesiæcy do 4 lat
orientacyjnie
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ñ
ÐÅÌÍßÌÈ ÄÅÒÑÊÎÃÎ
ÊÐÅÑËÀ ÄËß
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Îò 9 äî 18 Êã
Îò 9 ìåñÿöåâ äî 4
ëåò, ïðèáëèçèòåëüíî
STOSOWANIE Z
PASAMI
SAMOCHODOWYMI
Od 15 do 25 Kg
Od 4 lat do 6 lat
orientacyjnie.
STOSOWANIE W
KONFIGURACJI
SIEDZENIA
PODWYÝSZAJÀCEGO
(BOOSTER)
Od 22 do 36 Kg
Od 6 lat do 11 lat
orientacyjnie.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ
Ñ ÐÅÌÍßÌÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß
Îò 15 äî 25 êã
Îò 4 ëåò äî 6 ëåò,
ïðèáëèçèòåëüíî.
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Â
ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ
ÏÎÄÚÅÌÀ ÐÅÁÅÍÊÀ
(BOOSTER)
Îò 22 äî 36 êã
Îò 6 ëåò äî 11 ëåò
ïðèáëèçèòåëüíî