Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [57/100]
57
Íåîáõîäèìî âñåãäà êîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû âûñîòà ðåìíåé
íà ïëå÷àõ áûëà îòðåãóëèðîâàíà ïðàâèëüíî. Ïîñàäèòü
ðåáåíêà â êðåñëî è ïðèñòåãíóòü ðåìåíü áåçîïàñíîñòè.
Ðåìíè ïëå÷ ÄÎËÆÍÛ íàõîäèòüñÿ íà òîì æå óðîâíå, ÷òî è
âûñøàÿ ÷àñòü ïëå÷à ðåáåíêà. Ðåãóëèðîâàíèå âûñîòû
ïëå÷åâûõ ðåìíåé âûïîëíÿåòñÿ ïðè ñäâèãå ñïèíêè
äåòñêîãî êðåñëà ââåðõ èëè âíèç.
Kontrolowaã zawsze, czy wysokoúã pasów na ramionach jest
poprawnie wyregulowana. Posadziã dziecko w foteliku i
zapiàã pas bezpieczeñstwa. Pasy barkowe MUSZÀ znaleýã siæ
na tej samej wysokoúci co czæúã górna ramion dziecka.
Regulacjæ wysokoúci pasów barkowych uzyska siæ
przemieszczajàc oparcie fotelika do góry lub do doùu.