Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [83/100]
83
Ïîñàäèòü ðåáåíêà íà ïîäúåìíîå ñèäåíüå (booster).
Ïðèñòåãíóòü ðåìåíü áåçîïàñíîñòè àâòîìîáèëÿ, ïðîïóñêà
áðþøíîé ó÷àñòîê ðåìíÿ ÷åðåç íàïðàâëÿþùèå,
ïðèñóòñòâóþùèå íà ïîäëîêîòíèêàõ. Ïðîïóñòèòü
äèàãîíàëüíûé ó÷àñòîê, ñàìûé áëèçêèé ê çàñòåæêå ðåìíÿ
áåçîïàñíîñòè. Íàòÿíóòü ðåìåíü, ïîòÿíóâ äèàãîíàëüíûé
îòðåçîê ââåðõ. Êîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû âûñòóïàþùàÿ ÷àñòü
ðåìíÿ áûëà ðåêóïåðèðîâàíà óñòðîéñòâîì ñêðó÷èâ
àíèÿ è
÷òîáû íå ñêðóòèëñÿ íè îäèí ó÷àñòîê ðåìíÿ.
Posadziã dziecko na siedzeniu podwyýszajàcym (booster). Zaczepiã
samochodowy pas bezpieczeñstwa przesuwajàc odcinek biodrowy
pasa poprzez prowadnice znajdujàce siæ w podùokietnikach.
Przeprowadziã odcinek poprzeczny pasa poprzez prowadnicæ w
podùokietniku najbliýszym klamry pasa bezpieczeñstwa. Napiàã pas
pociàgajàc do góry jego odcinek poprzeczny. Kontrolowaã, czy
nadmiar pasa zostanie kompletnie wciàgniæty przez zwijacz i czy
ýadna czæúã pasa nie jest skræcona.