Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [86/100]
86
Ñíÿòü ïîëíîñòüþ áëîê ðåìíåé, êàê ïîêàçàíî íà ñòð. 64-71.
Îòäåëèòü ñïèíêó îò îñíîâàíèÿ, êàê ïîêàçàíî íà ñòð.
74-77. Ñíÿòèå ÷åõëà ñî ñïèíêè: îòöåïèòü ÷åõîë ñïèíêè:
ðàññòåãíóâ 4 ïóãîâèöû íà çàäíåé ñòîðîíå ñïèíêè, ñíÿòü
÷åõîë. Äëÿ ýòîãî íà çàäíåé ñòîðîíå ÷åõëà èìåþòñÿ ïåòëè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóãîâèöàìè. Ñíÿòèå ÷åõëà ñ ñèäåíüÿ:
ðàçäâèíóâ íèæíèå ýëàñòè÷íûå êðàÿ ÷åõëà, ïëàâíî
ïðîïóñòèòü ÷åõîë íàä ïîäëîêîòíèêàìè è îñòîðîæíî
îòöåïèòü åãî îò ïëàñòìàññîâîãî êîðïóñà, êîòîðûé
îêðóæàåò ðåãóëèðîâî÷í
óþ êíîïêó ðåìíåé. Ïî÷èñòèòü
÷åõîë, âûïîëíÿÿ èíñòðóêöèè, óêàçàííûå íà ýòèêåòêå,
ïðèøèòîé ê êðàþ ÷åõëà. Äëÿ ïîâòîðíîé óñòàíîâêè ÷åõëà
íà äåòñêèå êðåñëî äåéñòâîâàòü, âûïîëíÿÿ òå æå îïåðàöèè,
íî â îáðàòíîì ïîðÿäêå.
Wyjàã kompletnie zespóù pasów tak jak przedstawione na
stronach 64-71. Oddzieliã oparcie od bazy, tak jak przed-
stawione na stronach 74-77. Zdjàã pokrowiec z oparcia:
odczepiã pokrowiec z czterech guzików znajdujàcych siæ w
czæúci tylnej oparcia. W tym celu, czæúã tylna pokrowca
posiada dziurki do tych guzików. Zdjàã pokrowiec siedziska:
rozszerzajàc elastyczny dolny brzeg pokrowca, przesunàã
pokrowiec nad podùokietnikami i úciàgnàã go delikatnie z
plastikowego korpusu, który otacza przycisk regulacji
paw. Upraã pokrowiec przestrzegajàc instrukcje
znajdujàce siæ na etykietce wszytej na brzegu pokrowca. Do
ponownego zenia pokrowca na fotelik, postæpow
wykonujàc te same operacje w odwrotnym kierunku.
asportazione della fodera
removing the fabric cover retrait de la housse
Zdejmowanie pokrowca Ñíÿòèå ÷åõëà