Inglesina Prime Miglia группа 1/2/3, Red Инструкция по эксплуатации онлайн [95/100]
95
OSTRZEÝENIE
1 JEST TO „UNIWERSALNE” URZÀDZENIE PRZYTRZYMYWANIA
DZIECI HOMOLOGOWANE ZGODNIE Z REGULAMINEM NR.
44/04, NADAJÀCE SIÆ DO OGÓLNEGO STOSOWANIA W
POJAZDACH I KOMPATYBILNE Z WIÆKSZÀ ILOÚCIÀ, LECZ NIE
ZE WSZYSTKIMI, SIEDZENIAMI SAMOCHODOWYMI.
2 POPRAWNA KOMPATYBILNOÚÃ JEST ÙATWA DO UZYSKANIA
W PRZYPADKACH, GDY KONSTRUKTOR POJAZDU
OÚWIADCZA W INSTRUKCJI UÝYTKOWANIA POJAZDU, ÝE W
POJEÝDZIE JEST PRZEWIDZIANE ZAINSTALOWANIE
UNIWERSALNYCH” URZÀDZEÑ PRZYTRZYMYWANIA DZIECI
DLA INTERESUJÀCEGO PRZEDZIAÙU WIEKU.
3 TO URZÀDZENIE PRZYTRZYMUJÀCE ZOSTAÙO
ZAKLASYFIKOWANE JAKO “UNIWERSALNE” ZGODNIE Z
KRYTERIAMI HOMOLOGACJI BARDZIEJ SUROWYMI W
PORÓWNANIU Z POPRZEDNIMI MODELAMI, KTÓRE NIE
POSIADAJÀ NINIEJSZEGO OSTRZEÝENIA.
4 W PRZYPADKU WÀTPLIWOÚCI KONTAKTOW SIÆ Z
PRODUCENTEM URZÀDZENIA PRZYTRZYMUJÀCEGO LUB ZE
SPRZEDAWCÀ.
Nadaje siæ tylko do stosowania w pojazdach wyposaýonych w
statyczne 3-punktowe pasy bezpieczeñstwa ze zwijaczem,
homologowane w oparciu o regulamin UN / ECE N. 16 lub inne
równowaýne standardy.