Nederlands | 127
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor stationai-
re cirkelzaagmachines
f Ga nooit op het elektrische gereedschap
staan. Er kunnen ernstige verwondingen op-
treden wanneer het elektrische gereedschap
kantelt of wanneer u per ongeluk met het
zaagblad in aanraking komt.
f Controleer dat de beschermkap correct
werkt en vrij kan bewegen. Klem de be-
schermkap nooit in geopende toestand vast.
f Houd uw handen uit de buurt van de
zaagomgeving terwijl het elektrische ge-
reedschap loopt. Bij aanraking van het zaag-
blad bestaat verwondingsgevaar.
f Grijp nooit achter het zaagblad om het
werkstuk vast te houden, om houtspanen te
verwijderen of om andere redenen. De af-
stand van uw hand tot het ronddraaiende
zaagblad is daarbij te klein.
f Beweeg het werkstuk alleen naar het lopen-
de zaagblad. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het zaagblad in het werk-
stuk vasthaakt.
f Gebruik het elektrische gereedschap alleen
als het werkoppervlak, buiten het te bewer-
ken werkstuk, vrij is van alle instelgereed-
schappen, houtspanen en dergelijke. Kleine
stukken hout of andere voorwerpen die met
het ronddraaiende zaagblad in contact ko-
men, kunnen de bediener met hoge snelheid
raken.
f Zaag altijd slechts één werkstuk. Over el-
kaar of tegen elkaar gelegde werkstukken
kunnen het werkstuk blokkeren of tijdens het
zagen ten opzichte van elkaar verschuiven.
f Gebruik altijd de parallelgeleider of ver-
stekgeleider. Dit verbetert de zaagnauwkeu-
righeid en verkleint de mogelijkheid dat het
zaagblad vastklemt.
f Als het zaagblad vastklemt, schakelt u het
elektrische gereedschap uit en houdt u het
werkstuk stil tot het zaagblad tot stilstand
is gekomen. Het werkstuk mag pas worden
bewogen als het zaagblad stil staat. Zo
voorkomt u een terugslag. Maak de oorzaak
van het vastklemmen van het zaagblad onge-
daan voordat u het elektrische gereedschap
opnieuw start.
f Gebruik geen stompe, gescheurde, verbo-
gen of beschadigde zaagbladen. Zaagbla-
den met stompe of verkeerd gerichte tanden
veroorzaken door een te nauwe zaagopening
een verhoogde wrijving, vastklemmen van
het zaagblad of terugslag.
f Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
maat en vorm (stervormig of rond) van het
opnameboorgat. Zaagbladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen,
lopen niet rond en leiden tot het verliezen
van de controle.
f Gebruik geen zaagbladen van hooggele-
geerd sneldraaistaal (HSS-staal). Dergelijke
zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.
f Pak het zaagblad na de werkzaamheden
niet vast voordat het afgekoeld is. Het zaag-
blad wordt tijdens de werkzaamheden zeer
heet.
f Gebruik het gereedschap nooit zonder de
inlegplaat. Vervang een defecte inlegplaat.
Zonder een correct werkende inlegplaat kunt
u zich aan het zaagblad verwonden.
f Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
f Houd uw werkplek schoon. Materiaalmeng-
sels zijn bijzonder gevaarlijk. Stof van lichte
metalen kan ontvlammen of exploderen.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 127 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM