128 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Verlaat het gereedschap nooit voordat het
volledig tot stilstand is gekomen. Uitlopen-
de inzetgereedschappen kunnen verwondin-
gen veroorzaken.
f Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de be-
schadigde kabel niet aan en trek de stekker
uit het stopcontact als de kabel tijdens de
werkzaamheden wordt beschadigd. Bescha-
digde kabels vergroten het risico van een
elektrische schok.
Symbolen
De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van het elektrische gereedschap van belang zijn.
Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u
het elektrische gereedschap goed en veilig te gebruiken.
Symbool Betekenis
f Draag een gehoorbescherming. De blootstelling aan lawaai
kan gehoorverlies tot gevolg hebben.
f Draag een stofmasker.
f Draag een veiligheidsbril.
f Gevarenbereik! Houd handen, vingers en armen zo veel
mogelijk uit de buurt.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn
in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische ge-
reedschappen apart worden ingezameld en op een voor het mi-
lieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 128 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM