Nederlands | 133
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
bij gereedschapuitvoeringen met onderstel:
Onderstel 69
(12 profielen, 4 kappen)
Bevestigingsset „Onderstel” 68
(24 schroeven met moeren voor montage, 4
schroeven met moeren voor bevestiging elek-
trisch gereedschap, 4 onderlegringen)
Opmerking: Controleer het elektrische gereed-
schap op eventuele beschadigingen.
Voordat u het elektrische gereedschap verder
gebruikt, dient u veiligheidsvoorzieningen en
licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te con-
troleren op hun juiste werking volgens de voor-
schriften. Controleer of de bewegende delen
goed werken en niet vastklemmen en of er on-
derdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moe-
ten juist gemonteerd zijn en aan alle voorwaar-
den voldoen om een correcte werking te
waarborgen.
Laat beschadigde beschermingsvoorzieningen
en onderdelen door een erkend en gespeciali-
seerd bedrijf op deskundige wijze repareren of
vervangen.
Eerste ingebruikneming
Neem alle meegeleverde delen voorzichtig
uit de verpakking.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal van
het elektrische gereedschap en het meegele-
verde toebehoren.
Let er in het bijzonder op dat u het verpak-
kingsmateriaal onder het motorblok verwij-
dert.
Gereedschap dat naast de meegeleverde on-
derdelen benodigd is:
Kruiskopschroevendraaier
–Hoekmal
Ring- of steeksleutel (13 mm)
(voor de montage van onderstel
Volgorde van de montage
Neem de montagevolgorde van de meegelever-
de machine-elementen in acht om de werkzaam-
heden te vergemakkelijken.
1. Montage van onderen
Afzuigslang 34
Bodemplaat 35 met voorgemonteerde kruis-
kopschroeven
2. Montage van boven
–Spouwmes 4
Beschermkap 6
Tafelverlenging 2
Parallelgeleider 8, extra parallelgeleiders (18
of 49) en verstekgeleider 16
Montage van onderen
Plaats het elektrische gereedschap op de
zaagtafel 11.
Afzuigslang monteren (zie afbeelding a)
Verbind de spaanafvoer op het zaagbladhuis
en de spaanafvoer 32 op het machinehuis
met de afzuigslang 34.
Bodemplaat monteren (zie afbeelding b)
Plaats de bodemplaat 35 in de voorziene uit-
sparingen zodat de kruiskopschroeven in de
boorgaten van het huis grijpen.
Bevestig de bodemplaat door de kruiskop-
schroeven stevig vast te draaien.
Montage van boven
Draai het elektrische gereedschap om zodat
het in de juiste positie voor de werkzaamhe-
den staat.
Spouwmes monteren
(zie afbeeldingen c1c3)
Til met de ringsleutel 17 de inlegplaat 3 voor-
aan omhoog en verwijder deze uit de uitspa-
ringen 37.
Draai het handwiel 12 tegen de wijzers van
de klok tot aan de aanslag zodat het zaagblad
38 zich in de hoogst mogelijke positie boven
de zaagtafel bevindt.
Maak voor het draaien van het zaagblad 38
de blokkeerknop 29 los.
Duw het spouwmes 4 met de desbetreffende
boorgaten op de opnamebouten van de hou-
der 39.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 133 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM