134 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Bevestig het spouwmes 4 aan de houder 39
door de zeskantschroef 36 met de ringsleutel
17 (13 mm) stevig vast te draaien.
Stel het zaagblad weer op 90° in en draai de
blokkeerknop 29 vast. (zie ook „Verticale ver-
stekhoek instellen”, pagina 137)
Opmerking: Het spouwmes moet op één lijn lig-
gen met het zaagblad om vastklemmen van het
werkstuk te voorkomen.
Monteer tenslotte de inlegplaat 3 weer.
Haak daarvoor de inlegplaat in de uitsparin-
gen 37 en duw vervolgens de inlegplaat om-
laag tot deze in de zaagtafel vastklikt.
Beschermkap monteren (zie afbeelding d)
Gebruik voor de montage de bevestigingsset
„Beschermkap” 40. (schroef, moer, onderle-
gring)
Duw de schroef 40 door de boorgaten van de
beschermkap en het spouwmes.
Het vierkant van de schroef moet in de bijbe-
horende uitsparing van de beschermkap val-
len.
Breng de onderlegring en de moer op de
schroef aan.
Draai de moer zo strak vast met de ringsleu-
tel 17 (13 mm) dat de beschermkap in elke
ingestelde positie vanzelf blijft staan.
Tafelverlenging monteren
(zie afbeeldingen e1e2)
Gebruik voor de montage de bevestigingsset
„Tafelverlenging” 41. (2 geleidingsstaven,
2 borgschroeven, 2 clips, 2 korte bevestigings-
knoppen)
Schuif de beide geleidingsstaven tot aan de
aanslag met het schroefdraadgat naar voren
in de daarvoor voorziene boorgaten van de
tafelverlenging 2.
Schroef de rubber buffer 42 op de tafelver-
lenging.
Steek ter bevestiging de clips in de boorga-
ten van de geleidingsstaven.
Schuif aansluitend de tafelverlenging met de
beide geleidingsstaven in de daarvoor voor-
ziene houders onder de zaagtafel.
Draai de schroeven in de daarvoor voorziene
schroefdraad om naar buiten trekken te voor-
komen.
Schroef de bevestigingsknoppen 23 in de
daarvoor voorziene schroefdraad onder de
zaagtafel.
Verstekgeleider monteren
(zie afbeeldingen f1f2)
Steek de rail 43 van de verstekgeleider 16 in
een van de daarvoor bedoelde geleidings-
groeven 21 van de zaagtafel.
Opmerking: De positie van de verstekgeleider
kan in de linker geleidingsgroef op de schuifsle-
de worden vastgezet door aan de vastzetknop
44 te draaien.
Monteer de extra parallelgeleider 18 van alu-
minium met de meegeleverde bevestigings-
set 45 op de verstekgeleider. (2 korte bou-
ten, 2 vierkantmoeren en onderlegringen)
Opmerking: Let er op dat de extra parallelgelei-
der volledig op de zaagtafel ligt.
De afstand tussen zaagblad en extra parallelge-
leider mag maximaal 15 mm bedragen.
Parallelgeleider monteren
(zie afbeeldingen g1g3)
De parallelgeleider 8 kan links of rechts van het
zaagblad worden geplaatst.
Schroef de spangreep 46 in de daarvoor
voorziene schroefdraad vóór op de parallel-
geleider.
Zet de parallelgeleider eerst achter op de
zaagtafel. Positioneer vervolgens de parallel-
geleider in de voorste geleidingsgroef 15.
De parallelgeleider kan nu naar wens worden
verschoven.
Als u de parallelgeleider wilt vastzetten,
duwt u de spangreep 46 omlaag.
Bij het zagen van smalle werkstukken en bij
het zagen van verticale verstekhoeken moet u
de extra parallelgeleider 18 van aluminium op de
parallelgeleider 8 monteren.
In dit geval kunt u de extra parallelgeleider 49
van kunststof op de verstekgeleider bevestigen.
Schuif de profielrail 47 in de groef aan de
korte zijde van de extra parallelgeleider 18.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 134 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM