Nederlands | 137
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Zaagtafel vergroten
Ondersteun het vrije einde van een lang werk-
stuk, bijvoorbeeld door er iets onder te leggen.
Tafelverlenging en tafelverbreding
(zie afbeelding A)
Trek achter en rechts van het elektrische ge-
reedschap de volgende rails uit om de opper-
vlakte van de zaagtafel te vergroten:
Tafelverlenging 2 (verlengt de zaagtafel 11 naar
achteren met 215 mm)
en/of
Tafelverbreding 9 (verbreedt de zaagtafel 11
naar rechts met 285 mm)
Grijp in het midden onder de gewenste rail
en trek deze maximaal uit tot aan de aanslag.
Als u de rail in deze stand wilt vastzetten,
draait u de bevestigingsknoppen (23 of 26)
op de geleidingsstaven stevig vast.
Bij zware werkstukken moet u de rails indien no-
dig ondersteunen.
Schuifslede (zie afbeelding B)
Met de schuifslede 1 kunt u werkstukken tot een
maximumbreedte van 305 mm zagen.
Tegelijkertijd wordt een grotere nauwkeurigheid
bereikt, vooral in combinatie met de verstekge-
leider 16. (zie „Horizontale verstekhoeken met
de schuifslede zagen”, pagina 139)
Klap daarvoor de vergrendelingshendel 24
naar rechts.
De schuifslede kan zo helemaal naar voren en
naar achteren worden verschoven.
Verstekhoek instellen
Om nauwkeurig te kunnen zagen, dient u na in-
tensief gebruik de basisinstellingen van het
elektrische gereedschap te controleren en in-
dien nodig in te stellen (zie „Basisinstellingen
controleren en instellen”, pagina 140).
Horizontale verstekhoek instellen
(verstekgeleider) (zie afbeelding C)
De horizontale verstekhoek kan in een bereik
van 60° (linkerzijde) tot 60° (rechterzijde) wor-
den ingesteld.
Draai de vastzetknop 54 los wanneer deze is
vastgedraaid.
Draai de verstekgeleider tot de hoekaandui-
ding 55 de gewenste hoek aangeeft.
Draai de vastzetknop 54 weer vast.
Verticale verstekhoek instellen (zaagblad)
(zie afbeelding D)
De verticale verstekhoek kan in een bereik van
90° tot 45° worden ingesteld.
Draai de blokkeerknop 29 iets tegen de wij-
zers van de klok in los.
Opmerking: Bij het volledig losdraaien van de
blokkeerknop kantelt het zaagblad door de
zwaartekracht in een stand die ongeveer met
30° overeenkomt.
Duw het handwiel 12 naar achteren (Push)
en houd het in deze stand vast.
De tanden van de coulisse grijpen in de tand-
krans van het handwiel.
Draai aan het handwiel tot de verstekhoe-
kaanduiding 56 de gewenste verstekhoek op
de schaalverdeling 57 aangeeft.
Draai de blokkeerknop 29 weer vast.
Voor het snel en nauwkeurig instellen van stan-
daardhoeken 90° en 45° zijn er eindaanslagen
op de behuizing aanwezig.
Parallelgeleiders instellen
Parallelgeleider 8 (zie afbeelding E)
De markering in de loep 58 geeft de ingestelde
afstand van de parallelgeleider ten opzichte van
het zaagblad op de schaalverdeling 13 aan.
Positioneer de parallelgeleider aan de ge-
wenste zijde van het zaagblad. (zie ook „Pa-
rallelgeleider monteren”, pagina 134)
Trek de spangreep 46 omhoog om deze los te
maken en verschuif de parallelgeleider tot de
loep 58 de gewenste afstand tot het zaag-
blad aangeeft.
Als u de parallelgeleider wilt vastzetten,
duwt u de spangreep 46 omlaag.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 137 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM