138 | Nederlands
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Parallelgeleider 10 aan de tafelverbreding
(zie afbeelding F)
De parallelgeleider 10 kan links of rechts van de
tafelverbreding 9 worden geplaatst.
De kleuren van de sticker op de parallelgeleider
komen overeen met de kleuren van de schaalver-
deling 59 op de voorste geleidingsstaaf. De
schaalverdeling geeft afhankelijk van de positie
van de parallelgeleider de afstand tot het zaag-
blad aan.
Schroef de parallelgeleider in de gewenste
stand op de tafelverbreding.
Grijp in het midden onder de tafelverbreding
en trek deze zo ver uit tot de groene resp. de
gele schaalverdeling de gewenste afstand tot
het zaagblad aangeeft.
Extra parallelgeleider instellen
Bij het zagen van smalle werkstukken en bij
het zagen van verticale verstekhoeken moet u
de extra parallelgeleider 18 van aluminium op de
parallelgeleider 8 monteren. (zie afbeelding g2)
Korte werkstukken kunnen bij het zagen tussen
parallelgeleider en zaagblad worden ingeklemd,
door het omhoogdraaiende zaagblad worden
meegenomen en vervolgens worden weggeslin-
gerd.
Stel daarom de extra parallelgeleider zo in dat
het geleidingseinde ophoudt tussen de voorste
tand van het zaagblad en het midden van het
zaagblad.
Draai daarvoor alle bevestigingsknoppen 48
los en verschuif de extra parallelgeleider 18
overeenkomstig.
Draai de knoppen weer vast.
Bij het zagen van hoge, smalle werkstukken
moet u de extra parallelgeleider 18 van alumini-
um rechtstreeks op de parallelgeleider 8 monte-
ren. (zie afbeelding g3)
Ingebruikneming
Inschakelen (zie afbeeldingen G1G2)
Duw de rode nood-uitschakelknop 14 naar
links en open de gele veiligheidsklep 30.
Als u het gereedschap wilt inschakelen, drukt
u op de groene inschakelknop 60.
Sluit vervolgens de veiligheidsklep zonder
deze vast te klikken.
Uitschakelen (zie afbeelding G3)
Druk op de rode nood-uitschakelknop 14.
Stroomuitval
De aan/uit-schakelaar is een zogenaamde nul-
spanningsschakelaar die voorkomt dat het het
elektrische gereedschap opnieuw wordt gestart
nadat de stroom is uitgevallen (bijvoorbeeld als
de stekker uit het stopcontact wordt getrok-
ken).
Als u het elektrische gereedschap daarna weer
wilt inschakelen, dient u opnieuw op de groene
inschakelknop 60 te drukken.
Tips voor de werkzaamheden
Algemene aanwijzingen voor het zagen
f Controleer vóór het zagen altijd dat het
zaagblad op geen enkel moment de gelei-
ders of andere delen van het gereedschap
kan aanraken.
Bescherm het zaagblad tegen schokken en sto-
ten. Oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad
uit.
Het spouwmes moet op één lijn liggen met het
zaagblad om vastklemmen van het werkstuk te
voorkomen.
Bewerk geen kromgetrokken werkstukken. Het
werkstuk moet altijd een rechte rand hebben
om tegen de parallelgeleider te leggen.
Bewaar de duwstok altijd bij het elektrische ge-
reedschap.
Gebruik het elektrische gereedschap niet voor
het frezen van sponningen, groeven of sleuven.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 138 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM