Nederlands | 139
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Zaaglijn markeren
Teken op de ronde gele sticker 7 de dikte van
het zaagblad aan.
Daardoor kunt u het werkstuk voor het zagen
nauwkeurig positioneren zonder de be-
schermkap te openen.
Positie van de bediener (zie afbeelding H)
f Ga niet op één lijn met het zaagblad vóór
het elektrische gereedschap staan, maar al-
tijd opzij van het zaagblad. Zo is uw lichaam
beschermd tegen een mogelijke terugslag.
Houd uw handen, vingers en armen uit de
buurt van het ronddraaiende zaagblad.
Neem daarbij de volgende aanwijzingen in acht:
Houd het werkstuk met beide handen goed
vast en duw het stevig op de zaagtafel, in het
bijzonder bij werkzaamheden zonder gelei-
der. (zie afbeelding I)
Gebruik voor smalle werkstukken en bij het
zagen van verticale verstekhoeken altijd de
meegeleverde duwstok 22 en de extra paral-
lelgeleider 18. (zie afbeelding J)
Maximale werkstukafmetingen
Zagen
Recht zagen
Stel de parallelgeleider 8 in op de gewenste
zaagbreedte. (zie „Parallelgeleiders instel-
len”, pagina 137)
Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de be-
schermkap 6.
Beweeg het zaagblad met het handwiel 12 zo
ver omhoog of omlaag dat de bovenste zaag-
tanden ca. 5 mm boven het oppervlak van het
werkstuk staan.
Opmerking: Controleer of de beschermkap cor-
rect geplaatst is. Deze moet bij het zagen altijd
op het werkstuk aansluiten.
Schakel het elektrische gereedschap in.
Zaag het werkstuk met een gelijkmatige voor-
waartse beweging door.
Schakel het elektrische gereedschap uit en
wacht tot het zaagblad volledig tot stilstand
is gekomen.
Verticale verstekhoeken zagen
Stel de gewenste verticale verstekhoek in.
(zie „Verticale verstekhoek instellen”,
pagina 137)
Volg de stappen in het gedeelte „Recht za-
gen”.
Afstand tussen zaagblad en extra parallelgelei-
der op verstekgeleider instellen
(zie afbeelding f2)
De afstand tussen zaagblad en extra parallelge-
leider mag maximaal 15 mm bedragen.
Als de extra parallelgeleider 18 zich achter
de zaaglijn bevindt, draait u de beide schroe-
ven van de bevestigingsset 45 los.
Verschuif de extra parallelgeleider en draai
de schroeven weer vast.
Horizontale verstekhoeken met geblokkeerde
schuifslede zagen
Stel de gewenste horizontale verstekhoek in.
(zie „Horizontale verstekhoek instellen”,
pagina 137)
De verstekgeleider moet in de geleidings-
groef 21 (links of rechts) vrij kunnen bewe-
gen. Draai indien nodig de vastzetknop 44
los.
Volg de stappen in het gedeelte „Recht za-
gen”.
Horizontale verstekhoeken met de schuifslede
zagen
Stel de gewenste horizontale verstekhoek in.
(zie „Horizontale verstekhoek instellen”,
pagina 137)
Draai de blokkeerhendel 24 naar rechts en
trek de schuifslede 1 naar voren.
(zie afbeelding B)
Leg het werkstuk op de zaagtafel vóór de be-
schermkap 6.
Verticale
verstekhoek
Max. hoogte
werkstuk [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 139 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM