Nederlands | 141
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Plaats de aanslagen (8, 16, 18) en bevestig
de duwstok 22.
Wikkel het netsnoer om de kabelhouder 31.
Een reservezaagblad kunt u met behulp van
de bevestigingsschroef 19 op het machine-
huis bewaren.
Elektrisch gereedschap dragen
f Draag het elektrische gereedschap altijd
met twee personen, ter voorkoming van
rugletsel.
f Gebruik bij het vervoeren van het elektri-
sche gereedschap alleen de transportvoor-
zieningen en nooit de tafelverlenging 2 of
de tafelverbreding 9.
Grijp om het gereedschap op te tillen of te
vervoeren alleen in de greepuitsparingen 67
aan de zijkant van de zaagtafel 11.
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
f Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.
Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
Reiniging
Houd het elektrische gereedschap en de ventila-
tieopeningen altijd schoon om goed en veilig te
werken.
Verwijder na de werkzaamheden stof en spanen
door uitblazen met perslucht of met een kwast.
Toebehoren
Onderstel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Zaagbladen voor hout- en plaatmateriaal, pa-
nelen en lijsten
Zaagblad 254 x 30 mm,
40 tanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Zaagblad 254 x 30 mm,
60 tanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Klantenservice en advies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.
Nederland
Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België en Luxemburg
Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 55 75
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.
De kunststof delen zijn gekenmerkt om deze per
soort te kunnen recyclen.
Alleen voor landen van de EU:
Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG over elektrische en
elektronische oude apparaten en
de omzetting van de richtlijn in na-
tionaal recht moeten niet meer bruikbare elek-
trische gereedschappen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden hergebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 141 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM