142 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
da
Sikkerhedsinstrukser
Generelle advarselshenvisninger for
el-værktøj
Læs alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. I tilfælde af
manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.
Det i advarselshenvisningerne benyttede begreb
„el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj
(med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden
netkabel).
1) Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsområder øger faren for uheld.
b) Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes brændba-
re væsker, gasser eller støv. El-værktøj
kan slå gnister, der kan antænde støv eller
dampe.
c) Sørg for, at andre personer og ikke
mindst børn holdes væk fra arbejdsom-
rådet, når maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
2) Elektrisk sikkerhed
a) El-værktøjets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket må under ingen omstændig-
heder ændres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
c) Maskinen må ikke udsættes for regn el-
ler fugt. Indtrængning af vand i et el-værk-
tøj øger risikoen for elektrisk stød.
d) Brug ikke ledningen til formål, den ikke
er beregnet til (f.eks. må man aldrig bæ-
re el-værktøjet i ledningen, hænge
el-værktøjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at trække stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevægelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
e) Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må
der kun benyttes en forlængerledning,
der er egnet til udendørs brug. Brug af
forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at bruge
el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFI-relæ. Brug af et HFI-re-
læ reducerer risikoen for at få elektrisk
stød.
3) Personlig sikkerhed
a) Det er vigtigt at være opmærksom, se,
hvad man laver, og bruge el-værktøjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj,
hvis du er træt, har nydt alkohol eller er
påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærk-
somhed ved brug af el-værktøjet kan føre
til alvorlige personskader.
b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller på. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. støvmaske, skridsikkert
fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn
afhængig af maskintype og anvendelse
nedsætter risikoen for personskader.
c) Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrol-
lér, at el-værktøjet er slukket, før du til-
slutter det til strømtilførslen og/eller ak-
kuen, løfter eller bærer det. Undgå at
bære el-værktøjet med fingeren på afbry-
deren og sørg for, at el-værktøjet ikke er
tændt, når det sluttes til nettet, da dette
øger risikoen for personskader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-783-003.book Page 142 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM