Dansk | 143
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
d) Gør det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsværktøj eller skruenøgle, før
el-værktøjet tændes. Hvis et stykke værk-
tøj eller en nøgle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.
e) Undgå en anormal legemsposition. Sørg
for at stå sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-værktøjet, hvis der skulle opstå uvente-
de situationer.
f) Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse be-
klædningsgenstande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra dele, der be-
væger sig. Dele, der er i bevægelse, kan
gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller
langt hår.
g) Hvis støvudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er for-
bundet støv.
4) Omhyggelig omgang med og brug af
el-værktøj
a) Undgå overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-værktøj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udføres. Med
det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektområde.
b) Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er
defekt. Et el-værktøj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen
lægges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-værktøjet.
d) Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e) El-værktøjet bør vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevægelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brækket eller be-
skadiget, således at el-værktøjets funkti-
on påvirkes. Få beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes dårligt vedligeholdte
el-værktøjer.
f) Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skære-
værktøjer med skarpe skærekanter sætter
sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
g) Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet
til formål, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesområde, kan føre til farlige
situationer.
5) Service
a) Sørg for, at el-værktøj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til bordrundsave
f Stil dig aldrig oven el-værktøjet. Der kan
opstå alvorlige kvæstelser, hvis el-værktøjet
vælter eller hvis du kommer i kontakt med
savklingen ved et tilfælde.
f Sørg for, at beskyttelsesskærmen fungerer,
som den skal, og at den kan bevæges frit.
Klem aldrig beskyttelsesskærmen fast, når
den er åben.
f Hold fingrene væk fra saveområdet, når el-
værktøjet kører. Kontakt med savklingen er
forbundet med kvæstelsesfare.
f Stik aldrig fingrene om bag savklingen for at
holde emnet, fjerne træspåner eller af an-
dre grunde. Afstanden mellem din hånd og
savklingen er alt for lille.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 143 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM