144 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Før kun det emne, der skal bearbejdes, hen
imod den roterende savklinge. Ellers er der
fare for tilbageslag, hvis savklingen sætter
sig fast i emnet.
f Anvend kun el-værktøjet, hvis
arbejdsfladen bortset fra det emne, der
skal bearbejdes er fri for alle indstillings-
værktøjer, træspåner osv. Små træstykker
eller andre genstande, der kommer i kontakt
med den roterende savklinge, kan ramme
brugeren med stor hastighed.
f Sav altid kun i et emne ad gangen. Emner,
der ligger oven på eller ved siden af hinan-
den, kan blokere savklingen eller forskyde sig
indbyrdes under savearbejdet.
f Anvend altid parallel- eller vinkelanslaget.
Dette forbedrer snitnøjagtigheden og redu-
cerer muligheden for, at savklingen sætter
sig i klemme.
f Sidder savklingen i klemme, slukkes el-
værktøjet og emnet holdes roligt, til sav-
klingen er stoppet. For at undgå et tilbage-
slag må emnet først bevæges, når savklin-
gen står stille. Afhjælp årsagen til
fastklemningen af savklingen, før el-værktø-
jet startes på ny.
f Anvend ikke uskarpe, revnede, bøjede eller
beskadigede savklinger. Savklinger med
uskarpe eller forkert indstillede tænder fører
til øget friktion, fastklemning af savklingen og
tilbageslag, fordi savspalten er for smal.
f Anvend altid savklinger i den rigtige størrel-
se og med passende boring (f.eks. stjerne-
formet eller rund). Savklinger, der ikke pas-
ser til savens monteringsdele, løber ikke
rundt, hvorved du taber kontrollen.
f Brug ikke savklinger af højlegeret hurtigstål
(HSS-stål). Sådanne savklinger kan let bræk-
ke.
f Berør først savklingen efter arbejdet, når
den er kølet helt af. Savklingen bliver meget
varm under arbejdet.
f Anvend aldrig værktøjet uden ilægningspla-
de. Udskift en defekt ilægningsplade. Du
kan blive kvæstet af savklingen, hvis der ikke
bruges nogen fejlfri ilægningsplade.
f Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med
spændeanordninger eller skruestik end med
hånden.
f Renhold arbejdspladsen. Blandede materia-
ler er særlig farlige. Letmetalstøv kan bræn-
de eller eksplodere.
f Forlad aldrig værktøjet, før det står helt
stille. Efterløbende indsatsværktøj kan føre
til kvæstelser.
f El-værktøjet må ikke benyttes, hvis lednin-
gen er beskadiget. Berør ikke den beskadi-
gede ledning og træk netstikket ud, hvis
ledningen beskadiges under arbejdet. Be-
skadigede ledninger øger risikoen for elek-
trisk stød.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 144 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM