Dansk | 145
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Symboler
De efterfølgende symboler kan være af betydning for dit el-værktøj. Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug
af el-værktøjet.
Symbol Betydning
f Brug høreværn. Støjpåvirkning kan føre til tab af hørelse.
f Brug beskyttelsesmaske.
f Brug sikkerhedsbriller.
f Farligt område! Hold helst hænder, fingre eller arme væk
fra dette område.
Gælder kun i EU-lande:
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige hushold-
ningsaffald!
Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles
separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Viser håndhjulets drejeretning til nedsænkning (Transportstil-
ling) og løftning (Arbejdsstilling).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 145 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM