Dansk | 147
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Funktionsbeskrivelse
Læs alle advarselshenvisninger og
instrukser. I tilfælde af manglende
overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko
for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til som standmodel at
udføre længde- og tværsnit med lige snitforløb i
træ. Vandrette geringsvinkler fra –60° til +60°
samt lodrette geringsvinkler fra 90° til 45° er
mulige.
El-værktøjets ydelse er konstrueret til at save i
hårdt og blødt træ samt spåne- og fiberplader.
Anvendes el-værktøjet som bordrundsav, er det
ikke godkendt til savning af aluminium eller an-
dre ikke-jern-holdige metaller.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-værktøjet på illu-
strationssiderne.
1 Skydeslæde
2 Bordforlængerstykke
3 Ilægningsplade
4 Spaltekniv
5 Opsugningsstuds på beskyttelsesskærm
6 Beskyttelsesskærm
7 Etiket til markering af snitlinje
8 Parallelanslag
9 Sideland
10 Parallelanslag på sideland 9
11 Savbord
12 Håndhjul til løftning og sænkning af
savklinge
13 Skala til visning af afstand mellem savklinge
og parallelanslag 8
14 NØD-STOP-knap
15 Føringsnot til parallelanslag 8
16 Vinkelanslag
17 Ringnøgle (23 mm; 13 mm)
18 Ekstra parallelanslag (aluminium)
19 Fastgørelsesskrue savklinge-depot
20 Boringer til montering
21 Styrenot til vinkelanslag
22 Føringsstok
23 Fastgørelsesknop til bordforlængerstykke 2
24 Låsearm til skydeslæde
25 Fastgørelsesknop til parallelanslag 10
26 Fastgørelsesknop til sideland 9
27 Depot til ekstra parallelanslag 18
28 Depot til parallelanslag 8
29 Låseknop til indstilling af lodrette
geringsvinkler
30 Sikkerhedsklap til start-stop-kontakt
31 Kabelholder
32 Spånudkast
33 Depot til vinkelanslag
34 Opsugningsslange
35 Bundplade
36 Sekskantskrue til fastgørelse af
spaltekniven 4
37 Udsparinger til ilægningsplade
38 Savklinge
39 Holder til spaltekniv
40 Fastgørelsessæt „Beskyttelsesskærm“
41 Fastgørelsessæt „Bordforlængerstykke“
42 Gummibuffer
43
Føringsskinne til vinkelanslag
44 Knop på vinkelanslag
45 Fastgørelsessæt „Ekstra parallelanslag/
vinkelanslag“
46 Spændegreb til parallelanslag
47 Profilskinne
48 Fastgørelsesknopper til ekstra parallelan-
slag (aluminium)
49 Ekstra parallelanslag (kunststof)
50 Spindellåsearm
51 Spændemøtrik
52 Holde-/spændeflange
53 Værktøjsspindel
54 Låsegreb til geringsvinkel (vandret)
55 Vinkelviser på vinkelanslag
56 Vinkelviser (lodret)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 147 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM