Dansk | 149
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montering
f Undgå utilsigtet igangsætning af maskinen.
Netstikket skal altid være trukket ud, når
maskinen monteres og når der arbejdes på
el-værktøjet.
Leveringsomfang
Læs afsnittet Leveringsomfang
i starten af betjeningsvejlednin-
gen.
Kontrollér at alle dele, der nævnes i det følgen-
de, er blevet leveret sammen med maskinen, før
den tages i brug første gang:
–Bordrundsav
(formonteret: Sideland 9, savklinge 38, ilæg-
ningsplade 3)
–Bundplade 35 med formonteret kryds-
kærvskruer
Bordforlængerstykke 2
Fastgørelsessæt „Bordforlængerstykke“ 41
(2 styrestænger, 2 skruer til sikring, 2 clips, 2
korte fastgørelsesknopper)
Parallelanslag 8 og 10
Ekstra parallelanslag (aluminium) 18
med profilskinne 47
Ekstra parallelanslag (kunststof) 49
Vinkelanslag 16
Fastgørelsessæt „Ekstra parallelanslag“ 45
(4 korte skruer, 2 lange fastgørelsesknopper
48, 2 firkantede møtrikker og spændeskiver)
Beskyttelsesskærm 6
Fastgørelsessæt „Beskyttelsesskærm“ 40
(skrue, møtrik, spændeskive)
Spaltekniv 4 med formonteret
sekskantskrue 36
Opsugningsslange 34
–Føringsstok 22
Ringnøgle 17
Modeller med understativ:
Understativ 69
(12 profiler, 4 kapper)
Fastgørelsessæt „Understativ“ 68
(24 skruer med møtrikker til samling, 4 skru-
er med møtrikker til fastgørelse af el-værktøj,
4 spændeskiver)
Bemærk: Kontrollér el-værktøjet for eventuelle
beskadigelser.
Inden fortsat brug af el-værktøjet skal sikker-
hedsanordninger eller andre beskadigede dele
kontrolleres omhyggeligt for at konstatere, om
værktøjet kan fungere rigtigt til de formål, det er
beregnet til. Kontrollér, at de bevægelige dele
fungerer korrekt og ikke sidder fast, eller om de-
lene er beskadiget. Alle dele skal være monteret
rigtigt og alle betingelser opfyldt for at sikre en
fejlfri drift.
Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele
skal repareres eller udskiftes korrekt på et aner-
kendt værksted.
Ibrugtagning første gang
Tag alle medleverede dele forsigtigt ud af
emballagen.
Fjern al emballagen fra el-værktøjet og det
medleverede tilbehør.
Kontrollér især, at emballagen er blevet fjer-
net under motorblokken.
Ekstra værktøj, der er brug for:
Krydsskruetrækker
Vinkellære
Ring- eller gaffelnøgle (13 mm)
til samling af understativet
Rækkefølge for montering
Overhold monteringsrækkefølgen for de medle-
verede maskinelementer, da dette er med til at
lette arbejdet.
1. Montering nedefra
Opsugningsslange 34
–Bundplade 35 med formonteret kryds-
kærvskruer
2. Montering oppefra
Spaltekniv 4
Beskyttelsesskærm 6
Bordforlængerstykke 2
Parallelanslag 8, ekstra parallelanslag (18 el-
ler 49) og vinkelanslag 16
OBJ_BUCH-783-003.book Page 149 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM