150 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Montering nedefra
Stil el-værktøjet på savbordet 11.
Opsugningsslange monteres (se Fig. a)
Forbind spånudkastet på savklingehuset og
spånudkastet 32 på maskinhuset med opsug-
ningsslangen 34.
Bundplade monteres (se Fig. b)
Læg bundpladen 35 ind i de markerede ud-
sparinger, så krydskærvskruerne griber ind i
husets boringer.
Fastgør bundpladen ved at spænde kryds-
kærvskruerne fast.
Montering oppefra
Vend el-værktøjet om, så det står i den rigtige
arbejdsposition.
Spaltekniv monteres (se Fig. c1c3)
Løft den forreste del af ilægningspladen 3
med ringnøglen 17 og tag den ud af udsparin-
gerne 37.
Drej håndhjulet 12 helt til venstre, så savklin-
gen 38 befinder sig i den højest mulige posi-
tion over savbordet.
Løsne låseknoppen 29 for at svinge savklin-
gen 38.
Skub spaltekniven 4 på holderens bolter med
de pågældende boringer 39.
Fastgør spaltekniven 4 til holderen 39 ved at
spænde sekskantskruen 36 fast med ring-
nøglen 17 (13 mm).
Stil savklingen på 90° igen og spænd lå-
seknoppen 29. (se også „Indstilling af lodret-
te geringsvinkler“, side 153)
Bemærk: Spaltekniven skal flugte med savklin-
gen for at undgå en fastklemning af emnet.
Montér ilægningspladen 3 til afslutning igen.
Fastgør ilægningspladen i udsparingerne 37
og tryk herefter ilægningspladen ned, til den
falder i hak i savbordet.
Beskyttelsesskærm monteres (se Fig. d)
Anvend til montering af fastgørelsessættet „Be-
skyttelsesskærm“ 40. (skrue, møtrik, spænde-
skive)
–Skub skruen 40 gennem boringerne på be-
skyttelsesskærmen og på spaltekniven.
Firkanten på skruen skal falde i hak i den til-
svarende udsparing på beskyttelsesskær-
men.
Sæt spændeskiven og møtrikken på.
Spænd møtrikken med ringnøglen 17
(13 mm) så beskyttelsesskærmen holder af
sig selv, uafhængigt af den indstillede positi-
on.
Bordforlængerstykke monteres
(se Fig. e1e2)
Anvend til montering af fastgørelsessættet
„Bortforlængerstykke“ 41. (2 styrestænger, 2
skruer til sikring, 2 clips, 2 korte fastgørelses-
knopper)
Skub de to styrestænger helt frem med ge-
vindboringen og ind i de dertil indrettede bo-
ringer på bordforlængerstykket 2.
Skru gummibufferen 42 fast til bordforlæn-
gerstykket.
Stik clipsene til fastgørelse ind i boringerne
på styrestængerne.
Skub herefter bordforlængerstykket med de
to styrestænger ind i de dertil indrettede hol-
dere under savbordet.
Skru skruerne til sikring mod udtrækning ind
i de dertil indrettede gevind.
Skru fastgørelsesknopperne
23 ind i de pas-
sende gevind under savbordet.
Vinkelanslag monteres
(se Fig. f1f2)
Før skinnen 43 på vinkelanslaget 16 ind i en
af føringsnoterne 21 på savbordet.
Bemærk: Vinkelanslagets position kan fastgøres
i den venstre føringsnot ved at dreje på låsegre-
bet 44 på skydeslæden.
Montér det ekstra parallelanslag 18 af alumi-
nium på vinkelanslaget med det medleverede
fastgørelsessæt 45. (2 korte skruer, 2 firkan-
tede møtrikker og spændeskiver)
Bemærk: Sørg for, at det ekstra parallelanslag
hviler fuldstændigt på savbordet.
Afstanden mellem savklinge og det ekstra paral-
lelanslag må max. være 15 mm.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 150 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM